דפוק

מרגיש דפוק מסובב על הראש ולא רגוע ??

תפילה נפלאה עבור כולנו !!

ליקוטי תפילות קכ (מיוסד ע"פ תורה ק"ס בליקוטי מוהר"ן)

מרגיש דפוק

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שאזכה תמיד לקבל על ידי נשימתי אוירים קדושים וטהורים

הבאים מדבורים קדושים ועל ידי זה אזכה לדופק דקדושה.

ותסבב ברחמיך ותעזור לי ותושיעני שהדפק שלי יהיה דופק ונוקש בי לטובה,

ויזכירני על ידי דפיקתו לעבודת השם יתברך כמו שכתוב:

"קול דודי דופק, פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי, שראשי נמלא טל, קוצוותי רסיסי לילה".

ותשמרני ותצילני מרוח שטות מרוח רעה [שמעורר את האדם למעשים רעים תאוות העולם – ועל כן אולי מפה מנהג העולם לומר "דפוק" – על מי שעושה מעשים לא טובים… כי הרוח שטות ורח רעה דופקים בו לרעה…],

ולא אשאוב ולא אקבל בנשימתי שום אויר ורוח רעה הנמשך מהסטרא אחרא הבא מדבורים פגומים, ותגן עלי ותשמרני ותצילני מהדפק דסטרא אחרא, ולא יהיה כח להדופק לדפוק בי להזכירני לתאות עולם הזה והבליו חס ושלום, ותשמרני ותצילני תמיד מכל חטא ועון מעתה ועד עולם.

אנא רחום ברחמיך הרבים עשה מה שתעשה ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים באופן שאזכה לשוב אליך מהרה, אדון הנפלאות מחיה חיים, מזכיר נשכחות דפוק בי לטובה

[בדרך הלצה – מילתא דשטותא… אמרו בישיבה: ריבונו של עולם אם כבר אני דפוק לפחות שאהיה דפוק בקדושה…. כלומר שידפוק הרוח הטובה ורצונות טובים לעבודת ה'],

והזכירני בכל עת לשוב אליך באופן שאזכה לתשובה שלמה באמת, חיש קל מהרה ולא אשוב עוד לכסלה,

רק אזכה לעבוד אותך תמיד באמת ובלב שלם ולהתדבק בך באמת, אני וזרעי וזרע זרעי וכל יוצאי חלצי וכל זרע עמך בית ישראל מעתה ועד עולם, אמן סלה:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה