זהירות לא להתבולל בארץ ישראל

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר יתרו לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (שמות יח-ג) "אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נכריה".

זהירות לא להתבולל בארץ ישראל | פרשת יתרו

אכן כל הצדיקים שבכל הדורות אע"פ שרובם נולדו בחוץ לארץ בארץ נכריה, וגדלו שם, והעבירו את כל ימיהם שם, אעפ"כ הרגישו זרים בסביבה הגויית, ולא היה להם שום ענין להתערב עמהם, ולהדמות אליהם בשום דבר, ולא ללמוד כלום ממעשיהם, והפלא ופלא אף לא ידעו את שפת המקום, כלומר בפולין לא ידעו פולנית, ובגרמניה לא ידעו גרמנית וכו', ואף לא הצליחו לומר משפט שלם כראוי, וכידוע מהפגישה של החפץ חיים עם ראש הממשלה המקומי.

ואף בגרמניה ערש ההשכלה הארורה, היהודים לא ידעו כדבעי שפת המקום ואשר על כן ראש המשכילים הידוע לשמצה, תחילת קילקול הדור שהיה במזימתו, שהיתה לתרגם את החומשים לשפה הגרמנית, כדי שיתרגלו לדבר בשפת המקום, כהכנה להשתלב ביניהם בכל התחומים כלכלה ותרבות וכו'.

ואכן מה שהיהודים לא ידעו שפת המקום שמר עליהם מאד, מלהתערב עמהם וללמוד ממעשיהם, ואכן במקומות שהדבר נפרץ אכן הביא לקילקול הדור ואף לנשואי תערובת ושמד רחמנא ליצלן, ועד היום עם ישראל סובל קשות מאסימילציה והתבוללות , בכל מקום בחוץ לארץ, הן אירופה, הן ארה"ב וכו'.

ואחרי שהדבר נפרץ הצדיקים שבכל דור היו צריכים להמציא דרכים למעט בנזק ככל האפשר, להתרחק מהם ומדרכיהם. ודבר זה נוהג גם במדינת הציונים, שאע"פ שארץ ישראל היא ארץ ישראל הקדושה, והיא בית חיינו וחמדת כל הלבבות, וארץ אבותינו, אלא שמפני חטאינו גלינו מארצנו, וכשרק התאפשר חזרו כמעט כל היהודים לארץ ישראל (חוץ מאלה המנותקים מיהדותם רח"ל כרוב יהדות ארצות הברית וכדומה, וחוץ מקבוצות של יראים ושלימים הפוחדים וחרדים על יהדותם וגידול צאצאיהם במדינה (המכונה יהודית) הרודפת את היהדות, באלפי דרכים ואופנים וגזירות, ולוחמים בכל עוז לשנות את היהודי החרדי להפכו לשומר מסורת "לייט" וקליל ולעשותו ישראלי עם כל המשתמע, ושואבים עידוד רב ממה שהצליחה לחולל חורבן אדיר ואמיתי ביהדות של הדתיים עם כיפה סרוגה, שרובם ככולם הם ישראלים לכל דבר, וכל עניני המדינה הם מעל התורה, ודוחים את התורה ורצון ה' בעולמו, והרבה מהם כבר הם מסורתיים "לייט" , ולא יודעים ולא מבינים כלום ביהדות ורצון ה', לא בהשקפותיה ולא בהלכותיה.

והנה אע"פ שהשפה המשותפת מאפשרת לנו להחזיר בנים טועים בתשובה, מ"מ הקירבה לרחוב ולסובבים רבים חללים הפילה וממשיכה להפיל רח"ל.

וכיום הממסד משקיע הון תועפות אשר לא יאומן כי יסופר. כדי להפוך את החרדים לישראלים עם כל מגרעותיהם וקילקוליהם, עד שלא נעצרו. לא בחילול שבת, אפילו בפרהסיא, ולא בגילוי עריות בכל הדרגות, אפי' החמורות שבחמורות, וכן לא חסרים משומדים שטבלו רח"ל לנצרות בכל מיני כיתות. ולא בנות שהתאסלמו וילדו רבבות רבבות תינוקות לגרועים שבאויבינו המרים. אשר גם מהם צריכים להזהר ולשמור את עצמינו ואת משפחותינו, ובפרט הילדים והנערים וילדות ונערות, אשר הם עתידנו, עתיד עם ישראל.

ויהי רצון שכולנו וזרעינו וכו' יהיו ויגדלו קדושים וטהורים כרצון ה'.

פרשת יתרו – להורדה והדפסה

בברכת התורה וכטו"ס
ישיבת נצח מאיר
שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה