כוח התורה – ללמד את האדם לחיות את החיים

כוח התורה פרשת תולדות ע"פ רבי נחמן מברסלב | תקציר : כולם מחפשים איך לחיות את החיים. איך לזכות לשלום בית וילדים טובים ובטח לא אנשי רחוב חוצפנים ועזי פנים… והכוח לחיות את החיים ולעמוד בכל נסיונות העולם הזה – טמון בתורה – אז למה שלא טעם טעם של החיים האמיתים ?

כוח התורה | פרשת תולדות

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר תולדות
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (בראשית כה, כז) "ויגדלו הנערים, ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים".
פרש"י כל זמן שהיו קטנים לא היו נִכָּרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בטיבם,
כיון שנעשו בני שלש עשרה שנה, זה פורש לבתי מדרשות, וזה פורש (לרחוב, ואף) לעבודה זרה (ב"ר סג-י):
יודע ציד. לצוד ולרמות את אביו בפיו:
תם, אינו בקי בכל אלה, כלבו כן פיו, ולא עולה על דעתו להשתמש עם חריפותו לרמות:
יושב אוהלים, אוהלו של שֵׁם, ואוהלו של עֵבר, ע"כ.

ילדי רחוב משופשפים

והנה עד היום הזה, אפילו הורים שרוצים שבנם יגדל בתורה ויראת שמים שלימה,
יש כאלה ששמחים מאד שהילד מסתובב ברחובות, כדי שישתפשף בחיים,
ואכן רואים בקללה הזאת 'ברכה' עם קבלות והוכחות, שהרי הילד לא תמים כילדי גילו והוא חברמן גדול ומשופשף, אלא שלאט לאט, רואים שביחד עם חברמניות והשיפשוף, הוא ג"כ 'ילד רחוב' חצוף גדול, שקרן לא קטן, איננו שומע בקול הורים ומורים, עושה מה שבא לו, דיבוריו – לא בדרך ארץ ולא בחֵן ועדינות של ילד קדוש ותמים ילד ביתי.

אלא דיבורו וסגנונו של 'אנשי הרחוב', וכן תנועותיו ושאר מעשיו.
ולדבר הזה ישנם השלכות להרבה מאד תחומים, ויש מחיר כבד וכואב לכך.
ועכ"פ מהתנהגות הזאת אין להתפלא אם צומח מזה 'עֵשָו קטן', שיתן אותותיו כש'יגדלו הנערים', וכדפרש"י.

אידישקיי"ט

והנה עיקר היהדות שקורין אידישקיי"ט תלויה ב"יעקב איש תם יושב אוהלים" אוהלו של שֵׁם, ואוהלו של עֵבר,
כי הכל תלוי בלימוד ועסק התורה, כי זה היסוד האיתן והמוצק של בנין כלל ישראל.
וכמ"ש רבינו נחמן מברסלב ז"ל כי לולי התורה הקדושה, גם אנחנו היינו ציגאנער'ס (פי' צוענים),
כי התורה מיישרת את השכל ומשמחת ומנחמת את הלבבות, ומלמדת אורחות חיים, איך להתנהג בכל מצב, ע"פ רצון ה'.

וכל הפורש ח"ו מן התורה – כפורש מן החיים,

וכל הדבוק בתורה עליו נאמר (דברים ד-ד) ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום.

כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה,

וכמ"ש (יהושע א-ח) והגית בו יומם ולילה, וכל רגע פנוי שיש ליהודי, דין הקדימה הוא לעסוק בתורה.

ויעקב אבינו ע"ה, יעקב איש תם יושב אוהלים, היה עוסק בתורה כל ימיו
כמ"ש חז"ל (ילקוט שמעוני, פ' תולדות סי' קי) וכמ"ש (יומא כח:) יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה,
ואמרו (מדרש תנחומא ב. וישלח-ט) אין לך בן אדם שנתייגע בתורה כאבינו יעקב,
ואמרו (ב"ר צה-ג) ע"פ (בראשית מו-כח) ואת יהודה שלח להורות לפניו, שהכוונה להכין לו בית ועד שיהא מורה בו דברי תורה. ושיהיו השבטים לומדים בו, ובכל מקום שהיה יעקב יושב היה עוסק בתורה.
ואמרו (תרגום יונתן בראשית לג-יז) עה"פ (ברא' שם) ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית – בית המדרש.
ואמרו (ב"ר סה-יא) כל אותם ארבע עשרה שנה שהיה טמון בבית עבר (פי' באוהל ישיבת עבר) – לא שכב, אלא עסק כל הזמן בתורה.

וגם עלינו מוטל ללכת בדרכיו, ולומר (תנא דבי אליהו רבא, כה) מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי (אברהם יצחק ויעקב), ומוטל עלינו לעסוק בתורה כל הזמן ועם כל הכוחות כפי היכולת. כי רק משם תצמח יהדות מקורית אמיתית ובריאה בגוף נפש ונשמה.

מספרי ברסלב

ואיתא בשיחות הר"ן (סי' יז) שרבינו ז"ל הוכיח את אחד על התמדת הלימוד, ואמר לו מדוע לא תלמד, מה תפסיד בזה, הלא תקבל עוה"ב על הלימוד, ואצ"ל כשהתורה מראה אהבה לאחד – אז אין רוצה כלל עוה"ב, רק רוצה את התורה בעצמה.
הלא גם השי"ת לומד. ודע שהגדולים שהיו בדורות שלפנינו – לא היו יודעים שום כוונות,
ואעפ"כ היו יכולים לעשות מופתים ע"י לימוד התורה הקדושה. ויהי' חלקינו עמהם.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

גם אם אין לך זמן כל היום ללמוד תורה , כל היום להתפלל ?
יש לך את היכולת היות שותף וחלק גדול ממנה !

איזה ברכה מברכות התורה אתה בוחר ?

לחיות חיים טובים , שלום בית ו/או ילדים טובים ובריאים…

צלצל אלינו תקח לך חלק מובחר בלימוד התורה הקדושה, ע"י החזקת תלמיד חכם, בחור ישיבה שעומל בתורה יומם ולילה שילמד ויתפלל ויקדיש את כל השעות של החודש לזכותך ובני ביתך !

צלצלו ותזכו בנו – 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה