ביקור חולים | חולה

ביקור חולים, גמילות חסד

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

אכתוב לך פירור הקשור לפרשת השבוע תזריע.

(ויקרא יב-ב) "אשה כי תזריע." , "כימי נידת דותה – תטמא". פרש"י "דותה" לשון מדוה וחולי, שאין אשה רואה דם שלא תחלה, כאשה ואבריה כבדין עליה, ע"כ.

ומכאן מודעה רבא לבעלים ולהורים להתחשב עם אדם חולה, הנראה כבריא, וזה דבר המטעה. וע"כ יש להוריד את המטלות מהחולים, ואת רף הציפיות מביצוע המטלות, ולהתחשב במצב רוח של החולה.

ואם כן אדרבא, ונהפוך הוא במקום לדרוש מהם כל מיני דרשות, ונהפוך הוא, יש להוריד מהם חובותיהם הרגילות, ולעזור לחולה, להקל מחוליו וצערו ככל שניתן.

ביקור חולים | חולה.

וכמו שמצינו במצוות "ביקור חולים", שמבקרים אותם כדי לעזור להם במה שניתן, מבחינת בריאות הגוף, ומבחינת בריאות וטובת הנפש. ושאר צרכיו, כגון עזרה בניקיון וסידור הבית.

ומענין לענין באותו ענין ושלא באותו ענין… גם ביולדת (המרומז בפסוק אשה כי תזריע וילדה) גם בשאר מיקרים של ביקור חולים, הרבה אנשים מכבידים על היולדת ועל החולים. בבואם לבקר בהכבדה, כשהיולדת תשושה ודרוש לה שינה ומנוחה, והמבקרים היקרים מונעים זאת ממנה (ואפילו שזה מרצון טוב) וכן מהחולה.

וע"כ ענין ביקור חולים צריך שכל והתבוננות בבחינת (תהלים מא-ב) אשרי משכיל אל דל, דקאי על החולה. וכדפרש"י אל דל, חולה לבקרו, כענין שנאמר (שמ' יג) מדוע אתה ככה דל, ולפ"ז ביטוי "משכיל" אל דל – הוא נפלא מאוד, כי צריך להשקיע שכל ומחשבה, לברר מתי נוח לבקרו, ואם בכלל שמח ורוצה שיבקרו אותו, או להיפך, כי הכל לפי הענין לפי הצורך הגופני והנפשי ולפי המצב רוח, ולפי הכוחות.

גם צריך להשקיע שכל ומחשבה, מה לדבר עם כל אחד, ואיך לחזק ולעודד כל אחד, כי כל אדם הוא ענין אחר.

גם העזרה משתנה מאדם לאדם וממצב למצב, והכל לפי הענין, וכנ"ל,

וע"כ אשרי משכיל אל דל, וכנ"ל. ואם ביולדת רגילה [שברוך השם הכל עבר בשלום, אע"פ שהיא חולה וכאובה ובטומאה, מ"מ מכיוון שהכל עבר בשלום והיא חובקת תינוק,] צריכים לבקרה ולעזור לה ובמיוחד לחזק ולעודד אותה,

על אחת כמה וכמה ביולדת שח"ו נולד לה תינוק עם מום, או שנפטר הולד, או שחולה מאוד,

וכן כשעברה היולדת לידה קשה וטראומטית, על אחת כמה וכמה, שצריכים לבקר ולנחם ולעודד ולחזק אמונתה ובטחונה ומצב רוחה.

וכן הוא הדין אצל כל חולה (וחולה לפי מדריגת חוליו), ובפרט אלו שמצבם לא טוב, ואפילו מפחד [אפילו מכח הספק והפחדים של המחלה והעתיד מתהליך ההחלמה] – צריכים הרבה חיזוק ועידוד, שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, וצדיק ולא עולתה בו – הוא יתברך.

ויש ענין שנהפך הכל לטובה.

בשורות טובות – ורפואה שלימה!

תפילה לחולה על עצמותפילת החולה, מצוות ביקור חולים,

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה