הזכות לחיות בארץ ישראל תלויה בקדושת עם ישראל | פרשת אחרי מות

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר אחרי מות | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

הבעיה פה במדינה היא לא המחבלים ולא הממשלה המושחתת, אלא הזכות לחיות בארץ ישראל תלויה בקדושת עם ישראל | ע"פ דעת רבינו נחמן מברסלב – פרשת אחרי מות.

הזכות לחיות בארץ ישראל

(ויקרא יח – כח) "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה".

כי ארץ ישראל מקודשת היא מכל הארצות (כלים פ"א מ"ו), ושם היא עיקר השראת השכינה,

ושם ישנה השגחה פרטית מיוחדת ואין דומה לה, וכמ"ש (דברים יא,יב) תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה.

ואיתא בזוה"ק (פ' תזריע, דף מה:) ר' יוסי פתח ואמר (תהלים כד) לה' הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, כיון דאמר לה' הארץ ומלואה, אמר תבל ויושבי בה, וכי תבל לאו מן ארעא הוא?

אלא הכי קאמר: לה' הארץ ומלואה – דא ארץ קדישא (שרק היא) אקרי "ארץ החיים" (שרק בה החיים מלאים חיים דקדושה ועבודת ה' לעיני ה'), תבל ויושבי בה – דא שאר ארעאן (שאר העולם והארצות).

ואמרו חז"ל (כתובות קי. זוה"ק פ' יתרו, דף עט:) כל הדר בארץ דומה כמי שיש לו אלוק, ובחו"ל להיפך.

ואיתא בת"ז (תי' יג, דף כח:) כל הניסים שבקץ הגאולה יהיו בארץ ישראל.

ואמרו (שם, תי' כב, דף סד.) בארץ ישנו אויר זך (דכיא) שהוא מחכים, וכן אמרו (ב"ב קנח:) אוירה דא"י מחכים.

ואמרו (בזוה"ק פ' השבוע, דף עב:) אשרי חלקו של מי שזוכה לקבוע דירתו בארץ הקודש, וזכי לאנגדא מטלא דשמיא דלעילא, דנחית על ארעא וכו'. וזכי לאתקשרא לבתר בארעא קדישא עילאה וכו' וזכי לאתמשכא עליה רוחא קדישא תדיר (וזה שימשך עליו רוח דקדושה באופן קבוע),

ואיתא בזוה"ק (פ' לך לך, דף פד:) שארץ ישראל נבראה לעבודת ה' של עם ישראל.

עוד אמרו (שם, השמטות דף רנו, סי' כא) שארץ ישראל נקראת "ארץ כנען" לשון הכנעה, לרמז שהיא מכניעה ומשברת את כח הסיטרא אחרא. (ויש לרמז ג"כ שצריך האדם כל הזמן להיות בה כנוע לפני ה', ולהכניע בכל עֵת תאות לבו ורצונותיו מפני רצון ה').

ואמרו (זוה"ק פ' תרומה, דף קנב.) ארעא קדישא יהיב חיין וכפרה ליושביה, בההוא עלמא.

ועוד אמרו (שם, דף קנז:) המזון והסיפוק של כל העולם הוא מכוחה וזכותה של ארץ ישראל.

ואמרו (זוה"ק תרומה, דף קמא.) זכאה חולקיה, מאן דנשמתיה נפקא ברשו קדישא בארץ ישראל,

ועוד אמרו (שם, דף קנא.) כל אינון מתין דעלמא, כולהו מתין על ידא דמלאכא מחבלא, בר אינון דמתין בארעא קדישא דמתין ע"י מלאכא דרחמין דשליט בארעא.

ואמרו (זוה"ק פ' תולדות דף קמא:) שהמת בא"י ניצול מהטומאה ומהס"א,

ואמרו (זוה"ק פ' השבוע, דף עב:) שהמת בארץ ישראל מתכפרין עוונותיו.

והנה מי שנגעל מאד מדבר מתעורר אצל רצון של הקאה מחמת הגועל, וזה כביכול מה שקורה כשאין אנו מתנהגים על פי רצון ה', ובפרט בארץ ישראל. ובפרטי פרטיות ע"י חוסר קדושה ופגם הברית, וכמ"ש במפורש בכו"כ פסוקים בפרשתינו.

שזה בחי' ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה. וע"כ אין מי שראוי להיות בארץ כ"א השומר על קדושתו, וכדאיתא בזוה"ק (פ' וארא, דף כג.) שאינו ראוי לנחול את הארץ כי אם מי שזוכה למידת "צדיק", היינו מידת היסוד, שמירת קדושת הברית והיהדות.

ועל אף שהס"א תאבה לשכון בארץ (כדאיתא בזוה"ק פ' כי תשא, דף קצג:), מ"מ אסור לגרום שתשכון הס"א בארץ ישראל (ע"י הפגמים והעבירות שלנו וכו') כדאיתא בזוה"ק (פ' תרומה, דף קל.), ואכן אלמלא דאמשיכן ישראל בעובדין בישין לסטרא אחרא בארעא קדישא, לא שלטו הגויים בארעא קדישא ולא גלו מעל ארעא.

ואכן ההקאה קיימת ותתגבר, כמ"ש זמין קב"ה לדכאה לארעיה מכל מסאבותא דעמין דסאיבו בה, כהאי מאן דאחיד בטליתיה ואנער טינופא מיניה, וכל אינון דאתקברו בארעא קדישא למשדי לן לבר. בב"א.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

בקישור הבא להדפסה עלון שבועי לשבת קודש פרשת אחרי מות לחץ כאן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה