חנוכה נלחמים להאיר את האמת

בימי החנוכה נלחמים להאיר את האמת

הדברים עתיקים וברורים שבאנו לעולם הזה לתקן את המידות, ואת התאוות, ולסדר את ההשקפות.

והנה כל ספרי מוסר וחסידות עיקר עיסוקם וכמעט כולו הוא בעניין תיקון המידות, ובפרט ספרי מוסר מרבים לדבר על כך, וספרי חסידות מרבים לדבר על תיקון התאוות.

והנה עניני השקפות רבים ומורכבים הם, והנושאים מתרבים ומתחדשים בכל דור ודור, וההשקפות הנכונות נמסרו לגדולי הדור.

ובדורינו התחדשו דברים רבים וחשובים שההשקפה הנכונה בהן היא קריטית, כגון התייחסות למדינת ישראל, והתייחסות לשלטון שבה ולחוקיה, ולראשי השלטון, והתייחסות הנכונה לאחינו החילונים המסכנים והטועים, והתייחסות לחובשי כיפות סרוגות למיניהם, ולמנהיגיהם, והתייחסות לבעלי התשובה השונים, ולמפורסמים שבתוך בעלי התשובה, ולמפורסמים בכלל ובפרט, ולמפורסמים של שקר המתרבים והולכים, ולעולם גולם, התייחסות לערבים השונים, ולעולם המערבי, ולדמוקרטיה, ולחרדים הקלים, ולחובשי כיפות שחורות למיניהם, ולמנהיגיהם, וללימודי אקדמיה, וללימודי פרנסה שדוחפים בכל הכח לתוך הצבור החרדי, הן ללימודי הבנות, ומקום תעסוקתם עם הבעיות הרבות של הצניעות, ובעיות השקפה, וכן לענין הגברים החרדים, 

נלחמים להאיר את האמת

ובענין גזירת הגיוס לצבא כור ההיתוך של המדינה, ולכל הגזירות האגרסיביות של השלטון נגד הצבור החרדי, ביחד עם שותפיהם בעלי הכיפה הסרוגה ולא רק. ולארגון הרפורמי בשם צוהר, של רע-בנים המכונים אורטודוקסים ואינם אלא כופרים רפורמים, וכן התייחסות לבעלי זקן ופאות וכובע סמט, שמתחבקים עם הגרועים שבשונאי ישראל, ועל התנועות הפוליטיות, כולל אלה של שומרי תורה, ועל הטליבניות למינהן, ועל הדרשנים למיניהם, ועל גיורי הצבא ומדינה, ועל נטורי קרתא, אהל שרה, סתמר חב"ד, בבות, ועל המששניקים שבתוך ברסלב, ועל חינוך הבנים והבנות, נערים ונערות, ועל השבבניקים  למיניהם, וכו' וכו' וכו'.

והנה רבים מעמי הארץ בהיותנו תחת שעבוד ושלטון מצרים ובראותם במשך דורות רבים גודל הצלחת המצרים וגודל שיפלות  מצב היהודים – חשבו בליבם מה שחשבו וטעו לחשוב בעליונות דרך החיים של המצריים, והם הם אלה שמתו באחוזים גבוהים בשלושת ימי האפלה (וכמ"ש חז"ל שמו"ר יד-ג, הו"ד בפרש"י (שמות י-כג ) וכן בגלות בבל ושאר הגלויות היו שחשבו כך, עד שהיו שחשבו שמרדכי אשם בכל הצרות (כידוע) וטוב להשתתף בסעודת אחשוורוש (תרגום יונתן אסתר א-ה ומדרש רבא)

וכן בימי החשמונאים היו בין היהודים שחשבו לתת עליונות לתרבות ההלניסטית והקימו תנועת מתיוונים, שקיבלו על עצמם השקפותיהם ודרך חייהם, ובעיית השקפותיהם היתה בעית הבעיות של עם ישראל. ועיקר הרוח וההצלה שהיה לעם ישראל בניצחון המכבים והחשמונאים כנגד היוונים, היה הדעיכה וההעלמה המוחלטת של המתיוונים ושל השקפותיהם ההרסניות.

והנה כמו בימים ההם, כן בזמן הזה הציונים והחילונים עם אחיהם הרפורמים (שרובם נוצרים וכו') לוחמים כנגד היהדות הנאמנה לה' ולתורתו הקדושה להרוס מבפנים ומבקשים לעקור את עצמם ואת הכל. השי"ת בודאי לא יעזוב אותנו בידם. ואנחנו מצידנו צריכים דורון תפילה ומלחמה עד כדי מסירות נפש.

ויהי רצון שנזכה לשמור על פך שמן טהור של ההשקפה הטהורה.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

קישורים מרתקים לחנוכה

 תהילים לחנוכה | תפילה לחנוכה | סדר הדלקת נרות חנוכה

 ברכה לחנוכהבדיחות לחנוכה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה