להתחזק בשמחה – ימי אדר וניסן הם ימים לישועות ישראל

מכתב ע'. מיום ד' שמיני תקצ"ב

להתחזק בשמחה

גם אם לא שמחתם בפורים חזקו לבבכם לעשות כל ההכנות לפסח בשמחה רבה ועצומה

מתוך עלים לתרופה של רבי נתן מברסלב

מכתב ע'. מיום ד' שמיני תקצ"ב

השי"ת יזכני, שיפוצו מעינותיו חוצה,
להיטיב מטובו לכל העולם, שכולם צריכים ליהנות מתורתו,
אשר כל העולמות, בפרט זה העולם, תלוי בו וכו',
והשי"ת ירחם עלינו ועל כל ישראל, ויקויים: "תתן אמת ליעקב", שיתגלה האמת בעולם,
כי לא דבר ריק הוא, כל המעשה אשר נעשה תחת השמש עתה בדור הזה בעניין ספריו הקדושים,
ואי אפשר לשער ולבאר אפילו מה שבלבי בזה, מכל שכן וכל שכן מה שנעלם ממני גם כן,
כי מאד עמוק ועמוק העסק הזה.

וכתבתי זאת, למען תבין מזה כמה אתם צריכים להתחזק ולהתעורר בכל יום מחדש,
אחרי אשר זכינו לידע מעט מאמיתת האמת וכו',

ברוך אלוקינו אשר עזרנו עד כה להאיר עיננו באור האורות כזה.
ואם לא הגדלת השמחה בפורים העבר, אף על פי כן תשמח נפשך מעתה בכל יום,
בפרט בימים הללו, ימי אדר וניסן, שהם ישועות ישראל, ועוסקים במצוות הרבה
להכין על פסח הקדוש. חזק וחזק לעשות כל ההכנות לפסח בשמחה רבה ועצומה,
אשר זכינו להכין עצמנו לאכול מצה בפסח לעשות רצונו יתברך, כי הוא חיינו וכו'.

אמר המעתיק : הנה תראו שכל העולם עוסק בקורונה ומה יהי' ועם ישראל הקדושים
בבית מנצלים את הזמן לנקות לפסח מהחמץ מהבית ומהלב…

ובעוד כל העולם דואגים מה יהי עם הכלכלה עם ישראל תורמים לעניים קמחא דפסחא
לעניים הגונים והשאר קונים ומכבדים את החג במאכלים כשרים מחמץ…

וכולם באמונה שלימה שלא יחסר להם – ובגלל זה השם ישלים להם חסרונם –
ומה הוא הממון אם אדם חולה במגיפה חס ושלום – והרי רבינו נחמן מברסב אמר
מצת – ראשי תיבות צדקה תציל ממות, שהיא התרומה של קמחא דפסחא !

אז מה נשאר לאדם מכל עמלו בעולם הזה ? רק התורה והמצוות שעשה בשמחה…

אז בואו נצא מהקרנה של הקורונה – ונקרא אל השם הושיע נא !

ונראה להתחזק בשמחה עם עצמינו ועם חברינו

ונודה להשם על חלקינו – אשרינו !

בברכת התורה ולומדיה – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה