ענייני תסרוקות ושיער

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך

תסרוקות ושיער על פי ההלכה והחסידות

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע שופטים

לכבוד…אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (דברים טז-יח)"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך".

אל תיקרי שעריך אלא שעריך בשין שמאלית. כי עניני השיער צריכים "שופטים ושוטרים". 

כי גם בחור ואברך צדיק ונחמד, העוסק מדי בענין תסרוקת שערו כגון…. וכיוצ"ב (וק"ו אם הוא בעל בלורית המאוסה בעיני ה' והיפה בעיניו וכו'), וכן בחור ואברך העוסק מדי בסילסול פאותיו וסידור זקנו, גם הוא נמצא ברשת היצר הרע, ועלול ליפול עוד יותר..,

וכמ"ש חז"ל (נדרים ט:) דתניא אמר שמעון הצדיק פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתיו דהוא יפה עיניים וטוב רואי, וקווצותיו סדורות לו תלתלים,

אמרתי לו בני מה ראית להשחית את שערך זה הנאה, אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי, הלכתי למלאות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי וביקש לטורדני מן העולם,

אמרתי לו רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במי שהוא עתיד להיות רימה ותולעה, העבודה שאגלחך לשמים (ע"ש).

וכמ"ש במדרש רבא (פד, ז) ע"פ (בראשית לז-ב) יוסף בן שבע עשרה שנה, ואת אומר "והוא הנער"? אלא שהיה עושה מעשה נערות, מתלה בעקבו, ממשמש בעיניו, מתקן בשערו (וברש"י עה"ת הוסיף "כדי שיהיה נראה יפה").

ואמרו חז"ל (ב"רכב) יצה"ר בשעה שהוא רואה אדם ממשמש בעיניו מתקן בשערו הוא אומר "הדין דידי" (זה שלי!) [ואגב נזכיר כאן מה שנפסק בשו"ע ה' עבודת כוכבים (יו"ד סי' קנו ס"ב) ושוב בהלכות לא ילבש (שם סי' קפב, ס"ו) שאסור לאיש להסתכל במראה, משום (דברים כב, ה) לא ילבש גבר].

וכן צריכים להזהר בשבת קודש מלסחוט השערות, או לסרקם. ובמיוחד היצר שולט בכך אצל הבנות, והרי איסור תסרוקת בשבת במסרק וסתם מברשת הוא איסור מוסכם. ( ע' משנ"ב סי' שג ,ס"ק פ"ו ובבה"ל ).

וכן בנות צריכות ליזהר מללכת בשער מפוזר ופרוע ותסרוקת בקבוקים ותלתלים וכיוצא בהם, וכן בכל תסרוקת רחובית, אלא במה שמקובל אצל בנות ישראל הכשרות, ואם הוא אסוף מה טוב.

וכן בנות ישראל הנשואות צריכות להזהר שלא תצא אפילו שערה אחת מחוץ לכיסוי הראש וכדאיתא בזוה"ק (פ' נשא  דף קכה ע"ב) קללה על הנכשלת בכך, והלובשת מטפחת צריכה ליזהר כשיוצאת לרשות הרבים שהראש יהי' מכוסה בב' כיסויים, (כמבואר בשו"ע אבן העזר סי' קטו-סעיף ד). וע"ע בס' "דת והלכה" – להגר"מ שטרנבוך ראב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק.

והלובשות פאה צריך שיהי' לפי כללי הצניעות שקבעו הרבנים. באורך המתאים ובתסרוקת צנועה.

והנה גברים צריכים ג"כ להזהר לא ליכשל בהורדת שערות של חמשה פאות הזקן, ולהזהר מלגלח במכונת גילוח שכמעט בכולם עוברים ע"י על איסור דאורייתא.

וכן יש  להזהר מלהוריד שערות הפאות של הראש. ולאחרונה גברים מורידים שערות בעוד מקומות בגוף, והדבר אינו פשוט להלכה.

וכן יש להזהר מלצבוע השערות כדי להראות צעיר, שזה מעשה נשים ובגברים הדבר אסור. וכן בסידור גבות וצביעת עיניים אצל נשים – יש אופנים שיש בהם משום שחצנות וחוסר צניעות, וכולם צריכים בחינת "שופטים ושוטרים".

ויהי רצון שנזכה לעבוד את ה' בתמימות ופשיטות, ולא נבאר מעשיית רצונו יתברך כחוט השערה.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה