העיצה שלנו למעי רגיז 1- תפילה מועילה 2- סגולה רוחנית לרפואה

מעי רגיז תסמינים תזונה ומה מקל על הטיפול בקיבה. הנה מאמר על מעי רגיז והכלים השונים להתמודדות עם התסמינים:

מעי רגיז הוא תסמין משותף ביותר במערכת העיכול העליונה. התסמינים כוללים כאבי בטן, דלקת, בצקות, שלשולים, גזים, וגורם נוסף הפלא ופלא – חרדה! מעי רגיז נפוץ בגברים ונשים בכל הגילאים, אך יש יתרונות מסוימות לנשים.

כאשר מדברים על מעי רגיז, יש לזכור שאין גורם מסוים אחד הגורם את התסמינים, וזה עשוי להיות תוצאה של מגוון גורמים כמו תזונה לא בריאה, לחץ נפשי והפרעות מסוימות במערכת העיכול.

העיצה הרוחנית שלנו למעי רגיז

1- תפילה מועילה

כל יום גם בזמנים ללא כאבים, וגם בזמן לחץ וכאבים, לשים לב מתי באיזה שעות ואחרי איזה אוכל זה מגיע… לתפוס פינה לשבת לשכב להרגע – ולהתפלל את התפילות הבאות:

שומר ישראל שמור שארית ישראל,
ואל יבוא שום חולאת וכאב ומכאוב על עמך ישראל,

מלא רחמים רחם עלינו ועל כל ישראל,
ושמרנו והצילנו בכל עת שלא נאכל יותר מההכרח כלל,
רק נזכה שתהיה אכילתנו ושתיתנו במידה ובמשקל ובמשורה,
שלא נאכל שום אכילה יתרה שהוא בחינת מאכל בהמה.

וכן תצילנו ותשמרנו שלא יבוא לתוך פינו שום מאכל שלא נתברר עדין ממאכל בהמה למאכל אדם.
חוסה עלינו כרוב רחמיך, והיה בעזרנו ושמרנו בכל עת,
שתהיה אכילתנו רק מאכל אדם לבד (שיהיה כשר לפי ההלכה),
ולא שום מאכל בהמה כלל (מאכלים אסורים על פי התורה).
ועל ידי זה נזכה שתשמרנו ותצילנו מכל מיני חלאים,
ובפרט מחולי מעי רגיז שמתיש אותנו בגוף ונפש וברוחניות רחמנא לצלן,
שבאה על ידי שאוכלין אכילה יתרה בלי יישוב הדעת ולא בקדושה ובלחץ נפשי ח"ו שהיא בחינת מאכל בהמה.

רחם מלא רחמים, כי אתה יודע כמה פגמים ומכשולות באים על ידי ריבוי אכילה ושתיה, וכמה חלאים באים על ידי זה רחמנא ליצלן, ובפרט המחלה של מעי רגיז שיש לי ומעיקה עלי מאד מאד, יהוה שמרני מעתה.

רחם על כל ישראל ועלי ושמרני תמיד שאזהר מעתה, ואשמר את נפשי לבלי לאכל שום אכילה לא לפי ההלכה, ולא אכילה גסה בלחץ או שאינה בדרך ארץ, בלי ברכה ולא אכילה יתרה כלל. ואתה תגן בעדנו ותשמרנו ברחמיך באופן שתציל אותי ואת כל עמך ישראל מכל מיני חלאים, ומכל מיני מכות ומכאובות ומחושים ובפרט מיש שכבר הגיע עליו החולי הזה של מעי רגיז.

ובכן תרחם עלינו, שנזכה לתקן את פגם תאות אכילה, ונזכה מעתה לאכול בקדושה ובטהרה מאכלים לפי ההלכה,
עד שיהיה השולחן שלנו מכפר כמזבח, ונזכה להכניס אורחים הגונים על שלחננו, ולתן חלק מסעדתנו לעניים הגונים.

וזכנו ללמוד תורה על השולחן, ויהיה השולחן שלנו שלם בכל מיני שלמות דקדושה בלי שום פגם כלל,
ונאמר את הברכות על האכילה בכוונה לשמך..,

ונזכה להכניע ולבטל כסילות הדעת ועכירת המעשים.
ותזכנו בחסדיך הרבים לשלמות הדעת דקדושה, ולעשות מעשים טובים והגונים בעיניך,
ותפתח לנו אור השכל באמת, באופן שנזכה שיתגלה לנו האמת היטב באמת לאמתו.

ועל ידי זה נזכה להתעוררות היראה ויתעורר ויתגלה הטוב שבי שכבוש בגלות גדול.
שיזכור את מעלתו הגדולה, ויתעורר באמת ויתגבר על הרע.
עד שאזכה להכניע ולשבר ולגרש את הרע ממני לגמרי,
ואזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת חיש קל מהרה.

ועזרני ואמצני וחזקני וסיעני שאזכה לטהר ולקדש עצמי גם במותר לי,
עד שאזכה לעבוד אותך גם בדברי הרשות, שהם אכילה ושתיה וכיוצא.
ואזכה להיות קדוש וטהור ושלם בשלמות גדול בשתי העבודות,
בעבודה פנימיות – שהוא תורה ומצות ומעשים טובים,
ובעבודה חיצוניות – שהוא אכילה ושתיה ושאר צרכי הגוף.

ותבטל כל מיני שנאה וקנאה וקנטור ונצחון דסטרא אחרא מן העולם.
ולא יעלה קנאת אדם עלי ולא קנאתי על אחרים,
רק יהיה שלום גדול ואהבה ואחווה ורעות בין כל עמך ישראל תמיד לעולם ועד:

ובכן תרחם עלינו, ותעזרנו ותושיענו שנזכה לשבר מאתנו תאות אכילה. ונזכה שתהיה אכילתנו בצמצום רק כפי ההכרח לקיום האדם לבד. ונמעט תאות טבענו, ונזכה לאכול בקדושה ובטהרה גדולה לשמך לבד באמת לאמתו. ותסיר ממנו חרפת רעב, ולא נרגיש שום רעבון בקרבנו לעולם. ונזכה לשדד ולשבר ולבטל כל תאות הבהמיות של גופנו.

אבינו מלכנו רחם עלינו למען שמך.
אבינו מלכנו אדירנו בוראנו גואלנו יוצרנו,
קדושנו קדוש יעקב רוענו רועה ישראל,
עזרנו והושיענו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים,
שנזכה לבטל ולשבר תאות אכילה מאתנו לגמרי.
ונסתפק לאכול מעט כדי חיוני בצמצום ובדקדוק גדול, ולשבוע ממנו.
ותסיר ותגרש ותבטל הרעבון מקרבנו (ותתן לנו רפואה מן המחלה…….. שבקרבנו).
ותעזרנו להחיות עצמנו ולהשביע נפשנו באכילה מועטת.
ואזכה לדקדק באכילתי מכזית ועד כביצה.
ומעט אכילתי יהיה בקדושה ובטהרה גדולה לפי ההלכה לשובע ולבריאות איתנה,
שיהיה לי כוח להמשיך להתמיד ולהתחזק בעבודתך.

אבינו אב הרחמן. יהוה אלוהים אמת. אלוהים חיים ומלך עולם". מלא משאלותינו ברחמים וזכנו מהרה לשבר תאות אכילה מקרבנו, כי לפניך נגלה הכל ואתה יודע תעלומות לבבי, וכמה אלפים מניעות ועיכובים שיש לי על זה מכמה צדדים, עד אשר איני יודע לשית עצות בנפשי על זה כלל.

עשה עמי כחסדך אבי שבשמים, ואל תגמלני כמפעלי. חנני חנני במתנת חנם, וקדשני בקדושתך העליונה בנדבת חסד.

ותזכנו לאכול בקדושה ובטהרה גדולה, ונאכל לבד לקיום גופנו ונמעט תאות טבענו. ונזכה להסתפק במעט אכילה, ונהיה נכללים בכלל הצדיקים האוכלים לשובע נפשם הקדושה לבד, כמו שכתוב: "צדיק אכל לשבע נפשו". ותעזרנו שתהיה אכילתנו בקדשה גדולה כל כך, עד שנזכה להשביע בצחצחות נפשנו להתענג על יהוה, לשבע ולהתענג באורות הצחצחות העליונות, ונזכה לחזות בנועם ה'.

ואזכה בכח אכילתי בקדושה גדולה להודות ולהלל ולשבח לשמך הגדול והקדוש תמיד בדיבור ברור, בפה מלא, ושיחה ותפילות בכל יום, ולדבר דברי אמת תמיד, ולפאר באמרי שפר ליוצרי על שם כבוד מלכותו. ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ונרננה ונשמחה בכל ימינו.

ונזכה לברר פרנסתנו בקדושה גדולה, שנזכה לאכול ולשתות בקדושה ובטהרה גדולה, באופן שנזכה שתתברר אכילתנו ושתיתנו, ויהיו נעשים מהם ברורים קדושים בבחינת קטורת, עד שיהיו נעשים מהם אמרי שפר, שהם ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש. ואלו האמרי שפר יעלו ויתחברו עם המלך, ויהיה נעשה מהם עטרה להמלך. ונזכה לראות העטרה הזאת, כמו שכתוב: "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו, וביום שמחת לבו".

חוס וחנני ורחם עלי והושיעני, וזכני לבוא מהרה לכל מה שבקשתי מלפניך, לשבר תאות אכילה לגמרי, ולזכות למידת אמת באמת, ולבוא לשלום מהרה לארץ ישראל.

ותצילני ברחמיך מן העניות ומן החוסר, ותמשיך תמיד לי ולבני ביתי ולכל חברתנו ולכל עמך בית ישראל. שפע טובה וברכה ופרנסה טובה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב מעתה ועד עולם.

צרות לבבי הרחיבו, ממצוקותי הוציאני. ראה עניי ועמלי, ושא לכל חטאתי. ראה אויבי כי רבו, ושנאת חמס שנאוני. שמרה נפשי והצילני, אל אבוש כי חסיתי בך. עזרני וחנני מעתה שאזכה להתעורר משנתי הגדולה אשר גברה עלי על ידי מעשי הרעים, וגם על ידי תאות אכילה ושתיה.

עזרני להתעורר בהתעוררות גדול ולשוב אליך באמת לאמתו, בזריזות גדול, והצילני מעתה מכל מיני חטאים ועוונות ופשעים, והיה עמדי תמיד, ושמרני והצילני מפגם תאות אכילה ושתיה. ואזכה שתהיה אכילתי תמיד בקדושה ובטהרה גדולה בלי שום תאות הגוף כלל, ותהיה אכילתי ושתיתי תמיד מאכל שנתברר למאכל אדם. ותגן בעדי ותשמרני ותצילני שלא יבוא לתוך פי שום מאכל ומשקה שלא נתברר עדין למאכל אדם, אשר יכולין לאבד חס ושלום את הפנים דקדשה ויקים מקרא שכתוב: "ברכו יהוה מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמע בקול דברו":

וזכנו ברחמיך הרבים לתקן פגם הדבור, ותעזרנו לברר ולהעלות כל ניצוצי אותיות הדבור שנפלו בגלות גדול בין הקליפות והסטרא אחרא בעוונותינו, על ידי שהלכנו בשרירות לבנו, ורדפנו אחר תאות אכילה ושתיה, והיינו ממלאים כרסנו במותרות אכילה ושתיה שאינו מוכרח לקיום הגוף, עד אשר בעוונותינו הרבים, על ידי פגם תאות אכילה ושתיה, התגברו עלינו שלשה שרי פרעה שהם שלשה קליפות, שהם שר המשקים ושר האופים ושר הטבחים, שהם קנה ושט ורידין. ועל ידי זה גבר עלינו על גלות פרעה ומצרים, שהוא מצר הגרון, שנמשך הדבור דקדושה להערף, למצר הגרון, עד אשר נחר גרוני ואיני יכול לדבר שום דבור הגון לפניך:

אהה יהוה צר לי מאד, והנני קורא אליך מן המצר, ממצר הגרון מעמק הגלות, "ממעמקים קראתיך יהוה. יהוה שמעה בקולי, תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני. קולי שמעת, אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי".

ובכן תעזרני ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים לדעת מתי כן ומתי לא להתענות תעניתים כי זה טוב לניקוי הגוף אבל מחליש ומבטל אותנו אותנו מעבודת ה' ולימוד התורה הק'

הדריכני באמתך ולמדני, כי אתה אלוהי ישעי, אותך קויתי כל היום. עזרני כי עליך נשענתי, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. ואני סומך עצמי עליך לבד באמת וכרצונך אעשה, חוס וחנני ורחם עלי ולמדני לעשות רצונך באמת, ולקדש את אכילתנו בקדושה גדולה, ונאכל לשמך לבד, ונזכה לקבל ולהמשיך עלינו היראה הקדושה הנגשת ובאה על האדם בעת האכילה:

אבינו מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו קדוש יעקב, רוענו רועה ישראל, המלך טוב והמטיב לכל, שבענו מטובך ושמח נפשינו בישועתך, שאזכה שתהיה אכילתי ושתיתי בקדושה ובטהרה גדולה, ביישוב הדעת גדול מתי לאכול מה לאכול ואיך לאכול באופן שיהיה בריא לגופי ולנשמתי, אכילה "במדה ובמשקל ובמשורה" בעיתו ובזמנו, כרצונך הטוב באמת. ואזכה להמשיך עלי תמיד היראה הקדושה הנגשת ובאה אל האדם לעת האוכל דיקא. ואשב על השולחן בשעת סעודה באימה וביראה גדולה מפניך תמיד.

ריבונו של עולם, בעצם שפלות דעתנו, קשה לנו לסבול הצער והיסורין של כל יום ויום ובפרט הצער מהמחלה של מעי רגיז. רחם עלינו למען שמך, וזכנו להתעורר מעתה להמשיך עלינו קדושתך העליונה, ונזכה כלנו להמשיך עלינו יראת שמים באמת, ותהיה יראתך על פנינו לבלתי נחטא. ובפרט בשעת אכילה תזכנו ותושיענו לאכל בקדושה, ועל ידי זה תגיע אלינו יראתך ונזכה עי"ז לבטל ולהמתיק כל מיני צער ויסורין וכל הדינים שבעולם מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל. אמן.

לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה, "נבזה בעיניו נמאס" כמוני. "זכור אל תשכח" את כל הצעקות והזעקות והאנחות והתפילות ותחינות ובקשות ששפכתי לפניך, ותושיעני למען שמך!

2- סגולה רוחנית לרפואה של מעי רגיז

כמו כן חשוב ליטול ידיים בבוקר לפני שנוגעים באוכל, וצריך לכוון 1. בברכת המזון 2. ברכת אשר יצר היא סגולה לרפואה ובריאות איתנה. בדוק ומנוסה! כי האוכל שאוכלים נהפך לדם ומהדמים נהפך לנפש רוח ונשמה וממנו עולים אימרי שפר דיבורים וכוח או להבלי עולם הזה או לתפילות ושבחים לבורא עולמים. אם מזככים את האכילה על ידי ברכות ואימרי שפר שבחים והודאות להשם יתברך אזי זוכים שגם הגוף והדם וכלי האכילה מתנהגים בנחת ואמונה, ואם לא ונכנסים ללחץ החיים בלי לתת את החלק המגיע לאלוקים על חסדיו שנותן לנו חיים – אזי הרוח שבגוף האדם מסעיר את נפשו ויש לחץ נפשי ובקיבה מרגישים את זה ביותר (זה תסמין של מעי רגיז).

מה מקל על מעי רגיז? עיצות גשמיות…

מעי רגיז תזונה: תזונה תקינה ובריאה יכולה להיות מפתח להקל על מעי רגיז.

קיבה רגיזה היא חלק מהמעי הגס וישנם כמה קושיות בתזונה המתאימה לו. אולם, ניתן להציע מספר עצות לתזונה נכונה:

קיימים מספר דברים (לפניכם רשימה חלקית מהם) שניתן לעשות כדי להקל על מעי רגיז ובעיקר נהלים של אכילה, מתן מנות קטנות, ותוספי מזון של ומגע של פרי לעתים קרובות, רוטב מבוסס על יוגורט, כמו כן תה חם מנומר או עלים לתה ניחוחיים – יכולים לעזור להקל על התסמינים:

1. הסתפקו בזרעים שונים – פשוט להוסיף לתפריט זרעים שונים כמו חריצים, פשתן ושומשום.

2. הגבירו את צריכת הסיבים – יש לנצל את הכוח של הסיבים כדי להפחית את הסיכון למחלות ולחסוך תפקוד רגיש. צריכת סיבים תקינה יכולה לסייע לשמירה על תפקודי המעי הרגיז רציניים. הסיבים מסייעים לקידום תנועה במעי הגס ומסייעים לשמור על רמת רכיבה מספקת למעי הרגיז. יש לצרוך ירקות ופירות בעלי סיבים גבוהים כמו תפוחים, עגבניות, פלפלים, זיתים וגם קטניות וגרעיני פשתן.

3. בחרו בנוכחות חלבון – עם זאת, חשוב לעזור לעצמכם כדי למנוע את הצורך של הנמנעים מן הפחד הריכוז הגבוה של בשר לא יבול לגשר על הפער ולהפתיע את המעי הרגיז.

4. צרכו במים – שתיית מים: שתיית מים מסייעת לשמור על רמת לחות מתאימה במעי הרגיז, מה שמסייע להפחית את הסיכוי לאי נוחות במעי. חשוב להשקות ולצרוב את המעי הרגיז עם מים רבים, כדי לגרום לו לעבוד ברוגע שזה מה שגורם לחצים נפשיים – העבודה שלו בלחץ יתר וללא רוגע.

5. צריכת מאכלים פחות מתחננים כמו חטיפים זריזים, מומלץ להיות תלויים יותר בתפריט מורכב של מזון טוב (בלוגנים, ירקות, פירות, חלבונים) לאורך היום.

6. הגבלת שומנים: הגבלת צריכת שומנים מיותרת

7. צריכת פחמימות מורכבות: פחמימות מורכבות נמצאות במזונות כמו חומוס, עדשים, פול, קישואים וכוסמת. הן מסייעות לסייע למעי הרגיז לשמור על תנועה תקינה.

לסיכום: המעי הרגיז הוא חלק ממערכת העיכול ומשמש כמחסום בין המעי הגס לקו המעבר למעי הקטן. כדי לשמור על המעי הרגיז בריא ופעיל, ישנם כמה עיצות לאכילה בריאה וגם יש למעי רגיז תרופות סבתא מועילות, אבל בעיקר זה לא לגרום עודף פעילות ולחץ כי מעי רגיז יכול להביא לחרדה, מפעילות לא תקינה.

לא באנו לתת עיצות של רופאים מומחים רק להגיע לנקודה שצריך עבודה על הנפש להרגיע! אז בסופו של דבר צריכים תפילות ועבודה רוחנית על הנפש – אז הנה לפניכם תפילות מועילות לרפואה שלימה !

תפילה לבריאות במעי הרגיז:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה