דיבורי אמת של צדיקים

דיבורים של צדיקי האמת !

האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי (דברים לב, א). דברים אלו אמרם משה רבינו, ודברי הצדיק האמת הם כלליות גדול, שהם טובות ומועילות לנצח לכולם מרום כל דרגין עד הדרגות הנמוכות ביותר.

וכידוע שככה הם גם דברי רבינו [נחמן מברסלב] ז"ל וכדאיתא בהקדמת ליקוטי מוהר"ן וז"ל מוהרנ"ת ז"ל שם:

אשר אין שום דבר מצוה וקדושה ועצה טובה הנצרך לכל אדם שבעולם בכל דרגא ודרגא שלא נזכר בספר הקדוש והנורא הזה כי מאד עמקו מחשבותיו, כי הוא מדבר מכלליות הכל, בכלל ובפרט, כולל כל העולמות והדרגות שבעולם של כל אדם, כקטון כגדול, מן ראשית נקודת הבריאה שהוא תחילת האצילות עד תכלית נקודת המרכז של עולם העשיה הגשמי שהאדם עומד עליו כל אחד ואחד לפי מקומו ומדרגתו באותה שעה והזמן, מן גדול שבגדולים עד קטן שבקטנים, ואפילו המונחים למטה למטה בעשר כתרין דמסאבותא, אשר ירדו בעוונותיהם עד השאול תחתיו ומתחתיו, לכולם יעורר יקוץ ויחיה, עיי"ש.

וכמבואר מזה בתורה "כי מרחמם ינהגם" (ליקוטי תנינא סי' ז), עיי"ש על פסוק כי כל בשמים ובארץ עיי"ש, וכן מבואר כיוצא בזה בעוד כו"כ מקומות.

ולהצליח במשימה זו אפילו לגאון וצדיק היא משימה כמעט בלתי אפשרית, וכמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל על הקושי הגדול הקיים לדבר בפני ציבור שלם, כי אם ידבר דברי התעוררות הרי יש אנשים שבורים שצריכים לשמוע רק דברי התחזקות, ובדיבורי התעוררות מורידים להם את הראש (בדברי ההתעוררות), כי שוברים ומרסקים אותם יותר ויותר.

ואם ידבר דברי התחזקות בפני מי שצריך לשמוע דברי התעוררות ג"כ מזיק לו – כי עוצרים אותו מלהתעלות ומלהתקדם עוד ועוד.

והדבר ידוע ג"כ לכל רב ומלמד תלמידים, כי בכיתה אחת נמצאים ביחד בעלי כישרונות ומוחות חריפים וגם בינונים, וגם בעלי מוח פשוט מאד, ואם ידבר לבעלי הכישרונות השאר לא יבינו כלום וילכו לאיבוד…

וכן אם יסביר לפשוטים – בעלי הכישרונות יהיו משועממים ולא יהא ראשם כלל על הנלמד ויזיק להם מאד, וכן אם ידבר לבנונים יזיק לשאר שני הקצוות…

ועל כן צריכים הרבה תפילה וסייעתא דשמייא להצליח במשימה, או שידבר כמה פעמים, פעם לזה ופעם לזה ופעם לזה.

ועניין נפלא זה מרומז בפסוק זה, דכתיב האזינה השמים ואדברה – כלומר אתם אנשי המעלה שהנכם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, הקשיבו לדברי.

ותשמע הארץ אמרי פי – ואתם המונחים בארציות דרי מטה מטה שמעו דברי ותחי נפשכם.

ודברי אלו "מרומזים" היטב (ואף כתובים במפורש ממש, אם כי אין זו כוונתו) בדברי סעדיה גאון, שכתב וז"ל: "האזינו וגו' יטו אוזן אנשי השמים ואדברה, וישמעו אנשי הארץ אמרי פי."

ואם כי לפי פשוטו אין לדבריו הסבר, מ"מ כבר ביארם הראב"ע שהגאון אומר טעם השמים, המלאכים. וטעם הארץ אנשי הארץ.

ולפי דברינו לא קאי על המלאכים אלא "כפשוטו" ע"פ דרוש על אנשי שמים, אנשי מעלה, אשר שרעפיהם משוטטות בשמים וכנ"ל.

והנה כל מי שמדבר לקבוצה או תלמידים או ציבור אכן צריך להתפלל על כך שלא תצא תקלה מתחת ידו, ולהשתדל לא לפגוע בשום דרך באף אחד, כי אם יתן דוגמא מאיש מגמגם ויש בתוכם איש מגמגם או שאביו או קרוב לו מגמגם יוכל להיפגע קשות. וכן כיוצא בזה לאלפים.

ואם יתפלל וישתדל מובטח לו שאכן לא תצא תקלה מתחת ידו, כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו (עבודה זרה ג.), ולא ניתנה התורה למלאכי השרת (ברכות דף כה:), ואנחנו נעשה את שלנו, והשי"ת הטוב בעיניו יעשה.

 

בברכת התורה וכטו"ס

מנאי שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה