ייסורים

(מתוך הספר "יש מאין" פירוש על הליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב מאת מוסדות ברסלב – ישיבת "נצח מאיר").

עצבות

אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו. 

וכשאדם יודע שכל מאורעותיו הן לטובתו אזי נתקיים אצלו (ישעיה סג) בכל צרתם לא צר (באלף כתיב) כי יודע שבאמת כל הצרות אינן צרות כ"א המשכת חסדים טובים המתלבשים במה שמתלבשים, ואזי מקבל באהבה כל הבא עליו, ועל ידי זה מתגלה המלכות דקדושה וכדאיתא בזוה"ק (ר"מ צו, דף כט:) עול מלכות שמים, דא קבלת יסורין.

וע"כ אשרי המתחזק בעבודת ה´ ובתלמוד תורה בשעת היסורין דייקא שעי"ז נבנית קומת האמונה הצרופה ועי"ז זוכה לשכר כפול ומכופל בעבודתו ובעמלו אשר עמל תחת השמש וכמ"ש חז"ל (אבות פ"ה) לפום צערא אגרא, וכמ"ש (אבות דרבי נתן, פ"ג) אם למדת תורה בשעת הריוח אל תשוב לך בשעת הדחק לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה בריוח עיי"ש, וכדאיתא בשה"ש רבה (ח, יד) ר´ חייא בריא דרב אדא דיפו אמר הלומד תורה בצער נוטל אלף, שלא בצער מאתיים נוטל שכרו, ממי אתה לומד, משבטו של יששכר ומשבטו של נפתלי, שבטו של נפתלי ע"י שהיו עוסקים ולומדים בתורה בצער נטלו שכר אלף הה"ד (ד"ה א. יב) ומנפתלי שרים אל, אבל שבטו של יששכר ע"י שהיו למדין תורה שלא בצער נטלו שכר מאתיים שנא´ (שם) ראשיהם מאתים.

ר´ יודן בשם ר´ בון אמר הלומד תורה שלא במקומו נוטל שכר אלף ובמקומו נוטל שכר מאתיים עיי"ש.

ואדרבא דווקא ע"י קבלת היסורין בהבנה ובאהבה התורה נקנית ונתגלית אצלו ביתר קלות וכמ"ש חז"ל (אבות פ"ו) התורה נקנית במ"ח דברים וכו´ בקבלת היסורין. ועל זה נאמר (תהלים צד) אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו.

בברכת התורה ולומדיה

חסידי ברסלב – ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

תפילה להמתקת הדינים והייסורים

טוב ומטיב לכל, טוב ומטיב תמיד, טוב ומטיב לרעים ולטובים, טוב ומטיב באמת, היטיבה ברצונך עם רחוק מטוב כמוני, אשר מרדתי בטובך בידים, במזיד ובשוגג באנס וברצון אלפים ורבבות פעמים…

אנא האל הטוב, אשר טובך אינו נפסק לעולם, זכני מעתה לטובך האמתי, שבעני מטובך הנצחי, עזרני וזכני לכלל באחד באמת, בתכלית הכלליות בתכלית הבטול כראוי, ברצוא ושוב כרצונך הטוב, עד שאזכה לדעת שכלו טוב ואין שום רע בעולם כלל. וכל הצרות והיסורין הבאין בעולם כולם הם טובות גדולות, עד שאזכה לבטל כל הצרות והיסורין שבעולם על ידי זה, ונזכה לקבל היסורים המוכרחים לבוא, באהבה ובשמחה גדולה, ולבטל כל היסורין על ידי הבטול אל התכלית הטוב באמת, עד אשר נזכה לקבל ולהמשיך מימי התורה על ידי השמחה מהרשימו של הבטול שתאיר אל המחין.

ונזכה לשאב מים בששון ממעיני הישועה, ועל ידי השגת התורה נזכה לקרר היסורין ולכבות צמאון הנפש גם בעת שנשוב מהבטול אל הדעת, ולא יהיה שום כח להיסורין להתגבר עלינו חס ושלום אחרי כך, אחר שנשוב מהבטול, רק נזכה לבטלם אז על ידי השגת התורה שתזכנו לקבל ולהשיג על ידי השמחה מאור זריחת הרשימו הקדושה שנשאר מההסתכלות והבטול, אל התכלית שהוא כלו טוב כלו אחד, שתאיר הרשימו אל כלי המוחין השגת סתרי אורייתא, ויקים בנו מקרא שכתוב: "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו": 

ליקוטי תפילות תפילה ס"ה

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה