ירושלים | פרשת השבוע ואתחנן

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני...

ירושלים – יראה שלימה.
פרשת השבוע כמה מילים ומקורות בתנ"ך על מעלת וחשיבות עיר הקודש ירושלים.

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת ואתחנן.
לכבוד… אחדשה"ט!
בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

ירושלים

וזהו (דברים ג-כד וכו') "ואתחנן אל הוי'ה.. אעברה נא ואראה את.. ההר הטוב הזה"
פרש"י זו ירושלים, ומקורו בסיפרי (פ' פנחס, פיסקא קלה.) וכאן (סיפרי ואתחנן, פיסקא כח.) וזה לשונו:
הכל קראו אותו הר, אברהם קראו הר שנאמר (בראשית כב-יד) אשר יאמר היום בהר ה' יראה.
ישעיה קראו הר, שנאמר (ישעיה ב-ד) והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה'.
גוים קראו אותו הר שנאמר (שם ב-ג) והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה'.

השקר

והנה לאחרונה קיבלו הגוים בארגון אונסק"ו השייך לאו"ם החלטה גורפת,
שהר הבית אין לו שום שייכות כלל לעם ישראל, לא בהוה ולא היסטורית,
והחלטה זו התקבלה ברוב גדול של האומות, כולל המכונות "הגונות",
וכולם בכלל (תהלים קמד) אשר פיהם דיבר שוא, וימינם ימין שקר.

והחלטה זו רק מראה שוב ושוב פרצופם האמיתי של הגוים, וחוצפתם ועזות מצחם,
ואם זה יכולים להכחיש – כבר אין דבר שלא יוכלו להכחיש ולשקר. ולהפוך אור לחושך וחושך לאור.
וגם כדי להזכר מגודל החסד שהשי"ת עשה עמדי לגור בירושלים וסמוך ונראה וצמוד לה,
ע"כ אכתוב כמה ממעלותיה של ירושלים עיר הקודש, להזכר בקדושתה ומעלותיה ולשמוח מעומק הלב על כך.

והנה עצם העובדא שירושלים מוזכרת בתנ"ך מאות פעמים (ללא גוזמא!),
ומוזכרת הכי הרבה יותר מכל הערים שבעולם – זה אומר הרבה.

ירושלים בתנ"ך

דכתיב (מ"א יא-יג) ולמען ירושלים אשר בחרתי. (וכן להלן מ"א יא-לב כתיב, ולמען ירושלים העיר אשר בחרתי בה.),
וכתיב (ישעיה לא-ה) כן יגן ה' צבאות על ירושלים. וכתיב (שם נא-יז) התעוררי התעוררי קומי ירושלים.
וכתיב (שם נב-א) עורי עורי ירושלים עיר הקודש. וכתיב (שם סב-א) ולמען ירושלים לא אשקוט.
וכתיב (שם סב-ז) ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ, וכתיב (שם סו-י) שמחו את ירושלים וגילו בה.
וכתיב (שם סו-ב) על הר קדשי ירושלים, וכתיב (יחזקאל ה-ה) זאת ירושלים בתוך הגויים שמתיה.

וכתיב (יואל ד-טז וכו') וה' מציון ישאג, ומירושלים יתן קולו… וידעתם כי אני ה' אלקיכם שוכן בציון הר קדשי,
והיתה ירושלים קודש, וזרים לא יעברו בה עוד.. ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור !!! (וניקיתי דמם לא ניקיתי, וה' שוכן בציון-סוף יואל).

וכתיב (צפניה ג-יד) ועלזי בכל לב בת ירושלים, וכתיב (שם ח-ג) ושכנתי בתוך ירושלים, ונקראת ירושלים עיר האמת.
וכתיב (שם) גילי.. הריעי בת ירושלים. וכתיב (שם יב-ז) ותפארת ישב ירושלים. וכתיב (תהלים קכח-ה) וראה בטוב ירושלים,
וכתיב (שם קלה-כא) ברוך ה' מציון, שוכן ירושלים,
וכתיב (שם קלז-ה) אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.
וכתיב (שם קמז-ב) בונה ירושלים ה'.

וכתיב (דה"ב כ-כז) לשוב אל ירושלים בשמחה.

וכתיב (ירמיה לג-טז) בימים ההם תִוָשַע יהודה וירושלים תשכון לבטח. וכתיב (שם נא-נ) זכרו מרחוק את ה', וירושלים תעלה על לבבכם.

וכתיב (מלאכי ג-ד) וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם וכשנים קדמוניות. וכתיב ( זכריה א-יז, ב-טז) ובחר עוד בירושלים,
וכתיב (שם ח-כב) לבקש את ה' בירושלים. וכתיב (תהלים קב, כב) לספר תהילתו בירושלים,
וכתיב (עזרא א-ג, ד,ה, ז-כז, ב-סח) בית ה' אשר בירושלים, וכתיב (נחמיה יא-א) בירושלים עיר הקודש,
וכתיב (דה"ב ו-ו) ואבחר בירושלים להיות שמי שם. וכתיב (שם לג-ד) בירושלים יהי' שמי לעולם.
וכתיב (מ"ב כא-ז) ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, אשים את שמי לעולם.
וכתיב (יואל ג-ה) בהר ציון ובירושלים תהי' פליטה. וכתיב (שה"ש ו-ד) נאוה בירושלים.
וכתיב (ישעי' מד, כח) ולאמר לירושלים תבנה. וכתיב (זכריה א-טז) ושבתי לירושלים ברחמים, אמן.

(ויש עוד הרבה פסוקים, וחזלי"ם הרבים טרם הזכרנו כלל, ואם ירצה ה' עוד חזון למועד).

יהי רצון שנזכה להיות דבוקים בירושלים, ירא – שלם, יראת שמים טהורה. אמן.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה