לא להיות עקשן בחיים וגם בתפילות | פרשת תולדות

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לס' תולדות | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(בראשית כה-כב) "ותאמר אם כן, למה זה אנכי?!". דרך העולם להתעקש על הרבה דברים בגשמיות וברוחניות, כי סובר שדבר זה שהוא מתעקש עליו הוא טוב מאד, או לפעמים משום שכך מתחשק לו מאיזה סיבה, אמיתית או דמיונית, וכדי להשיג רצונו, דרך האדם להפוך עולמות ממש, ומשקיע על זה הרבה מרץ וכוחות וזמן וכסף, ומבקש עזרה מאחרים.

לא להיות עקשן בחיים וגם בתפילות | פרשת תולדות

ויש ג"כ מתפלל על כך הרבה מאד, הן על דבר גשמי והן על דבר רוחני, ואחר כך, לבסוף כשלשמחתו הרבה משיג את חפצו ורצונו, עובר זמן מה הוא רואה ומרגיש שטעה (און דער גליק, איז נישט קיין גליק).

ותוהה בלבו ואומר אם כן, למה זה אנכי, השתגעתי והתאמצתי כ"כ הרבה על טעות.

והאמת שכבר אמרו חז"ל (ברכות סד. פסיקתא תולדות כז. מב) שאסור לדחוק את השעה, וכל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחק מפני השעה – שעה נדחית מפניו.

וידוע מרבינו הקדוש ז"ל כשהיה חולה והליחה שבגרונו הפריע לו, אעפ"כ לא התעקש להוציא הליחה בכח, והמתין ולבסוף יצאה מעצמה, ורבינו העיר על כך שאין לדחוק את השעה (חיי מוהר"ן סי' תלג. וע"ש עוד מסי' תל עד סי' תלה), וכן מבואר בחיי מוהר"ן (סי' חלה) שרבינו ז"ל רצה שמוהרנ"ת ז"ל יגמור כל הארבע שולחן ערוך הגדולים בשנה אחת, וקבע לו שיעור ללמוד חמישה דפים בכל יום, וכן עשה מוהרנ"ת כמו חצי שנה, ואח"כ התגברו עליו המניעות והבלבולים ולא הצליח ליישם לימוד הנ"ל והיה לו צער מזה, פ"א דיבר על כך עם רבינו ז"ל, ואמר לו דברי ניחומים ליישב הדעת.

וא"ל הלא זה הדבר הוא רק אצלינו שאנו רוצים לגמור הכל בזריזות, אבל אצל העולם יכולים לעבור שלוש או ארבע שנים להבל וריק, ומאומה לא ישאו בעמלם.

וכוונתו הקדושה היתה שאי אפשר לדחוק את השעה בשום דבר, ואם רואים שלא הולך, חלילה להתבלבל מזה, רק יעשה במתינות מה שיוכל ויצפה ויחכה לישועת ה', ולומדים מכך להתחזק בעבודת ה', שאע"פ שצריכים להיות זריז מאד בעסק התורה ועבודת ה', אעפ"כ לא יהיה דוחק את השעה. ויאריך אפו וימתין וימתין וימתין עד שה' ירחם. ע"כ.

ומספרים העולם שהיה בחור שרצה להשתדך דוקא עם פלונית, והתפלל הרבה על כך והשתדל הרבה מאד בכך ואכן השידוך יצא לפועל והתחתן וכו' ולבסוף הצטער מאד על כך והי' משקיע הרבה כוחות בתפילה וצעקה להפטר ממנה.

וזהו (תהלים קמה) רצון יראיו יעשה, אחרי שהתעקש והתפלל הרבה מאד על כך, אבל אח"כ תפילתו היתה צריכה להיות בשוועות וצעקות, וזהו ואת שוועתם ישמע ויושיעם.

והכלל שיש דברים שטוב להתעקש עליהם ויש דברים שאסור להתעקש, דברים שאין לו שום ספק כלל ובאמת זהו רצון ה' יש להשתדל ולהתעקש בתפילה בלי לדחוק את השעה, וכמ"ש רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חב סי' מח) שצריך להיות עקשן גדול בעבודת ה' לבלי להתייאש ובלי להניח את מקומו ורצונו.

אבל דברים שלא ברור כלל, ודברים שאדם רואה, שזה לא שייך כעת – אסור לדחוק את השעה ולחכות ולצפות לישועת ה'. ואם יתן ה' – יתן, ואם לא – לאו, אבל נגד היצר הרע צריך להיות חזק בדעתו ועקשן גדול לעומתו – ואזי היצר הרע מסתלק והולך לו (ליקו"מ ח"ב סי' כא).

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה