פרשת השבוע יתרו | כבוד

בפרשת השבוע יתרו הכבוד הוא מפתח יסודי לשלום בית ושלום הכללי.., רואים שהכבוד שנתן השם יתברך לנשים שהקדים אותם בפסוק "בית יעקב" כמבואר בפנים… הזרים ונסך בהן כוחות אדירים, שעל ידו יכלו להתגבר ולעמוד בניסיונות קשים. ולהיות נאמנות לה' יותר מהגברים. ולמדנו מכאן שנתינת הכבוד לכל אדם, ובפרט לנשים שהן צמאות לכך, וצריכות יותר לכך – מילתא היא, ואין נתינת הכבוד, נימוס בעלמא גרידא, אלא הרבה יותר מכך. וכשהכבוד ניתן במקום ובנושא הראוי, בענין חיובי ורצוי, מביא בעקבותיו המשך מבורך ורצוי.

לבבות מחליף צבעיםבס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע יתרו

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת ה' יתברך אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

להורדת העלון השבועי בקברצי PDF להדפסה לחץ כאן >>עלון שבועי ברסלב – פרשת השבוע יתרו

וזהו (שמות יט-ג) "כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל". פרש"י והוא מהמכילתא. 'בית יעקב' – אלו הנשים, תאמר להן בלשון רכה. 'ותגיד לבני ישראל' – לזכרים תגיד עונשין ודקדוקים. דברים הקשים כגידין (פרש"י במס' שבת פז.  שהוא ירק מר.).

נמצא שבמתן תורה השי"ת הקדים את הנשים לגברים ! וזהו כבוד גדול מאד לנשים.

ואיתא בפירוש הטור על התורה שבשביל שחלק כבוד זה לנשים שהקדימן תחילה – לא רצו לפרוק הנשים נזמיהן של זהב לעשיית העגל, עכ"ל.

נמצא שהכבוד שנתן לנשים הזרים ונסך בהן כוחות אדירים, שעל ידו יכלו להתגבר ולעמוד בניסיונות קשים. ולהיות נאמנות לה' יותר מהגברים.

ולמדנו מכאן שנתינת הכבוד לכל אדם, ובפרט לנשים שהן צמאות לכך, וצריכות יותר לכך – מילתא היא, ואין נתינת הכבוד, נימוס בעלמא גרידא, אלא הרבה יותר מכך.

וכשהכבוד ניתן במקום ובנושא הראוי, בענין חיובי ורצוי, מביא בעקבותיו המשך מבורך ורצוי.

והרי כבוד הוא שורש הבריאה, כמ"ש (ישעיה מג-ז) לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, וכמו שאמרו חז"ל (יומא לח.) כל מה שברא הקב"ה לכבודו בראו, וכמו שרואים בחוש – שכל מה שנעשה בעולם הכל מסביב לכבוד.., 

מלחמות פורצות עבור טיפת כבוד [וכן מריבות שבין אדם לחבירו ובין איש לאשתו, רובן מסביב עניני כבוד !].

ההופעה והלבוש קשורים לכבוד, אוכל שמגישים לאורחים וצורת הגשתם, מתנות, וכו' וכו', הכל מסביב לכבוד.

וכל הנבראים מתנהגים על פי בחינת (ש"א., ב-ל) כי מכבדי אכבד, ובוזי יקלו.

וזה בחי' מ"ש חז"ל (אבות  פ"ד ) איזה מכובד, המכבד את הבריות.

כי לענייני כבוד וקלון יש להם דינמיקה פשוטה משלהן, והנותן יקבל בחזרה הן לחיוב, הן להיפך. ועל פי רוב מקבל בחזרה בכפליים ויותר.

והנה אמרו חכמינו ז"ל (ב"מ נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר (בראשית יב-טז) ולאברם הטיב בעבורה ויהי לו וגו', והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא (אוקירו נשייכו, כי היכי דתתעתרו, לכן הוא בתיקוני זוהר, חי' טו, ל:) [ועיי"ש באותו עמוד בגמרא, אמר רב לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו – שמתוך דמעתה מצויה וכו', ועיי"ש עוד ענינים חשובים בעניין היחסים בין איש לאשתו].

ואמרו (דרך ארץ זוטא, פ"ט) הוי זהיר בכבוד אשתך שלא תהא עקרה !

רואים עד היכן הדברים מגיעים, שפגיעה בכבודה משפיע על כל מהותה ממש. ועל כל המערכות, בגוף ובנפש, ועוד אמרו חז"ל (חולין פד:) יכבד אשתו יותר ממה שיש לו. הרי שהדברים חשובים, עד כדי כך.

(וראוי וצריך ליתן את הדעת ולחשוב בנושא הזה כדי לזכות להשכין שלום בית ולהצליח שהפרנסה תמצא בביתו ברווח ובנחתכי הוא יסוד חזק שתלויים בו הרבה גופי תורה).

וכבר אמר אברהם אבינו (ב"ר מח) אם אני רואה אותן חולקים כבוד אלו לאלו – אני יודע שהן בני אדם מהוגנים. ודבר זה נוגע בודאי גם בין איש לאשתו. וכן הא דאמרו חז"ל (אבות פ"ב) יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, וכן מה שאמרו חז"ל (שם פ"ד) איזהו מכובד? המכבד את הבריות, כל זה נוגע גם כן בודאי, בין איש לאשתו..,

ומכיון שיש יצר הרע מיוחד בענין זה בין איש לאשתו, לקלקל השראת השכינה והשלום בית, וכמ"ש חז"ל (סוטה, דף יז.) איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם, ע"כ הדברים צריכים חיזוק, ומספיק שלא יהיו טיפשיים שלא להגרר אחרי מריבות ילדותיות וזילזולים וכינויי גנאי. ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה כמו השלום (סוף מסכת עוקצין), והכבוד  הדדי הראוי הוא רצון ה' ויש להתאמץ בכך.

בברכת התורה ולומדיה

ראשי ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה

ניתן להקדיש לעילוי נשמה ו/או לתפילה וברכה

050-4161022 או בדף התרומות www.breslevmeir.com/donate

ישיבת ברסלב "נצח מאיר" בנק הפועלים 311101 סניף 533

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה