זיווג משמיים ואעפ"כ צריך לברר כמה דברים לפני החתונה !

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וארא. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

זיווג משמיים… תקציר : פרשת השבוע וארא – השקפת עולם על פי דרכו של רבינו נחמן מברסלב: בענייני זיווגים יש כמה כללים שחשוב וכדאי מאוד לשים לב לפני החתונה והם כללים חשובים דם לשמורי תורה ומצוות וגם לחילונים – כי הם יכולים לחסוך הרבה צער ועוגמת נפש בהמשך החיים, ובכר הדרך סלולה מאבותינו הקדושים ולשומעים יונעם ויצילו נפשם מצער מיותר !

זיווג משמיים ואעפ"כ צריך לברר כמה דברים לפני החתונה !

וזהו הנאמר בפרשת השבוע וארא (שמות ו-כז) "ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון לו לאשה".

ופרש"י אחות נחשון. מכאן למדנו: הנושא אשה – צריך לבדוק באחיה. ע"כ .
וכמ"ש חז"ל (ב"ב קו.) ממשמע שנאמר 'בת עמינדב', איני יודע שאחות נחשון היא?
מה תלמוד לומר "אחות נחשון", מכאן למדנו, שהנושא אשה צריך לבדוק באחיה,

ופירש הרשב"ם והמאירי משום שהבנים דומים לאחי האם, וכמבואר שם בברייתא בגמרא.
והנה המהר"ל (חידושי אגדות ד"ה יבדוק) והשפתי חכמים על פרש"י כתבו שיש לבדוק דוקא ורק באחיה.

אבל בספר חסידים (סי' רמז) כתב שיבדוק ג"כ באֵם האשה ובאחיותיה,
ופירש בשו"ת תשובה מאהבה (ח"א סי' ח) שהנ"ל בכלל מ"ש חז"ל לבדוק באחיה.
עוד איתא בספר חסידים (סי' שעח) שאדם שיכול לקחת אשה שאחיה צדיקים,
ולקח אשה שאחיה רשעים – יביאו אותו לדין על כך, מפני שגורם שבניו יהיו דומים לאחי האם הרשעים.

לפי שיש דברים שאע"פ שהתורה התירה אותם, מכל מקום אם יעשה אותם האדם – יבא לדין עליהם.

מפני שצריך האדם לחשוב בדעתו שלא התירה התורה אלא כנגד יצר הרע,
כעין יפת תואר, ומחמת שדוד לקח יפת תואר יצא ממנו אבשלום, ונהרג הוא, ונהרגו כמה נפשות עמו.

ועיי"ש בספר חסידים (סי' שעה) מעשה שהציע שדכן לאחד שהיה דחוק במזונות לישא אשה עשירה, ואמר לו שאינו רוצה בכך מפני שאחיה רעים ורוב הבנים דומים לאחי האֵם (ועיי"ש שלא אומרים בזה שאין לחשוב חשבונות שמים).

ועיין בספה"ק עבודת ישראל למגיד הק' מקוזניץ זצ"ל (פ' ויצא, בראשית כט-יב) עה"פ ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, וכי בן רבקה הוא. ופרש"י אחיו אני ברמאות ע"כ רצה לומר רוב הבנים הולכים אחרי האֵם, ולכן הגם שאני 'איש תם', מ"מ יש בקירבי חלק רמאות מאח אמי. עיי"ש.

והנה כתיב (ישעיה נד-א) רני עקרה לא ילדה, ודרשו חז"ל (ברכות י.) דלא ילדה בנים לגיהנום כוותייכו. ומבואר בספרים הק' שלכך האמהות היו עקרות, כדי שלא תלדנה בטבע, ולא יהיו ישראל בכלל מה שאמרו, רוב הבנים דומים לאחי האֵם, ומחמת זה היו עקרות, ולא ילדו דרך הטבע בנים לגיהנום, אלא ילדו בקדושה דרך נס.

והנה יוצא לנו שכשניגשים לשידוך צריכים לבדוק ולברר, דברים חשובים שיתכן שיהיו להם השלכות בעתיד, הן לבן או בת זוג בעצמם, או לילדים עתידים להיוולד.

כי יש מחלות שמפריעות בתיפקוד הנורמלי של המשפחה, וכן יש מחלות תורשתיות, וכן בנפש, ישנם מחלות תורשתיות, יש שרואים מיד, ויש שמתפרצות בגיל ההתבגרות או אפילו יותר מאוחר.

ובמקום להיות מהצועקים לשעבר שתפילתם תפילת שווא (ברכות נד.), עדיף לברר קודם.

וכן נהוג שהעולם מברר בשידוכים הרבה. וטוב הם עושים. ואעפ"כ צריכים רחמי שמים, כי כבר שמענו וכבר ראינו שידוכים שביררו הרבה, ואעפ"כ לא הצליחו לעלות על בעיות חשובות.

ומאידך יש שלא מבררים כלל, או בקושי, או סומכים על מי שאין לסמוך, ואח"כ סובלים בחינם, והדבר נובע על פי רוב מעצלות המתלבשת בכל מיני תירוצים והסברים, והחכם עיניו בראשו.

ואעפ"כ העיקר הוא להרבות בתפילות רבות (לזיווג הגון זיווג משמיים) יחד עם ההשתדלות הנכונה.

ויהי רצון שלא נכשל בשידוכים,
וכבר אמרו חז"ל (מו"ק יח:) מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש.

ויהי רצון שנזכה לעשות שידוכים הגונים כרצון ה'.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר"
הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

ניתן להקדיש לברכה הצלחה סעודות מצווה ועילוי נשמה

נ.ב ניתן להרשם לערוץ היוטיוב של הישיבה דרך נטפריי (בצורה מסוננת וכשרה)

כמו כן תרומות לערכות הקלטה וצילום ועריכת וידיאו איכותיות יתקבלו בברכה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה