הבטחה לניסים ונפלאות – סיפורי סבתא | פרשת וישב

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וישב | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(בראשית לז-ז) "והנה קמה אלומתי". איתא בדברי רבינו ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא-סי' רלד) וזה לשונו: ודע שיש שֵם שכשרוצים לעשות מלך, משתמשים בזה השם, והשם הוא קמה, ר"ת (דברים כו-טו) השקיפה ממעון קדשך [והוא אחד משבעים ושנים (ע"ב) שמות הקדושים, שכ"א מורכב מג' אותיות, כנודע].

הבטחה לניסים ונפלאות – סיפורי סבתא

וזה בחי' (דניאל ב) מְהַעְדֵה מלכין, ומהקם מלכין. וזה שנאמר ביוסף (בראשית לז-ז) והנה קמה אלומתי.

[והנה כמו כן כשמספרים סיפורים של צדיקים עי"ז ממליכים אותם ומכתירים אותם ומגדילים אותם באזני שומעי הסיפורים] ודע שסיפורי מעשיות מצדיקים, היינו ממה שאירע להם – הוא דבר גדול מאד [וכמובא בשיחות הר"ן סי' קלח, וז"ל שמעתי מפיו הקדוש בעת שדיבר עמנו מגודל העניין של סיפורי מעשיות מצדיקים, שנדפס בספריו הקדושים (בליקו"מ סי' רלד-וע"ע בסי' כט וסי' רמח) ואמר אז שהוא בעצמו ז"ל עיקר התעוררותו לעבודת הי"ת באמת, היה על ידי סיפורי מעשיות מצדיקים, וסיפר שבבית אביו ואמו הצדיקים ז"ל היו שכיחים שם כל הצדיקים, כי כל הצדיקים היו מצויים בקהילת מעזיבוז מחמת שהוא מקום הבעש"ט ז"ל, ורובם ככולם התאכסנו בבית אביו ז"ל, ושמע הרבה מעשיות מצדיקים, ועי"ז היה עיקר התעוררותו להשי"ת עד שזכה למה שזכה].

היינו סיפורי צדיקים ממה שאירע להם – הוא דבר גדול מאד ועי"ז נטהר מחשבתו (מבילבול הדעת, וממחשבות רעות ולא ראויות, ומחכים ומתחדד).

אבל אי אפשר לספר מעשיות של צדיקים כי אם מי שיכול להדמות עצמו להשם יתברך, דהיינו שיכול להבדיל בין אור לחושך, כמו השי"ת כביכול. כי כנגד כל מעשה של צדיק, יש כנגדו רע, דהיינו שיש כנגדו מעשיות של רשעים, שגם להם ארע [או שרק העולם מספרים שארע] כיוצא בזה, כמו שמצינו (במדב"ר כב-ח. תרגום יונתן במדבר למ-ח) שפנחס עשה דבר גדול שפרח באויר, וכנגד זה יש מעשה של רשע, שגם בלעם פרח באויר.

וכן כיוצא בזה כי הרע לעומת הטוב. וההפרש הוא רק מי שיכול להבדיל בין אור לחושך, זה יודע גודל ההבדל וההפרש שבין מעשיות של צדיקים למעשיות של רשעים, כי זה (מעשיות מצדיקים) מסיטרא הקדושה על ידי תפילתו, אבל מעשיות של רשעים הם ע"י תחבולות או כישוף, או דבר אחר מסיטרא אחרא. עיי"ש.

והנה בזמנינו כל הזמן מדפיסים ספרים חדשים לבקרים מתולדות הגדולים והמפורסמים, ויש בהרבה סיפורים מהרבה מהם הגזמות ושינויים ודמיונות ושקרים גמורים, הכל כדי לפאר ולרומם את דמות שעליו מספריםר, וכן כל הזמן מדפיסים קונטרסים ועלונים למיניהם, ודרשנים וסתם אנשים מספרים הרבה סיפורים מצוצים מן האצבע אשר אין בין הסיפורים למציאות ולא כלום.

וכן בזמן האחרון פשטה התופעה של מבטיחים הבטחות בכל הנושאים שאם תעשה כך תראה ניסים ונפלאות בנושא הזה ובנושא הזה ובכל משאלות הלֵב. ורובם ככולם של המבטיחים לא הי' בידם וביכולתם האמיתי להבטיח שום דבר, דלא הוו 'בר הכי' כלל וכלל. אלא שמכיון שהעולם גולֶם – אפשר להבטיח הכל, ואפשר להמציא הבטחות אשר אין מאחוריהן כלום. כמי שמבטיח לאשה בהריון שתלד בן, שיש לו 50% סיכויים ש"הבטחתו" תתקיים!

והדברים הגיעו עד כדי כך, שזה בושה לא להבטיח. ממש בושה וכלימה!! אוי להם מיום הדין, אוי להם מיום התוכחה!!! וצריכים מאד להזהר לא להכשל בכך, ולהפוך לאברכצ'יק, לצדיק יסוד עולם, שישמעו לדעתו נגד דעת צדיקי אמת ורצון ה'. ויהי רצון שנזכה לעבוד את ה' עבודה תמה ותמימה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה