גלגול נשמות – לא להיות מתוסכל | פרשת השבוע תזריע.

גלגול נשמות ביהדות,

ידוע שאין נשמות חדשות בדורינו, וכבר היינו פה, בגלגול נשמות הקודם, והסיבה שחזרנו לפה ? היא לתקן ולשפר את מעשינו הקלוקלים ! והנה יש אנשים שהולכים מתוסכלים כל ימי חייהם, תקועים בעבר ובקושיות למה ועל מה עובר עליהם צרות והרפתקאות שונות ומשונות ? בפרשת השבוע מאת ראש הישיבה, תמצאו עבודת השם בנושא גלגול נשמות ביהדות, וכמו כן הוספנו תפילה על גלגול נשמות ותיקונם.

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע תזריע

לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

 

להורדת העלון השבועי של חסידות ברסלב פרשת השבוע תזריע מצורע >>פרשת השבוע תזריע מצורע, חסידות ברסלב,ברסלב מאיר

וזהו (ויקרא יב-ב) "אשה כי תזריע וילדה..וטמאה".

אמרו חז"ל (תורת כהנים) היא טמאה, ואין הולד טמא !

ורמז נפלא יש בדבר, כי יש הרבה אנשים מתוסכלים, שתיסכולם מלוה אותם כל החיים, וכואבים על מר גורלם, למה ועל מה נולדו למשפחה כזו והורים כאלו.., זה כאוב על שגדל במשפחה שאין לה כסף, והעוני והצימצום וכל הכרוך בזה בימי הילדות והנערות וכו' מלַוֶה אותם בחיים, וכל הזמן מקנא במי שיש לו, וחושב כמה טוב היה יכול להיות אילו היו אמצעים כספיים, כי אזי כל חייו היו שונים, ולכן הוא מתוסכל (וזה משבש את החשיבה הישרה וזרימת החיים).

 

ויש מתוסכל על שנולד למשפחה שאחד ההורים (וק"ו שניהם) הוא עם שכל נמוך ורדוד, וחצי טיפש ולא הבינו אותו ולא מבינים אותו, ויש לו בושות מהם, ומדיבורם ומהתנהגותם, ואוכל קש מאופן שחינכו והדריכו אותו, ומכל מנהיגותם וכו' ומתוסכל מכל זה המצב, ומקנא באחרים שנולדו להורים חכמים וכו'.

ויש מתוסכל שנולד להורים לא נורמלים וחולי נפש בדרגות שונות, ומההשלכות הנוגעות לו באופן ישיר. ויש בעל תשובה שמתוסכל שלא נולד בקדושה וטהרה, והדבר רודף אותו וכו'.

 

ההולדה היא מצד גלגול הנשמות לכן אסור להיות מתוסכל.

 

והנה אף על פי שאפשר להבין כל אחד ואחד מהמתוסכלים הנ"ל, וממתוסכלים נוספים למיניהם ('להבין' אותם – כן, 'להצדיק' אותם – לא), ובפרט שיש ביניהם שרח"ל יש להם טענות כלפי שמיא. על העָוֶל המדומה שנעשה להם, ועל ההפלאה לרעה שהגיע לחלקם וממנה סבלו וסובלים.

והרי יש בחשיבה שכזאת והם השקפות פסולות ופגומות, כי (תהלים קמה, יז) צדיק ה' בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, (שם צב, טז) להגיד כי ישר ה' צורי ולא עולתה בו, כי (איכה ג-לט) מה יתאונן גבר על חטאיו, והרי ידוע שכל נולד הוא גלגול נשמות שכבר היה פה בעולם הזה, ופגמה וקילקלה מה שקילקלה, ונשלחה שוב לעוה"ז לתקן את קילקוליה ופגמיה, ובכלל זה לסבול צער המכפר, ולכן הונחתה להולד באופן שנולדה ולהימצא ולגדול תקופה, איפה שגדלה ואיך שגדלה, והכל לטובתו (ובבחירתו כדלקמן), כי (ישע"י נה-ח) לא מחשבותי מחשבותיכם, ולא דרכי דרכיכם.

ויש כאן (בנושא גלגולי נשמות) דברים נסתרים ועמוקים אשר רק היודע כל התעלומות יודע ומבין.  וע"כ אין לו מקום לטענות  כלפי שמיא, כי מדיליה יהבו ליה, וממה שבישל מאכילים אותו, בבחי' מ"ש חז"ל (ע"ז ג. קה"ר א-לו) מי שטרח בערב שבת הוא יאוכל בשבת. ומי שלא טרח, מה יאוכל בשבת.

אבל האמת היא שכשאחד מהנ"ל יגדל יצטרך להבין שאין טעם וזה לא נכון לחיות בתיסכול עקב הנ"ל ולהסתתר בבכיינות מאחורי הטיעון הנ"ל ולהנציח את אומללותו, כשבידו דייקא לפרוח לגדול ולצמוח ולתת זינוק אל על בבחי' התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך (שיר לכה דודי – ע"פ ישעיה נב, ב.), כי גם עליו נאמר אלקי נשמה שנתת טהורה היא,

התכלית

גלגולי נשמות מרומז בפרשת השבוע תזריע.

 

שזה בחי' מה שמובא בריש דברינו אשה כי תזריע וילדהוטמאה. ואמרו חז"ל היא טמאה, ואין הולד טמא. כי כל נולד הוא אדם בפני עצמו, ובבחירתו וידו להתנתק מכל חסרונות הוריו ומולידיו (אא"כ מן השמים החליטו אחרת, על פי ההלכה, או על פי גזר דין, אבל על הרוב ומסתמא אינו כן, וכל אחד יכול וחייב להתרומם ולהתחיל דף חדש בחייו (על אף הגלגולים וגלגול נשמות שהיו לו מכבר), בבחינת "היא טמאה, ואין הולד טמא", וכנ"ל).

והעיקר להתחזק מעכשיו ממש (בגלגול הזה, שלא יצטרך לעוד כמה גלגולים וצער לנשמה, מי אמר שאולי בגלגול הבא יצליח יותר ?! אלא מעכשיו פה כרגע צריך לתפוס את עצמו בידיים ולקום להתעודד ולהתחזק בשמחה במה שניתן ולשנות ולהשתנו לטובה ולהאמין השם שם אותי עם הנתונים האלה, אז מפה אני יצמח ויצליח, מעכשיו אני עושה טוב וכד'…), לעבוד את ה' עם הנתונים והכלים שנתנו לו (בגלגול הזה). ומה שבידו לשנות ולהשתנות לטובה, אדרבא כן יעשה ויצליח !

בברכת התורה ולומדיה ברסלב מאיר

ישיבה ואתר של חסידות ברסלב

יש לכם שאלה לרב על פרשת השבוע ?

תפילה לגלגול נשמות

והושיענו ברחמיך הרבים, ושלח לנו צדיקי אמת מוכיחי אמת, שיהיה להם כח וחכמה לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, שיעסקו להוכיח את ישראל בתוכחה הראוי. ויהיו יודעים איך להוכיח אותם. ויודיעו לנו לכל אחד ואחד את גדל עצם הפגם של כל חטא ועון, באופן שנשוב מהם. ויחזירו כל ישראל בתשובה שלמה לפניך. ויהיו יכולים לרצות אותך ולפתותך בעתר, ולהקטין לפניך מאד כל חטאינו ועוונותינו ופשעינו, עד שתמלא רחמים עלינו ועל כל עמך בית ישראל, ותסלח לכל עוונותינו ותמחל לכל פשעינו וחטאתנו, שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך בכלל ובפרט, בדור הזה ובדורות הקודמים, בגלגול זה ובגלגול אחר – על כולם תמחול ותסלח אלוה סליחות. ותשיב פניך אלינו, ותרחם עלינו תמיד, ותבנה עירך ירושלים קריה נאמנה במהרה בימינו. ותשים שלום בעולם. ונזכה ברחמיך על ידי צדיקיך האמתיים לתקן בשלמות שני החותמות דקדושה; חותם בתוך חותם, חותם הידין וחותם הרגלין. ותמתיק ותבטל כל מיני דינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל לעולם:

ותגן עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים, ותשמרני ותצילני מעצבות ומרה שחורה, שלא יעלה ולא יבא ולא יגיע ללבי שום עצבות ומרה שחורה כלל. והסר ממני יגון ואנחה ברחמיך הרבים, ותהיה בעזרי ותושיעני ותזכני לפרש שיחתי לפניך בכל יום ויום. ואת כל אשר עם לבבי אשיחה לפניך, ואזכה להתודות בכל יום על כל חטאתי ועונותי ופשעי שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך. ולשוב עליהם באמת בכל לב ונפש בתשובה שלמה. ולבקש ולהתחנן מלפניך מחילה וסליחה וכפרה בלב נשבר ונדכה באמת כרצונך הטוב, ולקבל עלי קבלה חזקה ונכונה באמת שלא אחטא עוד, ולא אשוב לאולתי. "אם און פעלתי לא אוסיף". ואתה תעורר חסדיך ותמלא עלי רחמים. ותמחל ותסלח לי על כל חטאי ועונותי ופשעי.

ותסיר העצבות והדאגות והמרה שחורה ממני. ותעזרני לבוא אחר כך לשמחה גדולה ועצומה באמת, באופן שאזכה להיות בשמחה גדולה תמיד, ובפרט בשעת עסק התורה והתפלה. ובשעת עשית כל מצוה ומצוה אזכה שלא יעלה על לבי שום עצבות ודאגה משום חטא ועון, מכל שכן שלא יעלה על לבי שום דאגה ועצבות מעסקי פרנסה ועניני עולם הזה חס ושלום. רק אסלק אז מדעתי ואשכח אז לגמרי כל מה שעבר עלי עד אותה השעה שאני זוכה לעסק בתורתך ולעשות איזה מצוה. ואזכה להמשיך עלי שמחה שלמה בשעת עשית כל מצוה. "שוש אשיש ביהוה, תגל נפשי באלהי". עד שאזכה לעשות כל מצוה ומצוה וכל דבר שהוא רצונך, בשמחה שלמה וחדוה רבה באמת כרצונך הטוב. עד שאזכה על ידי עשית המצות בשמחה. לברר ולהעלות כל ניצוצות הקדשה שנפלו בין הקלפות על ידי, על ידי עונותי ופשעי המרבים. שחטאתי לפניך בין בגלגול זה בין בגלגול אחר, לברר כולם על ידי שמחת המצוה בסוד אחד עשר סממני הקטרת.

ונזכה להוציא כל החיות מן הקליפות עד שיתבטלו כולם לגמרי, ויהיו כאין וכאפס. ונזכה להעלות כל ניצוצות הקדושה לשורשם, להשלים על ידם קומת השכינה. ותרחם עלינו, ותהיה בעזרנו, שנזכה להעלות השכינה מהגלות על ידי עשית המצות בשמחה גדולה. ויתגלה מלכותך על כל באי עולם. ויקבלו כלם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד.

אנא יהוה, עיניך הלוא לאמונה, "כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני". עזרני וחנני. ותשפיע עלי אמונתך הקדושה מעתה ועד עולם. ולא יבוא עלי שום כפירה ובלבול בדעתי כלל. ותעזרני מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם. וברחמיך הרבים תמחל ותכפר ותסלח, אלוה סליחות, חנון המרבה לסלח, על כל הפגמים שפגמתי באמונתך הקדושה. ותזכני לתקן בחיי כל הפגמים האלה על כל מה שפגמתי באמונתך הקדושה מנעורי עד היום הזה, בין בגלגול זה בין בגלגול אחר. הכל אזכה לתקן בשלמות חיש קל מהרה, ואזכה מעתה לאמונה הקדושה באמת ובשלמות כרצונך הטוב.

ותושיענו ברחמיך הרבים שנזכה בתפלתנו לקשר עצמנו בכלל ובפרט עם נפשין רוחין ונשמתין של שוכני עפר. ונזכה לעורר ולהקיץ אותם בתפלתנו, שיתפללו כלם עמנו יחד. כמו שכתוב: "הקיצו ורננו שוכני עפר". ונקשר הדיבור של התפילה עם שוכני עפר, בכלל ובפרט, שנזכה לעורר ולהקיץ בתפלותנו כל חלקי נפש רוח ונשמה שלנו שבאו כבר בגלגול ונתתקנו. וגם נזכה לעורר ולהקיץ כל הנפשות והרוחות והנשמות הקדושות של כל הצדיקים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, לעורר את כלם שיתפללו עמנו. ובזכותם תשמע תפלתנו תמיד, ותאזין קולנו, ותקשיב שועתנו, ותרחם עלינו למענם ולא למעננו, כמו שכתוב: "לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם":

חמול על נשמות עיפות ונרדפות, ובפרט על נשמות הערומות דאזלין ערטלאין, שאינם יכולים להתלבש בשום גוף, אשר אתה ידעת עצם הרחמנות שעליהם. חמל על דמעתם וצעקתם, חמל על אנחתם וגניחתם ואנקתם, חמל על צערם המר, חמל על טלטולם הקשה והכבד מאד אשר "כשל כח הסבל". חמל עליהם למען שמך, למען רחמיך הרבים לבד, כי אין בנו כח ודעת להתפלל עליהם ועלינו, עשה למענך ולא למעננו, ואל תזכור להם ולנו עוונותינו. "מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד", עזרנו כי עליך נשעננו.

יש לכם שאלה לרב של נושא פרשת השבוע ? או יש לכם שאלה על גלגולי נשמות ?

תשאלו חופשי ובשמחה אנחנו נעביר לרב בשמחה !

תרומות יתקבלו בברכה 050-4161022

שבת שלום ומבורך !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה