ישראל נמשלו לדגים | כי התורה הקדושה היא באר מים חיים

פרשת השבוע ספר דברים

ישראל נמשלו לדגים | כי התורה הקדושה היא באר מים חיים

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת דברים.
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

ישראל נמשלו לדגים

וזהו (דברים א-ה) "באר את התורה הזאת"
כי התורה הקדושה היא באר ממש, באר מים חיים, אשר לא יכזבו מימיה,
ותמיד מתחדשת ומפיקה מים חיים חדשים ורעננים לרוות כל צמא ולרחוץ בה ולנקות ולטהר ממנה כל דבעי,
והיא באר חפרוה שרים, כרוה נדיבי עם (במדבר כא-יח) ועליה נאמר (שם יז) עַלִי באר.
וכתיב (שה"ש ד-טו) מעין גנים, באר מים חיים, ונוזלים מן לבנון,
(ופירש שם הספורנו, וז"ל וכן חזקיהו המלך שהיה מעיין, משתדל ללַמד תורה לישראל, עד שאמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין צד:) עלון, שבדקו מדן ועד אנטוכיא, ולא מצאו עם הארץ, ומן הלבנון ובית המקדש היו נוזלים אגדות לתורה עכ"ל).

וכל הפורש מן התורה, כפורש מן החיים (ע' קדושין סו:).

וכדכתיב (ירמיה ב) שמעו דבר ה' בית יעקב וכל משפחות בית ישראל, כה אמר ה'..
כי שתים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים.
ומאידך אמרו חז"ל (ברכות טז:) אשרי מי שגדל בתורה.

ואמרו (שם לב:) אין עץ חיים אלא תורה.

משל

ואמרו (שם סא:) ת"ר פ"א גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה,
בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה.
אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מהמלכות?! א"ל אמשלו לך משל, למה הדבר דומה?
לשועל שהי' מהלך ע"ג הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים וכו' וכו'
אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה (דברים לב-כ) כי הוא חייך ואורך ימיך –
כך, אם אנו הולכים ומתבטלים ממנה, עאכו"כ.

ואמרו (ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה) מה התינוק הזה צריך לינוק בכל שעה שביום,
כך כל אדם שבישראל צריך ליגע בתורה, בכל שעות שביום.
ואמרו (עירובין נד.) הקב"ה נתן תורה לישראל – סם חיים לכל גופו.
ואמרו (שם) אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן, מוצא בה טעם,

ואמרו (שם) למה נמשלו דברי תורה כ-דד? מה דד זה, כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא חלב,
אף דברי תורה, כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם.
ואמרו (יומא עב:) וזאת התורה אשר שם משה (דברים ד-מד), זכה – נעשית לו סם חיים, לא זכה – נעשית לו סם מות.
ואמרו (תענית ז.) כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים.

ואמרו (חגיגה ג:) מה דרבן זה, מכוון את הפרה לתלמיה,
אף דברי תורה מכוונים את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים, מה נטיעה זו פרה ורבה, אף דברי תורה פרין ורבין.

ואמרו (קדושין ל:) ושמתם (דברים יא-יח) סם תם, נמשלה תורה כסם חיים. ואמרו (ב"ק יז.) אין מים אלא תורה.
ואמרו (ע"ז ג:) מה דגים שבים, כיוון שעולים ליבשה מיד מתים, אף בני אדם, כיון שפורשים מדברי תורה מיד מתים.
ואמרו (אבות פ"ב מ"ז) מרבה תורה – מרבה חיים. ואמרו (שם) קנה לו דברי תורה – קנה לו חיי העוה"ב.
ואמרו (שם ו-ז) גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעוה"ז.
ואמרו (מנחות צט:) תורה ניתנה בארבעים יום, ונשמה נוצרה בארבעים יום, כל המשמר תורתו – נשמתו משתמרת.
ואמרו (ב"ר מא-יב) מה עפר הארץ אינו מתברך אלא במים, אף ישראל אינן מתברכין אלא בזכות התורה שנמשלה למים.
ואמרו (שם סו-א) אמר יעקב אבינו ע"י שהייתי עוסק בתורה שנמשלה כמים, זכיתי להתברך בטל.

ישראל נמשלו לדגים

ואמרו (שם צז-ה) מה דגים הללו גדלים במים, כיון שיורדת טיפה אחת מלמעלה –
מקבלים אותה בצמאון, כמי שלא טעמו טעם מים מימיהם,
כך הם ישראל, גדלים במים בתורה,
כיון שהם שומעים דבר חדש מן התורה מקבלים אותו בצמאון, כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהם.

ואשרינו שזכינו שהשי"ת מסר לנו תורתו תורת אמת, תורת חיים בעוה"ז ובעוה"ב
אשר בה כל העצות הטובות והנפלאות בגשמיות ורוחניות,
"כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה" וע"י כך "ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים".

בברכת התורה וכל טוב סלה
ראש ישיבת ברסלב
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה