התבודדות בשדה

אלול… המלך בשדה… לך להתבודד… תחזור בתשובה… יום הדין מגיע…

נו…. אז מה זה מעניין את הסבתא שלי ?

סליחה על הביטוי – אבל באמת מה זה מעניין אותי מאחר שאני לא יודע ולא מבין מה זה אלול, ומה עושים בהתבודדות, ולמה כל הרעש הזה שייך לחיים שלי !?

טוב אז בעניין כתיבת מאמרים אני (כותב המאמר תלמיד בישיבה) לא הכי טוב…

אבל הבאתי מאמר קצר מרבי נתן מברסלב שנוגע בנושא ויכול לענות לכם על השאלות המסתובבות בבטן, ועוד הרבה עניינים והדרכה מעשית לחיים טובים ושנה טובה לקראת ראש השנה ביום הדין הגדול !

ע"פ מ"ש רבינו [רבי נחמן מברסלב] ז"ל בהתורה המתחלת ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכו'

מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז וכו' – לא יכול להשיגו כי אם שיש לו התבודדות, עיין שם (סי' ט"ו).

והכלל לענינינו שע"י משפט מעלין את היראות הנפילות לשורשן [לכל אחד יש פחדים ודברים מלחיצים שמערערים את הבטחון העצמי שלו הן בפרנסה הן בענייני הבית והאישיות שלו], [אז על זה אומר רבינו] כי כשאין משפט ואין דין למטה יש דין למעלה ח"ו [כלומר שאדם לא דן ומחשב את מעשיו לטוב או להיפך אזי בשמיים דנים אותו ושולחים עליו דין ומשפט כמו שיסביר], וכששופטין את האדם במשפט דלעילא – אזי הדין נתלבש בכל [מיני] הדברים [שבעולם כגון חתול, גו'ק פחדים בפרנסה,מחבלים שודדים וכדומה] וכל הדברים נעשים שלוחים למקום לעשות בזה האיש משפט [שיתעורר לחשוב על מעשיו הלא טובים ומבולבלים ולא מיושבים ומופרעים שעושה – שיתעורר לחשוב על תכליתו הנצחי ומה יהי' בסופו…], כשם שאמרו חכמינו ז"ל למשפטיך עמדו, אזי הכל עבדיך לעשות דין בזה האדם.

אבל ע"י משפט שהאדם שופט א"ע היינו מה שהאדם מתבודד בינו לבין קונו [דהיינו וזה עניין ההתבודדות של רבינו] ומחשב דרכיו, ומפשפש במעשיו, ושופט ודן א"ע על כל דבר ודבר שעושה – אם כך ראוי לו לעשות ולבלות ימיו ח"ו במעשים כאלה, ושופט ודן את עצמו בעצמו [והכל בשיחה לפני השם יתברך וכמובן מוסיף תפילות שהשם יעזור לו וירחם עליו… למצוא את הדרך האמת והנכונה להשתנות לטובה, ולעשות טוב, ולתקן מעשיו שיהי' כפי רצון השי"ת]

וע"י שהוא בעצמו שופט את עצמו – עי"ז מבטל הדין שלמעלה, שלא יבא עליו, כי כשיש דין למטה אין דין למעלה, ואז אין היראה והדין מתלבש בשום דבר לעורר את האדם כי הוא בעצמו נתעורר [לעסוק בתכלית האמיתית דהיינו עבודת השם ית' באמת]…

נמצא שעיקר ההתחלה [של החזרה בתשובה] הוא ממשפט, היינו התבודדות בינו לבין קונו וכו'…

וכל התעניתים והסגופים שהיראים עושין הכל הוא בבחי' משפט הנ"ל, ששופטין א"ע קודם שיבא הדין של מעלה ח"ו, כדי לבטל הדין שלמעלה ע"י המשפט ששופט א"ע כנ"ל…

כי לפעמים האדם רואה שאין די לו בדיבורים מה שהוא שופט א"ע ואזי הוא בעצמו נותן משפט ע"ע שיתענה ויסגף עצמו כך וכך על מעשיו שעשה ואע"פ שבאמת בוודאי אין זה מספיק אפילו חלק מאלף כנגד מה שפגם…

כי כל ימינו לא יספיקו להתענות ולסגף עצמינו על פגם הרהור ומחשבה זרה אחת למי שמאמין בעוצם הפגם הנוגע במקום שנוגע כנ"ל.., מכ"ש וכ"ש מי שעשה איזה עבירה ח"ו מכ"ש וכ"ש מי שקלקל הרבה מאד ח"ו, כמצוי עכשיו בדורות הללו בעונותינו הרבים, וא"כ לכאורה מה יועילו לו אלו התעניתים והסיגופים כנגד מעשיו אך אעפ"כ יכול לזכות לכפרת עוונותיו על ידם [וגם למעשה למרות שהוא מבין שהוא צריך לתקן מעשיו, אבל קשה לו להשתנות, כי כך הוא חושב בדמיונות שלו 'שככה הוא נולד' ואי אפשר להשתנות באופי או במעשים שלו… למרות שבאמת הוא מבין שהוא טועה ופועל לא נכון ומבולבל, אבל תכל'ס קשה לו להשתנות, והוא כבר ניסה וניסה ולא הלך לו – למעשה הוא אותו 'דפוק' ואפילו יותר גרוע מזה !!] .

אבל אומר רבינו נחמן : עיקר התיקון (של המעשים המקולקלים, עוונות והפגמים, והעבירות שעבר ועשה) הוא ע"י המשפט – דהיינו מה שהוא בעצמו שופט א"ע [ומדבר לפני ה' לחשב את דרכיו ומעשיו ומרבה להתפלל אל השם שיעזור לו וירחם עליו ויצליח במה שהוא מתכנן להשתנות ולפעול לפי המשפט שעשה עם עצמו לתקן את מעשיו לטובה],

וע"כ מאחר שהוא בעצמו שופט א"ע, ואינו ממתין על הדין שלמעלה, עי"ז יכול לבטל הדין שלמעלה ע"י תעניתים וסיגופים שלו [שעוד מעט נסביר מה הם מועילים לו להשתנות], מאחר שהוא בעצמו שופט את עצמו (וקונס את עצמו הן בכסף הן בתענית אפילו פחות סנבי'ץ או פחות כוס קפה של הערב כי לא עמדת בכללים החדשים, או יכול לפרגן לעמו שאם יצליח לעמוד בכללים החדשים ולעשות טוב יקבל גלידה, קפוצינ'ו, וכדומה.., וכל זאת כדי לכפות את יצרו הרע, כדי שישוב בתשובה ויתקן מעשיו לטובה, ויעורר את עצמו לחשב ליישר דרכיו ומעשיו לרצון ה'), כי כשיש דין למטה אין דין למעלה כנ"ל.

וזה בחי' מה שאדם יכול להנצל ע"י סיגוף או תענית אחת [או ע"י צדקה לעניים שיתן סכום הגון באופן שירגיש כפרת עוונות – להגונים ותלמידי חכמים בישיבות הקדושות ובפרט שלהצדיק האמת העוסק לעורר בני ישראל בדרכו של מלך העולם] וזה מסוגל להצילו כנ"ל מדינים קשים ומרים הרבה מאד, וגם לזכות על ידם לחיי עוה"ב.

כי איתא שכל היסורין שבעולם אם יתקבצו יחד על אדם אחד כל השבעים שנה ח"ו אינם נגד רגע אחת נגד כויה אחת של גיהנם, כל שכן ששופטין את האדם י"ב חודש בגיהנם, כ"ש שיש עבירות ח"ו שיורדין עליהם ואין עולים, כ"ש שיש כמה מיני עונשים קשים ומרים יותר מצער של גיהנם הקשה כמובא בספרים, ואעפ"כ על הכל מועיל תשובה בעוה"ז…

ועיקר התשובה הוא בחי' המשפט הנ"ל, כי ע"י שאדם מתבודד בינו לבין קונו ושופט א"ע על כל מעשיו שעשה, ומעורר עצמו לעבדות הש"י בכל פעם, וע"י שיש משפט למטה אין דין למעלה כנ"ל, ובפרט אם זוכה להתעורר עד שעושה משפט בעצמו ממש דהיינו שמתענה ומסגף עצמו אע"פ שאינו עולה לכלום נגד מעשיו כנ"ל אעפ"כ מאחר שהוא בעצמו עושה הדין בעצמו עי"ז מבטל ממנו כל הדינים שלמעלה אע"פ שעשה אלפים ורבבות יותר בלי שיעור וערך אעפ"כ מבטל כולם ע"י המשפט שלו ששופט א"ע כנ"ל כי כשיש דין למטה אין דין למעלה כנ"ל.

וזהו בחי' התעניתים והאבילות שמסגפין עצמן בתעניות ובמניעת בשר ויין ורחיצה וכו' בשביל חורבן ביהמ"ק [וזהו גם כן בחינת דרכי התשובה והתבודדות שמרבים בימי אלול – שכל אדם חייב וצריך כמו בעל עסק סיכום שנה הכנסות והוצאות, לדון ולסכם את מעשיו הן לטובה הן להיפך שעשה או עבר במשך השנה… ולחשוב איך ובמה ניתן לתקן ולשפר את הביצועים והמעשים לשנה הבאה,וכיצד ניתן לשים גדרות וכללים לא לחזור על הטעויות, ואיך עוברים את המכשולות הידועים לו מכבר, הכל יחשוב כפי יכולתו והשגתו בתפילה ודיבור כחבר לפני השם יתברך – לקראת השנה החדשה !]

נ.ב וזה צריך לעשות בכל יום וערב ראש חודש ובפרט בסיום השנה ובנתיים עד כאן יש לנו מספיק עבודה לימי אלול

מקווים שנתנו לכם כמה עיצות למעשה, והסברנו ותירצנו על כמה שאלות…

נ.ב בעניין ההתבודדות – עדיין צריך להדריך כמה שעות כמה זמן, ואיפה המקום הכי טוב ובדיעבד מה יעשה.., קביעות

בע"ה תעקבו על הפרסומים והמאמרים באתר ותמצאו הדרכה ועיצה טובה – פשוט לטעום טעם של ברסלב !!!

לשאלות והדרכה ניתן לשאול דרך האתר – בדף שאל את הרב !

בהצלחה לכולנו !!!

לתרומות לישיבה ו/או האתר

050-4161022

www.breslevmeir.com/donate

שנה טובה ומבורכת בעשיה דקדושה

ישיבת ברסלב מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה