כיצד היא הבחירה ?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר נצבים. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

כיצד היא הבחירה ? אני כזה וזהו !? האם החיים מוכתבים מלמעלה ואנחנו מסתובבים כמו בובות ? לכל אחד מסתובבים השאלות בבטן. כנסו לשמוע מה רבי נחמן מברסלב אומר על זה.

וזהו (דברים ל-יט) "החיים והמות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים".

כיצד היא הבחירה ?

פרש רב סעדיה גאון "ובחרת בחיים" – ואני מייעץ לך שתבחר בחיים. ע"כ.
וכעין זה פרש"י (ומקורו בסיפרי פ' ראה-נג) אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים,
כאדם האומר לחבירו 'בחר לך חלק יפה בנחלתי' ומעמידו על חלק היפה, ואומר לו "את זה ברור לך",
ועל זה נאמר ה' מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי (תהילים טז-ה), הנחת ידי על גורל הטוב לומר "את זה קח לך". ע"כ.

ופי' הספורנו "ובחרת בחיים" בחיי עד (חיים נצחיים).

ואיתא בלקוטי מוהר"ן (תנינא, סימן קו)

וז"ל שמעתי שאיש אחד שאל אותו (את מו"ר רבי נחמן מברסלב זצ"ל) כיצד היא הבחירה? והשיב לו, בפשיטות, שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה – עושה, ואם אינו רוצה – אינו עושה.

וכתב מוהרנ"ת ז"ל (שם)

ורשמתי זאת, כי הוא דבר נצרך מאד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם, מאד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם, אבל באמת – אינו כן, כי בודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה, והבן הדברים מאד. ע"כ.

והוא יסוד עצום,

כי אכן פגשתי אנשים שאמרו על עצמן "אני מקרה אבוד, הרי כ"כ הרבה פעמים ניסיתי, ולבסוף לא הלך לי, ותמיד נפלתי". אבל באמת זהו טיעון שבא מעצת וחכמת היצר הרע, כי באמת, כי נפלתי (אפילו מיליון פעמים) קמתי (והתחזקתי והצלחתי), כי אשב בחושך, ה' אור לי (מיכה ז-ח) לבלתי ידח ממנו נידח (שמואל ב-יד,יד).

וכ"כ רבינו ז"ל (שם סי' נד)

שהבחירה ביד האדם לעשות כרצונו, ואפי' כל דבר שבעולם, הכל – ביד האיש הישראלי להתנהג הכל כרצונו כבחירתו (ואין דבר שהוא מוכרח בו), עיי"ש.

וז"ל הרמב"ם (ה' תשובה, פ"ה)

רשות כל אדם נתונה לו, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק – הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע – הרשות בידו.. ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרע.

תהיה חכם ולא טיפש

אל יעבור במחשבתך, דבר זה שאומרים טיפשי האומות, ורוב גלמי בני אדם, שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע – אין הדבר כן, אלא כל אדם ראוי להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או רחמן או אכזרי, או כילי או שוע, וכן שאר כל הדעות.

גם אם קשה לך אין מי שיחייב אותך

ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא בעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה, הוא שירמיה אומר מפי עליון לא תצא הרעות והטוב (איכה ג-לח), כלומר אין הבורא גוזר על האדם, לא להיות טוב, ולא להיות רע, וכיון שכן הוא, נמצא זה החוטא הוא הפסיד על עצמו (כדאמרי אינשי ירה על עצמו) ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על מה שעשה לנפשו וגמלה רעה.

ועיקר זה – עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה,

שנאמר (דברים ל-טו) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המות ואת הרע, וכתוב ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, כלומר שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם – עושה, בין טובים בין רעים,

הברכות בידך – רק תבחר נכון – כמו אדם נבון !

ומפני זה הענין נאמר מי יתן והיה לבבם זה להם (שם ה-כה), כלומר שאין הבורא כופה בני אדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה, אלא לבם מסור להם. אילו היה הא-ל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים כמו שבודים מלבם הטיפשים, היאך היה מצוה לנו עשה כך ואל תעשה כך, היטיבו דרכיכם, ואל תלכו אחרי רשעכם, והוא מתחילת ברייתו כבר נגזר עליו, או תולדתו תמשוך אותו לדבר שאי אפשר לו לזוז ממנו?! ע"ש.

למדנו שהאחריות על כל מעשינו כבידה מאד, וגם שאי אפשר לנו להתחבא או להסתתר אחורי כל מיני תירוצי הבל והתנצלויות שוא. אלא כל אחד צריך להבין שאחריות מעשיו בידיו לטוב או למוטב.

ויהי רצון שנבחר בחיים נצחיים.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

להורדה והדפסה של העלון – לחץ כאן – פרשת ניצבים

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה

ניתן להקדיש סעודות מצווה – להצלחה פדיון נפש ולעילוי נשמה

לתרומות צלצלו 050-4161022 או בדף התרומות המאובטח

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה