דברי חכמים בנחת נשמעים | פרשת קורח

דברי חכמים בנחת נשמעים | פרשת קורח. כמה מילים כמה עיצות מראש ישיבת ברסלב – איך לקרב רחוקים, ואיך להצליח בחינוך הילדים ובכלל בחיים…

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת קורח.
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

דברי חכמים בנחת נשמעים | פרשת קורח

וזהו (במדבר טז – א, ב) "ויקח קורח.. ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל
חמישים ומאתיים נשיאי עדה, קראי מועד, אנשי שם"
.

[ובמה וכיצד לקחם? אלא] אין 'ויקח' אלא משיכת דברים רכים [דהיינו בדיבורים רכים ונעימים], שמשך כל גדולי ישראל והסנהדראות אחריו.
[וכן מצאנו שלקיחה – היא בדברים, שכן] במשה הוא אומר (במדבר א-יז) ויקח משה ואהרן את האנשים האלה.
וכן הוא אומר (הושע יד-ג) קחו עמכם דברים ושובו אל ה'.
וכן הוא אומר (בראשית יב-טו) ותוקח האשה בית פרעה, הוי [אומר] 'ויקח קורח', שבדברים רכים משך לבם. ע"כ. (מדרש תנחומא-א) , וכפרש"י.

כיבוד אב ואם

והנה כיוצא בזה מצאנו לגבי מצוות כיבוד אב ואם, כמ"ש חז"ל (מכילתא פרשת יתרו) על הפסוק (שמות כ,יב) כבד את אביך ואת אמך.
וזה לשונו: הקדים הקב"ה כיבוד אב לכיבוד אם. ולמה?
אמר רבי גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדם מכבד את אמו יותר מאביו, לפי שהיא משדלתו בדברים, לפיכך הקדים אב לאֵם לכיבוד.

קירוב רחוקים וחינוך ילדים לא בכוח

יוצא לנו מזה שאדם אי אפשר לקחת ולהביא בכח, אי אפשר להביא חילוני ליהדות ולהושיבו בכח בבית הכנסת,
נער שאין לו חשק לעסק התורה ולקיום המצוות, כשכבר לא תלוי כלכלית וכו' בהורים א"א להושיבו בבית המדרש בכח,
אדם אפשר למשוך רק בדיבורים, ואפילו דיבורים צודקים ומשכנעים שיכלית לא מועילים על פי הרוב,
אלא "דברים רכים" בכבוד ובנועם ורכות, לדיבורים שכאלה יש להם את מירב הסיכויים להצליח.

וזה צריך לשים על לבו כל הורה ומורה ומחנך, ואפילו חבר טוב שמשתדל להשפיע על מישהו לקרבו לדרכי חיים.

יצר הרע ולשונו הארסית המצופה בדבש

והנה זה לעומת זה (קהלת ז-יד) ולהבדיל אלף הבדלות וגם היצה"ר והס"א וחיילותיהם,
עיקר השפעתם אצל הנוער הוא ג"כ במתיקות ורכות לשונם,
וככה ריחקו מתורה וקרבו רבבות רבבות לרעיונות זרים כמו הקומוניזם סוציאליזם וכיוצא,
אלא שהם השתמשו עם שקרים והבטחות שוא, ודמיונות שהחדירו בנוער.
ועד עצם היום הזה הציונים משתמשים עם שיטות דומות כדי להוציא צעירים מבית המדרש ע"י מתק לשונם
והבטחות לעתיד מזהיר וחיים קלים ונהנתנות שכל זה יהי' בהישג יד אם תעזוב דרכי הקדושה ותעבור לחיי חולין והפקר ונעים לשעה,
כרעל המצופה בשוקולד ודבש, וכסמים ואלכוהול. ואחריתם תוהו ודרכי מות.

והנה כתיב (קהלת ט-יז) דברי חכמים בנחת נשמעים,

ואמרי אינשי (דרך העולם לומר) "כשאתה צועק-אני שומע, וכשאתה מדבר- אני מקשיב".

ולכן כל מי שרוצה להשפיע לזולתו, ובפרט מדרכי מות לדרכי חיים- צריך לשים לב, שדבריו יהיו דברי חן וערבים לאוזן השומע,
ויאמרו בנחת וברכות, וטוב שיסדר את הדברים לפני ששולף אותם מפיו.
וכיוצא בזה אמרו חז"ל (יומא פו.) על הפסוק (דברים ו-ה) ואהבת את ה' אלקיך – שיהא שם שמים מתאהב על ידיך,
שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו (שעיקרו על ידי הדיבור) בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו,
אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה,
אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקים מעשיו,
עליו הכתוב אומר (ישעיה מט) ישראל אשר בך אתפאר.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

ארוחות צהריים חמות למשפחות נזקקות !
100% צדקה לשמח לבבות עניים

לתרומות

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה