התחזקות

פרשת השבוע לך לך מאת ראש ישיבת ברסלב מאיר

פרשת השבוע לך לך מאת ראש ישיבת ברסלב : כולם צרכים את ההתחזקות של רבי נחמן מברסלב בין קטנים בין גדולים.

התחזקות | פרשת לך לך

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר לך לך
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (בראשית יז-א) "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים,
וירא ה' אל אברם, ויאמר אליו.. התהלך לפני והיה תמים".

געוואלד! אברהם אבינו אשר כל ימיו התהלך לפני ה' בתמימות ופשיטות ובמסירות נפש עצומה,
(ובפרט למאן דאמר (נדרים לב.) שבן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו),
והוא בן תשעים ותשע שנים ועדיין לא זכה להבטחת ה' על ה'בן',
שעליו נאמר (ברא' טו-יג) ידוע תדע כי גר יהי' זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, וגם.., ודור רביעי ישובו הנה.
והוא כולו אמונה ובטחון, ואותו צריכים להזהיר (/להוכיח) התהלך לפני והיה תמים?!

אלא ללמדך שכל אדם באשר הוא בעל בחירה, צריך התחזקות כל ימי חייו,
וכבר אמרו חז"ל (ספרי ריש נשא, במדב"ר ז-ז) אין מחזקים אלא למחוזקים.
כי באמת כל אדם צריך התחזקות ובפרט החלשים, או החלשים בדבר מסויים,
אבל החזקים יכולים לטעות שהם כבר מסודרים לכל ימי חייהם ואין להם מה לחשוש מהיצר הרע ומנסיונות,
לכן השמיע שזו טעות חמורה שבחמורות, והמחוזקים בודאי שהם צריכים חיזוק והם בסכנה עצומה בחשבם שהם לא צריכים ליזהר מערמומיות היצר הרע, ולכן צריכים לחזקם.

הלא תראה כמה וכמה אנשים גדולי הדור וצדיקים שבסוף ימיהם יצאו לתרבות רעה רחמנא ליצלן.
הלא תראה שקורח אדם גדול הי', הגדול מכל שבט לוי (ראה בזוה"ק ח"ג מט.), והיה חכם גדול ומטועני הארון (ראה במדב"ר יח-יג), והי' ראש למאתיים וחמישים ראשי סנהדראות (תנחומא פ' קורח הו"ד ברש"י במדבר טז-א), ובסוף הכחיש את בריאת העולם (זוה"ק ח"א יז.), ואמר אין תורה מן השמים, ואין משה נביא, ולא אהרן כהן (ראה ירושלמי סנהדרין פ"י ה"א), ולבסוף פירש למינות וכפר במצוות של הקב"ה (כדאיתא במדרש הגדול במדבר טז-א). ואמרו חז"ל (סנהדרין קט:) עדת קורח אין להם חלק לעוה"ב.

נמצא

שאדם גדול ועצום אם לא התחזק יוכל לאבד את כל עולמו. וכן מצינו בירבעם בן נבט שאמרו חז"ל (סנהדרין קב.) עליו שתורתו לא היה בה שום דופי. ואמרו (שם קג:) שהיה שונה מאה ושלושה פנים בתורת כהנים. ולבסוף אמרו חז"ל (אבות פ"ה מי"ח) ירבעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו.

ואמרו בזוהר חדש (פ' אחרי, דף מח.) כשהי' צעיר הי' צדיק ונקי מעוונות וכו' ואח"כ יצא לתרבות רעה וכו', ואמרו (סנהדרין קב:) תפסו הקב"ה לירבעם בבגדו, ואמר לו חזור כך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, אמר לו מי בראש? בן ישי בראש, א"כ אינני רוצה, געוואלד!
ואמרו (שם קא:) גסות הרוח שהיתה בו בירבעם טרדתו מן העולם. (ודבר זה מצוי בפרט אצל בע"ת, וצריכים ליזהר), היינו שמידות והשקפות לא מתוקנות, אע"פ שעסק הרבה בתורה, הם הם שגרמו לו מה שגרמו לו. ואעפ"כ ע"י התחזקות הי' יכול להציל א"ע ולהתרומם אל על.

וכן מצינו אצל דואג ואחיתופל, ואצל אלישע בן אבויה, ואצל הרבה מאד, גם בימינו ממש, יש כאלה לרוב, מהם מפורסמים מאד , מהם מפורסמים פחות. והכלל הגדול הוא מ"ש חז"ל (אבות פ"ב מ"ד) אל תאמין בעצמך עד יום מותך. וכמ"ש חז"ל (ברכות כט.) שהרי יוחנן כהן גדול שמש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי.

נמצא שכל אחד ואחד, הקטנים עם הגדולים, צריכים לשמור את העצמות כל החיים. וצריכים תמיד להתחזק ביראת שמים כי האדם בעל בחירה הוא, ונמצא במצב של נסיון עם סכנת כשלון כל ימי חייו.

ויהי חלקינו עם המתחזקים בעבודת ויראת ה'.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב מאיר
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה