השם אוהב כל יהודי | הקב"ה אנחנו אוהבים אותך | פרשת שמות

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר שמות | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

השם אוהב כל יהודי! מכירים את השיר הקב"ה אנחנו אוהבים אותך, אבל תכניסו חזק לראש ש… הקב"ה אתה אוהב אותי. אם רק היינו כמה אבינו מלכנו השם אוהב אותנו עם ישראל וגם השם אוהב אותי בתור יהודי בתוך שאר עמו ישראל, היינו שמחים ומאושרים עד בלי די למרות כל הקשיים שעוברים עלינו!

הקב"ה אנחנו אוהבים אותך | ואתה אוהב אותנו !

וזהו (שמות א-א) "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו".

ופרש"י אע"פ שמנאם בחייהם בשמותם חזר ומנאם אחר מיתתן, להודיע חיבתם של עם ישראל, שנמשלו לכוכבים, שמוציאם ומכניסם במספר ובשמותם שנאמר (ישעיה מ-כו) המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא. וכן איתא במדרש תנחומא (כאן-אות ) מה הכוכבים הללו אין יוצאים אלא בשמות וכו'.

וכידוע מהמציאות שכשאדם חביב עליו קורא לו בהנאה בשמו הפרטי, וכשאינו חביב עליו, נמנע א"ע מלהזכיר שמו כלל (או מזכירו בשם משפחתו) ומיד פונה אליו ענינית למה שהוא צריך, בלי להזכיר שמו הפרטי. – כי השי"ת אוהב אותנו ומחבב אותנו מאד מאד, הן כלל ישראל בכלליות, הן כל יחיד ויחיד, וכל אחד ואחת מאתנו חביבים מאד מאד אצל השי"ת, הבורא ושומר ומקיים אותנו.

ומה השי"ת שלא צריך אותנו כלל אוהב ומחבב אותנו, אנחנו שכל כולנו תלויים בו בבריאות ופרנסה ושלוה ועוד אלפי בחינות, והוא הבורא כל עולמים, והוא שברא כ"א מאתנו ונתן לנו את תורתו, ומחיה ומקיים ודואג לנו, על אחת כמה וכמה שצריכים לאהוב אותו ולהתקרב אליו ולעשות רצונו,

השם אוהב כל יהודי

וזה בחי' (הושע יא,ד) אמשכם בעבותות אהבה, וכתיב (שם, א) כי נער ישראל ואוהבהו,
וכתיב (שה"ש ח-ז) מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה,
וכתיב (ירמיה ב-ב) הלוך וקראת באזני ירושלם לאמר, כה אמר ה', זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר,
וכתיב (שם לא-ג) ואהבת עולם אהבתיך, וכתיב (דברים ז-ח) מאהבת ה' אתכם,
וכתיב (מ"א י-ט) באהבת ה' את ישראל,
וכתיב (דה"ב ב-י) באהבת ה' את עמו, וכתיב (שם, ט-ח) באהבת אלקיך את ישראל,
וכתיב (הושע ג-א) כאהבת ה' את בני ישראל,
וכתיב (דברים ו-ה, יא-א) ואהבת את ה' אלקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך,

וכל הספר שיר השירים שהוא קודש קדשים (ידים פ"ג מ"ה) כולו מלא אהבת ה' את עמו ישראל, ואהבת עמו ישראל את ה'.
וכתיב (מלאכי א-ב) אהבתי אתכם אמר ה',
וכתיב (דה"ב כ-ה) ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית ה', ויאומר ה' אלקי אבותינו הלא אתה הוא אלקים בשמים.. הלא אתה אלקינו הורשת את יושבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל ותתנה לזרע אברהם, אוהבך, לעולם.

וכתיב (דברים יג-ד) כי מנסה ה' אלקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה' אלקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם,
וכתיב (שם ז-ט) וידעת כי ה' אלקיך הוא האלקים הקל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו,
ואמרו חז"ל (יומא נד.) ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זו"ן.
ואמרו (שם פו.) ואהבת את ה' אלקיך (דברים ו-ה), שיהא שם שמים מתאהב על ידך,
ואמרו (מגילה כט.) חביבין ישראל (לפני ה') שכל מקום שגלו – שכינה עמהם.
ואמרו (חולין פט.) א"ל הקב"ה לישראל חושקני בכם,
ואמרו (אבות פ"ג מיד) חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר (דברים יד) בנים אתם לה' אלקיכם,

ואמרו (ב"ר פ-ז) בג' לשונות של חיבה, חיבב הקב"ה את ישראל בצדיקה, בחשיקה ובחפיצה עיי"ש.
ואמרו (שמ"ר מט) מים רבים (שה"ש ח-ז) אלו אומות העולם אם מתכנסים כל האומות לבטל את האהבה שבין הקב"ה לישראל – אינם יכולים.

ויהי רצון שנפנים גודל האהבה שה' אוהב את כל אחד מאתנו ואת כלל ישראל, ונפעל כמתבקש.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
לחץ כאן להורדה והדפסה של העלון לשבת פרשת שמות – ישיבת נצח מאיר

לעוד שיעורים על פרשת השבוע כנסו – פרשת השבוע

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 052-565-2005

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה