יצר הרע לא פראייר

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר כי תצא. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (דברים יא-י) "כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלקיך בידך, ושבית שביו".

להורדה והדפסה עלון לשבת – פרשת השבוע ברסלב – פרשת כי תצא

יצר הרע לא פראייר | פרשת השבוע כי תצא

איתא בזוהר חדש (דף עב ע"א), וכן הובא בלקוטי מוהר"ן (ח"א סי' קז) כי תצא למלחמה על אויביך – דא איהו יצר הרע. ומובא בשם הרב רבי בונים זצ"ל שזהו הפשט של הפסוק, ולא רק דרוש. שהפשט וסתמא דקרא מדברים על המלחמה הסתמית והתמידית שהיא מלחמת היצר.

והנה הרבה כבשו את היצר הרע בתקופה זו או אחרת. בנושא זה או אחר, ואעפ"כ בסופו של דבר גמרו את חייהם כשהם עמוק עמוק בגיהנום, כי היצר הרע הוא גמישי מאד וערמומי מאד, ואע"פ שהאדם כבש אותו, בהיסח הדעת כל שהוא, הוא נופל בחזרה לידיו, ויתכן שיפול לשבי ומאסר הרבה יותר גדול מאשר בהתחלה,

כמו שרואים בחוש, שהרבה אנשים מתחילים לעשות דיאטה כל שהיא, ונמנעים מלאכול הרבה זמן מה, ולבסוף נופלים לאכילה מופרזת בכפליים, וכמו שרואים במוצאי יום הכיפורים שאנשים שהיו בסוף הצום כעין מלאכים נהפכים בסוף הצום למגושמים ביותר, וכמו ששמענו אנשים מדברים גבוה גבוה על שמירת העיניים והקדושה, ומיד שיוצאים לרחוב ונהפוך הוא, ויש שירדו מאד והתרסקו בצורה קשה.

ועל אלו וכיוצא באלו, נאמר (אבות פ"ב מ"ד) אל תאמין בעצמך עד יום מותך, והאדם צריך לחשוד בעצמו ולשמור עצמותיו כל הזמן כל ימי חייו.

וגם הרבה פעמים היצר הרע מתלבש במצוות, וכמ"ש רבינו הקדוש ז"ל (ליקוטי מוהר"ן קמא סי' א), דהיינו שיודע שיש אנשים כשרים קצת, שאם היצר הרע יבא בצורה מפורשת לפתות אותם לעשות עבירה – לא ישמעו לו, על כן מתחכם ומלביש את העבירה במצוה, כגון אם רוצה לבער תבערת המחלוקת לא יבוא ישירות לומר 'תחלוק', וכי האדם משוגע לעבור בשאט נפש על איסור דאורייתא שהוא מתרי"ג מצוות (במדבר יז-ה) ולא יהיה כקורח ועדתו. אלא מלביש את העוון הנוראי הנ"ל במצוות (מופיע כעשר פעמים בתורה) וביערת הרע בקירבך, ומצוות פנחס קנאה (במדבר כה-יא) בקנאו את קינאתי, ובמצוות מחאה ותוכחה דאורייתא של (ויקרא יט-יז) הוכח תוכיח את עמיתך. ולהציל את ישראל "למען ישמעו ויראו" (מופיע כמה פעמים, מהן: דברים יג-יב, יז-יג).

וכן הרבה פעמים אדם עושה חסד על חשבון אחרים, וכבר מצאנו גנבים וגזלנים שכשתפסו אותם הסבירו את עצמן שעושים כן כדי לתת צדקה לעניים ונצרכים. והרי כל אחד מכיר את יצרו (או לא מכיר!) ויודע שכמה וכמה פעמים הצליח להתרומם ולהתעלות, ואח"כ מהיסח הדעת מועט וחוסר זהירות, היצר הרע הכניסו לשק, והפילו נפילות קשות.

וזהו "כי תצא למלחמה על אויביך" – הוא היצר הרע, ובס"ד "ונתנו ה' אלקיך בידך", הווה זהיר מאד, מכאן ואילך גם כן ואל תסיח דעתך ממנו, כי איש מלחמה הוא, וערמומי מאד, והזהר שלא תהפך הקערה על פיה וממצב של "ושבית" את היצר, יהפך בין רגע לההיפך, דהיינו שאתה תהפך להיות בשבי שלו, וזהו "שביו" (ושמעתי כעין זה מבעל ישמח משה זצ"ל, אלא שהוא ביאר את כפל הלשון "ושבית שביו", שאע"פ ששבית אותו, אל תרפה, אלא תמשיך לשבות אותו ואל תניחהו לרגע).

והעיקר שצריכים מודעות גבוה ועירנות תמידית ואסור להסיח את הדעת, כי (בראשית ד-ז) לפתח חטאת רובץ ולולי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו (קדושין ל:), וצריך תפילה תמידית.

להורדה והדפסה עלון לשבת – פרשת השבוע ברסלב – פרשת כי תצא

בברכת התורה וכל טוב סלה
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה אצל עמיאל המנהל 050-4161022

לפרטים ותרומות און ליין – כנסו 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה