למה לאדם לקבל מכות צרות וייסורים? כשאפשר להתחזק באמונה! פרשת השבוע כי תבוא

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר כי תבוא | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

למה לקבל מכות סבל צער וייסורים בעולם הזה ולעולם הבא- כשאפשר להתחזק באמונה?! שהיא רפואה להכל וממנה כל הברכות. מאת ראש הישיבה – פרשת השבוע כי תבוא.

(דברים כח-כט) "והפלא ה' את מכותך, מכות גדולות ונאמנות, וחליים רעים ונאמנים".

איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן תנינא, סימן ה) שהעיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה.

למה לקבל מכות משמיים? כשאפשר להתחזק באמונה!

כי יש סובלי חלאים, שיש להם מכות מופלאות, והם סובלים החולאים רק בשביל נפילת האמונה, בבחי' והפלא ה' את מכותיך, מכות גדולות ונאמנות וחליים רעים ונאמנים (דברים כח-כט), ונאמנים דייקא, כי הם באים על ידי פגם האמונה, כי ע"י נפילת האמונה, באים מכות מופלאות, שאין מועיל להם לא רפואות, ולא תפילה, ולא זכות אבות.

והתיקון לזה הוא שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדילה האמונה, ואלו המים הם עצות שמשם גדילה האמונה, בבחי' אודה שמך, כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה אומן (א"ה אומן, פי' מגדל, כמו אומנת המגדלת התינוק והילד), שע"י העצות גדילה האמונה.

ועצות – הם בחי' עומק הלב, דהיינו כשמתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו קול צעקה (שמסתמא מרחמים על החולה ע"י קולות צעקה, אבל ע"י נפילת האמונה גם זה אין מועיל), אזי צריכים לצעוק מעומק עומק הלב, בבחי' (איכה ב) צעק לבם אל ה', שהוא צעקת הלב בלי דיבור ובלי קול, בבחי' (תהלים קל) ממעמקים קראתיך ה' – מעומקא דלבא,

ועומק הלב הם עצות בחי' (משלי כ) מים עמוקים – עצות בלב איש, וע"י צעקה מעומק הלב מתגלים העצות הנ"ל, וע"י העצות שנתגלים בעולם דהיינו שיודעים לתת עצה לנפשם, כל אחד ואחד מה שצריך, עי"ז גדילה האמונה, בבחי' עצות מרחוק אמונה אומן.

ועי"ז נתתקן ומקבל רפואה למכות המופלאות בבחי' והפלא ה' את מכותיך וגו', ועי"ז שוב גם התפילה וגם זכות אבות מועילים. תפילה – היא בחי' פלאות, בחי' (שמות טו) נורא תהילות עושה פלא.

וכן זכות אבות בבחי' (תהלים עח) נגד אבותם עשה פלא. ע"כ.

ואכן כן איתא במפורש בזוה"ק (פ' וארא-דף כה.) פקודא קדמא, למינדע ליה לקב"ה, כיון דינדע דא – ישלים וירפא כל אבריו, ואינון רמ"ח פקודים (רמ"ח מצוות עשה) אינון תיקון לרמ"ח אברין ושייפין דבר נש, וכיון דאשתלם בהו (במצוות ואמונה) בכלל, כדין יודע פרט, דדא איהו אסוותא לכולהו, ויודע כל ימי שתא, (שס"ה ימים, כנגד שס"ה מצוות לא תעשה, כנגד שס"ה גידין שבאדם) דמתחברן למיהב אסוותא לכל שייפין.

וכן אמרו בזוה"ק (פ' מקץ, דף קצט:) (משלי כח) איש אמונות רב ברכות. איש אמונות – דא הוא בר נש דהימנותא דקודשא בריך הוא ביה, כגון ר' ייסא סבא. ורב ברכות – כולל כל הישועות והרפואות.

ואיתא בזוה"ק (ריש פ' קדושים, דף פ.) כל בר נש דאזיל באורחא, ומתחבר עם מאן דלית ביה הימנותא מתחייב בנפשיה. ובכלל הנ"ל שע"י נפילת האמונה אין רפואה למכתו ומתחייב בנפשו רח"ל.

ואיתא בזוה"ק (פ' שמות, דף ה:) תבואי תשורי מראש אמנה (שה"ש ד) מאתר בי מקדשא דלעילא, ומאתר בי מקדשא דלתתא. דאמר ר' יהודה, מעולם לא זזה שכינתא מכותלי דמערבא דבי מקדשא דכתיב (שם ב) הנה זה עומד אחר כתלינו. נמצא שהכותל המערבי כוחו רב ועצום לענין חיזוק האמונה הקדושה, ויש להתאמץ להגיע לשם לשפוך שיח לפני ה', ועצם ההמצאות שם מחזק את האמונה, ק"ו כשיתפלל שם על האמונה,

ובפרט שידוע בין מחצדי חקלא, ששם נמצאים נשמות כל הצדיקים ושם נמצאת נשמת רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה, אשר כוחם רב לתמוך ולסעוד לעזור ולהושיע ולא יבושו ולא יכלמו כל החוסים בצילא דמהימנותא, ואשרי המתחזק תמיד באמונה, ומוציא דברי אמונה בפיו, בפה מלא.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה