חינוך

פרשת השבוע העלותך

"בהעלותך את הנרות" (במדבר ח, ב)

כי צריך כל אדם לחנך את בניו ובנותיו באופן שידעו וירצו לקיים רצון ה' מעצמם, בלי שיצטרך לרוץ ולרדוף אחריהם לעוררם ולחזקם לכך, ולעודדם כל הזמן.

וכן המלמד צריך להכניס לתלמידיו חשקת התורה, באופן שירצו ללמוד גם בלי נוכחותו ובלי נוכחות משגיח ושומר.

וכן כשיגדלו יותר יצטרך ללמד אותם תורה באופן שילמדו דרכי הלימוד, ויוכלו ללמוד ולהבין לבד גם בלי שילמדֵם, וכן כשיגדלו יותר ילמדם דרך ישרה בשכל ישר וסברה נכונה איך להבין סוגיות משתנות ונושאים שבהשקפה, הנוגעים לו, ולתלויים בו, לשעה ולדורות. וכן דרכי חיים ומוסר ועובדת ה'.

כי לא מספיק בחינוך, רק להרגיל את חניכיו לדבר המבוקש, כי אם אומנם ההרגל הטוב חשוב הוא מאד, אבל בודאי שזה לא הכל, ולפעמים גם לא נשאר ממנו כלום, ולפעמים כשמרגילים את הזולת בכח, בלי שיהי' לחניך חשק לכך, לפעמים ממאיסים הדבר אליו ונגרם לו נזק בלתי הפיך בבחרותו ובהמשך חייו, בבחי' (קהלת א-טו) מעוות לא יוכל לתקון.

כי ההרגל הוא אילוץ, אבל אילוץ זה לא חינוך, כי גם בעל חי אפשר לאלף ולא לחנך.

כי מחובת החינוך הוא לעשות לו חשק נצחי לכך וצריך לדבר קשר רגשי, והסברה נאותה, כולל בשורשי הדברים עד האמונה הקדושה, דהיינו שאנחנו מאמינים שכשעושים רצון ה' בשמחה (ובכלל), לא רק שלא מפסידים בעוה"ז ובעוה"ב, אלא גם מרוויחים בעוה"ז ובעוה"ב.

וזו מחובתינו לעשות רצון מלכינו בין שאנחנו מבינים את הדבר ובין שלא מבינים, בין שיש לנו חשק לדבר, ובין שאין לנו.

ותמיד מוטל עלינו לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו, ובודאי שלא לצערו יתברך ע"י שנמנע מלקיים רצונו, וק"ו כשעובר על רצונו יתברך.

וזה בחי' "בהעלותךאתהנרות". בהעלותך – היינו לשון הדלקה ופרש"י על שם שהלהב עולה, כתוב בהדלקתן לשון עליה, שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה (שבת כא.). עכ"ל. היינו משום שאם מדליק פחות מכך, יתכן שהנר יכבה ולא עשינו את המבוקש.

כי המדליק את הנר, צריך לדאוג ולהבטיח שהנר תמשיך לדלוק כל הזמן, גם כשיסלק את ידו הימנה.

וכן ההורים והמחנכים צריכים לדאוג ולהבטיח שבן / התלמיד ילך בדרך התורה ועשיית רצון ה' כל ימי חייו, וילך בדרך המסור לנו מרבותינו צדיקי הדורות עד משה רבינו שקיבל דרכי התורה מפי הקב"ה.

וצריך להשקיע זמן וכח ותפילה כדי שהדברים יצליחו ויצאו לפועל ויהי' להם קיום לנצח.

בברכת התורה וכטו"ס,

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

העלון השבועי בקובץ מקורי – לחץ כאן – בהעלותך

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה