פרשת השבוע במדבר | לא להתבלבל מהבלבולים

 

פרשת השבוע במדבר | קבלת התורה היא ע"י קבלת השקפות ישרות ודרכי התורה הפשוטים והתמימים מדור לדור… והעיקר לא להתבלבל מהבלבולים , ולא להתבלבל מהמבלבלים המבולבלים – שמביאים דיעות ודרכים חדשות עם אורות שסופם רק צרות צרורות…

 

לא להתבלבל מהבלבולים :

 

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע במדבר

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,

וזהו (במדבר ג-ד) "וימת נדב ואביהו לפני ה'. בהקריבם אש זרה לפני ה'".

בכל דור ודור צריכים להיזהר מ"אש זרה", ובפרט בדור שלנו, שמתרבים החידושים הטכנולוגים וההשקפתיים, וגם בהיותו דור יתום ודור חצוף, דור עוקבתא דמשיחא, שכל צעיר מנוזל חושב את עצמו חכם ומבין יותר מצדיקי הדור וזקניו, ומגיע עם רעיונותיו המחודשים והמסוכנים, ועם אורות ולהבות אש אשר לא ציוה ה'.

וכמ"ש חז"ל (סוטה, דף מט:) תנו רבנן רבי פנחס בן יאיר אומר שמחרבן בית המקדש בושו חברים ובני חורין, וחפו ראשם ונִדלדלוּ אנשי מעשה, וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון, ואין דורש ואין מבקש ואין שואל, על מי לנו להשען ? על אבינו שבשמים.

ר"א הגדול אומר

מיום שחרב ביהמ"ק שרו חכימיא למהוי כספריא, וספריא כחזניא, וחזניא כעמא דארעא, ואין שואל ואין מבקש וכו'. בעקבות משיחא חוצפא יסגי.., ומלכות תיהפך למינות ואין תוכחת, בית ועד יהיה לזנות.. וחכמת הסופרים תסרח, וירא חטא ימאסו, והאמת תהיה נעדרת.

נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים. בן מנוול אב. בת קמה באמה. כלה בחמותה. אויבי איש אנשי ביתו. פני הדור כפני הכלב. הבן אינו מתבייש מאביו, על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמים.

והנה ידועים ומפורסמים דברי החתם סופר זצ"ל שאמר כנגד המתחדשים [המשכילים השכָלים, והרפורמים הפורימיים] "חדש – אסור מן התורה". ואסור לתת דריסה לחדש במחנינו, וכל מעשה האדם כל דבר אשר יעשה – יעשה רק על פי צדיקי הדור בלבד.

וכיום בכל יום ויום המתחדשים דוחפים עם כל הכח רעיונותיהם המקולקלים להכניסם חלילה לתוך מחנה יראי ה'. הן הממשל החילוני וחבריהם הדתיים לאומיים למיניהם מיני בישי. שברגל גסה דוחפים עם כל הכוח שיבושיהם ומזימותם לגנים לתלמודי תורה לבתי ספר יסודיים לישיבות לסמינרים לכוללים, ועושים הכל לשנות את אורח חיים של שומרי גחלת התורה. ומנסים להלהיב את הצעירים בכל מיני אורות גם צוהלי"ם ופיתויים, אשר תכליתם להרחיקם מהשי"ת ומתורתו הקדושה. והכל במסוה של דאגה על עתידנו והשתלבות בדרכי המיאוס ומינות שלהם.

תשמרו על הגחלת העתיקה והיפה

וכמו כן בכל מסגרת דקדושה באים "חדשים מקרוב באו" ועושים הכל לשנות את המקובל מדור ודור. ואכן אם הזקנים של דורות עברו היו קמים לתחיה – לא היו מכירים כלל את קהילתם, מרוב שינויים והתדרדרות הדור.

והנה אלה באים עם רעיונות חדשים להנהיג "דרכי חיים" חדשים, שסופם 'דרכי מות', ואלה באים עם רעיונות חינוכיים פסיכולוגים שלדעתם הרעה מתאים לדור החדש, ובמקום לקרב את הדור החדש לדרך אבותינו ורבותינו, הם מתקרבים ומבינים ונותנים לגיטימציה לדרכי הנוער הקלוקל.

וכן כל יום קמים מחדשים עם דרכים חדשות, והנהגות לא נהוגות בין היראים והשלימים, והכל מלבישים בתורה ודרכי ה', ומצוות וכמ"ש רבינו ז"ל מברסלב (לקו"מ קמא סי' א) שהיצר הרע מתלבש במצוות, והעולֶם גולֶם, קונה הכל, ודרכי אמת אין דורש  ואין מבקש, ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים,

וכמו שאמר רבינו נחמן מברסלב ז"ל יש ענין שנהפך הכל לטובה (שיחות הר"ן) במהרה בימינו אמן.

וידעו היראים להזהר.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת נצח מאיר

הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

איך , ובמה אתם מתכוננים לקבלת התורה ?

זעקת הדל… לומדי התורה זקוקים לתמיכתכם

אין יותר גדול מלקבל את התורה אלא על ידי החזקת לומדיה !!

תמכו בישיבה אפילו הוראת קבע קטנה החל מ- 36ש"ח בחודש

תהיה מבורכת לטובת סעודות צהרים ועשרות בחורים שבאים ללמוד תורת רבינו נחמן מברסלב

קבלו עליכם את התורה הקדושה

שתשמור עליכם מכל צרה ותביא לכם אורה שמחה וברכה

050-4161022 הר' עמיאל המנהל

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה