יסודות התורה

כי כל מה שיהודי עושה צריך להיות כפי רצון ה' באמת ומותאם לדעת התורה, ואפילו המצוות שהם בודאי רצון ה'- צריכות להיות כפי דעת התורה, כי גם היצר הרע מתלבש במצוות כמבואר בדברי רבינו הקדוש בלקוטי מוהר"ן (ח"א א), והלא תראה שגם הורים חילונים גמורים, דורשים מבנם מכח מצוות כיבוד אב ואם…

הלב

בס"ד, לכבוד.. אחדשה"ט! בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

(במדבר ז, ב) "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות…"

כי כל מה שיהודי עושה צריך להיות כפי רצון ה' באמת ומותאם לדעת התורה, ואפילו המצוות שהם בודאי רצון ה'- צריכות להיות כפי דעת התורה, כי גם היצר הרע מתלבש במצוות כמבואר בדברי רבינו הקדוש בלקוטי מוהר"ן (ח"א א), והלא תראה שגם הורים חילונים גמורים, דורשים מבנם מכח מצוות כיבוד אב ואם (שמות ב,יב,  דברים ה , טז ) לעבור על התורה, היפך רצון ה' ,וכמ"ש חז"ל איש אביו ואימו תראו,ואת שבתותי תשמורו אני ה' , כבודי ומוראי קודם.

שאם יאומר לו אביו לחלל את השבת (וה"ה בכל דבר שנוגד את רצון ה') אל ישמע לו, ולכן הסמיכן הכתוב.

נמצא שהנ"ל משתמשים עם פסוק מהתורה, כדי להפוך את הקערה על פיה ולעשות ולהגיע להיפך רצון ה'.

וכן יש התופשים מצות ישוב ארץ ישראל, והופכים אותה ליסוד שדוחה את כל התורה כולה, ועל ידה ובגללה מפקירים בניהם ובנותיהם, ומרגילים ומחנכים אותו עם אינשי דלא מעלי, ולא מקפידים על קיום התורה כהלכתה, ומתירים היתרים שונים (כולל חילול שבת כגון בצבא שלא לצורך ) שלא קיימים, ומתגרים באומות שלא לצורך, ושונאים שומרי תורה שלא מסכימים אתם, ואוהבים ומתחברים עם שונאי ה' ותורתו המסכימים בעיקרון הגדול המוטעה שלהם.

ויש גם לאידך גיסא שיש שכדי להתרחק מהרשעים ומהפושרים ומתפשרים בין האמונה והכפירה, בין קיום התורה להפרתה וחילולה, מתרחקים ושונאים שומרי תורה ועובדי ה' שלא מסכימים לקיצוניותם מקנאתם המזוייפת, ולפעמים גם מתחברים עם רשעים שבאומות העולם, השואפים להשמיד את עם ישראל (כנודע מהמציאות הלא נחמדה ולא מרנינה ) ויש התופסים את איסור לשון הרע והופכים אותו ליסוד שהכל תלוי בו, ועי"ז מעוותים את רצון ה', וקוברים בנות כשרות ויקרות עם איזה משוגע וחולה נפש שידעו שהוא כזה, אלא שלא גילו לה מכיוון שאסור (לדעתם המשובשת) לספר לשון הרע, ולגלות האמת, גם בכהאי גוונא, וכן שמענו על ילדות שנפלו קרבן לחלאת אנוש, וכשתיחקרו אותם לא רצו לספר בשום אופן משום שאסור לספר לשון הרע, הרי שגם בקיום התורה והמצוות חייב להיות הדבר על פי רצון ה'.

וזה בחינת "בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו הנרות" כי הנרות הם המצוות, וכמ"ש (משלי ו –כג ) כי נר מצוה, והמנורה – היא התורה, כמ"ש (שם) ותורה אור וכמ"ש חז"ל (ב"ב כה: ) הרוצה שיחכים ידרים ושיתעשר יצפין, וסימניך שולחן בצפון, ומנורה בדרום (וכן פירש  רבינו גרשום מאור הגולה וז"ל ומנורה בדרום, היינו החכמה כדכתיב כי נר מצוה ותורה אור, עכ"ל) היינו דקרמיז לן קרא שקיום המצוות חייבים להיות על פי דעת התורה וזהו אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, וכנ"ל.

[ומה דנקט הפסוק "שבעת" – עיין בלקוטי מוהר"ן (קמא, סי' כא) ועוד כל שידוע שבעשרת הדיברות מרומזים ומתמצתים כל התרי"ג מצוות ועיין במדרש רבא (פ' קורח, יח-כא) שהלוחות היו בהן תרי"ג מצוות, כנגד אותיות מן 'אנכי' (שמות כ, ב) עד (שם שם יד) אשר לרעך, לא פחות ולא יותר, וכולן ניתנו למשה בסיני.

וג' הדברות הראשונות אנכי. לא יהי' לך. וזכור / שמור –הם בעיקרן בין אדם למקום, והז' הנוספים הם בעיקרון בין אדם לחבירו, ובהם מתגבר היצר בפילפוליו, להוריד דעת התורה ולהשותה לדעת העולם – גולם]

ויהי רצון שנתבטל ביטול גמור לדעת תוה"ק.

 בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה