כי תבוא

לכבוד..

אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך כמה פנינים הקשורים לפרשת השבוע.

 

ארץ ישראל

 

"והיה כי תבא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר הביא מארצך..ושמת בטנא, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' " (דברים כו, א-ב).

ידוע ומפורסם שהמשכילים והציונים עמלו קשה לשנות מהקצה לקצה את צורת עם ישראל, ולהפכו מעם קדוש לעם חילוני "נורמלי" כמו כל הגוים, וכבר בזמנו כתב החתם סופר בצואתו "בספרי ר.מד  [רשע משה דעסוי, הוא משה מנדלסון ראש המשכילים המפורסם] אל תשלחו יד", ומה בסך הכל כתב הנ"ל, פירוש לתורה בגרמנית (להרגיל את עם ישראל בשפה המקומית, כדי שיתערבו לאט לאט עם הגוים, וילמדו ממעשיהם), והיו גדולים שבזמנו עברו על חיבורו ולא ראו בו פסול ומום, ומה גם שהנ"ל לפני שהקדיח תבשילו היה גאון בתורה, אבל החת"ס זצ"ל ראה שהסביר בטעם הקמת המשכן ופירוקו, שהטעם הי' כדי להרגיל את העם במלאכות (נגרות, בניה, תפירה, וסריגה וכו') לנרמל אותו לקראת בואם לארץ ישראל להקים מדינה, ומזה הבין שמינות נזרקה בו. וכמו שהוכיח סופו על תחילתו.

וכן הציונים כשהביאו הביאו קהילות שלימות ממקומות מרוחקים לארץ ישראל דאגו לערטל אותם ממורשת אבותינו ומדרכי התורה, כגון באמרם שזקן ופאות היו צריכים רק בחוץ לארץ להבדיל מן הגוים, אבל כאן כולם יהודים ולא צריכים.

ובערמומיות ושקרים, ריחקו הנוער ממורשת אבותינו, והרחיקו אותם מהישיבות ומבתי כנסת עד שהפכום לחילונים וכגוים גמורים, ללא תורה, וללא שבת, וללא טהרת המשפחה, וללא כלום.

וע"כ יעקב אבינו כשראה שצריכים להגיע למקום חדש ולרדת לגלות הדבר הראשון דאג להקים ישיבה במקום החדש שבו יוכלו ללמוד תורה ולהמשיך במורשת דרכי התורה, וכמ"ש (בראשית מו, כח) ואת יהודה שלח לפניו להורות לפניו גושנה, ואמרו חז"ל (ב"ר צה, ג) להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה, והו"ד בפרש"י בפ' ויגש בפסוק הנ"ל.

כי זה גדול אם ח"ו אין גדיים אין תיישים וכמ"ש חז"ל (ירושלמי סנהדרין פ"י ה"ב  ב"ר מב   תנחומא שמיני) וכמ"ש חז"ל (יומא כח:) מימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהן, היו במצרים ישיבה עמהם, היו במדבר ישיבה עמהם, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה.

וזהו דקאמר קרא והיה "כי תבא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה"- הדבר הראשון והכי חשוב שתעשה הוא "וירישת וישבת בה".

דהיינו שתמשיך במורשת קיום התורה שקיבלנו מהר סיני, ותדאג להקמת וקיום ישיבה שתוכל לעסוק אתה ודורותיך בתורה.

ואפילו כשתוכרח לעסוק לפרנסתך – תדאג תמיד לקשר גשמיותך ברוחניות ועבודת ה' וזהו "ולקחת מראשית כל פרי האדמה.. והלכת אל המקום אשר יבחר ה'".

ויהי רצון שנזכה לעשות את העיקר עיקר, דהיינו תורה ועבודת ה', כל ימי חיינו.

 בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

כתיבת תגובה