ליקוטי תפילות קמג

ליקוטי תפילות קמג

ליקוטי תפילות חלק א | תפילה – קמג

(מיוסד ע"פ תורה ר"נ מליקוטי מוהר"ן)

"יחיד "המשגיח "ומנהיג "העולם בחסד וברחמים גדולים, וכל אשר אתה עושה עמנו בכלל ובפרט הכל לטובה, ואפילו כל הגליות והצרות וכל ההרפתקאות העוברים עלינו בכלליות ישראל ובפרטיות עם כל אחד ואחד הכל לטובה גדולה, כי כונתך הקדושה לטובה תמיד, אבל בעונותינו הרבים מעצם חשכת הגלות אשר אנו שרוים בין העכו"ם, נתערבב ונתבלבל דעתנו עד אשר אין בנו דעת להבין ולידע שכל מה שעובר עלינו הכל בא בהשגחה פרטיית מאתך לטובתנו. ועל ידי זה אנו מרגישין מאד כאב ומכאוב עצם רבוי צרותינו וגלותנו. ומה נעשה מרא דעלמא כלא, כי אחד תלוי בחברו. כי הגלות גורם הסתלקות הדעת, והסתלקות הדעת גורם הגלות. כי עקר הגלות ועקר הצרות והצער שמרגישין מרירות הגלות הכל הוא מחמת הסתלקות הדעת. מה שאין אנו מבינין ויודעין שהכל בהשגחתך לבד לטובותינו הנצחיות, ולכלה הרשע ולהתם חטאות ולהביא צדק עולמים. כי אם היינו שלמים בדעתנו לדעת תמיד בדעת שלם שהכל בהשגחתך מאתך, לא היינו מרגישים כלל צער הגלות, ואז היינו שבים אליך והיינו ממהרים לצאת לחרות מהגלות. אבל מחמת חשכת הגלות נלכדו כמה מבני ישראל עמך, שנדמה להם כאלו יש טבע חס ושלום ותולין בטבע. ומחמת זה מרגישין מרירות הגלות, ועל ידי זה מתארך הגלות כל כך. ועתה מה נעשה אבינו שבשמים כי ארך עלינו הגלות ומשך עלינו השעבוד מאד מאד. יום יום נאמר מה יהיה בסופנו ועד מתי ועד מתי ועד מתי, קץ הפלאות. מתי תמלך בציון. מתי תשוב המלוכה לבית דוד. מתי תשיב ישראל אליך. מתי תשוב לארצנו ולבית מקדשנו. עד אנה בכיה בציון ומספד בירושלים. מתי תרחם על כל צרות נפשנו ומרירותנו. (ובפרט עתה בעת צרה הקשה והמרה הזאת, אשר נגזרה עלינו. להיות יהודי יעלה למלחמה. אוי מי יקום בזה, מי יכול לספר צרה המרה הזאת, כי רע ומר, כי נגע עד הנפש).

ריבונו של עולם ריבונו של עולם, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. תשועתם היית לנצח ותקותם בכל דור ודור. חוס וחמול ורחם עלינו גם עתה בעת צרה הגדולה הזאת, ותשבר ותבטל את כל הגזרה הקשה הזאת שנגזרה עלינו, וכל הגזרות קשות שרוצים לגזר חס ושלום. כי מי יוכל לסבל צרות כאלה רחמנא לצלן, כי כלם נוגעים בדת תורת ישראל הקדושה. אוי מה נעשה, להיכן נברח, להיכן ננוס לעזרה, אוי אוי אוי ואבוי. מי יתן ראשנו מים ועינינו מקור דמעה, ונבכה יומם ולילה על מרירות צרותינו אשר הגיענו באחרית הימים האלה, אשר טוב מות מחיים. בבקר נאמר מי יתן ערב, ובערב נאמר מי יתן בקר מפחד לבבנו. אוי אוי ואבוי אוי מה היה לנו. מה נאמר מה נדבר ומה נצטדק, האלקים מצא את עווננו. "צדיק אתה ה' וישר משפטיך", אבל איה רחמנותך וחסדיך הגדולים, ואיה זכות וכח אבותינו ורבותינו הקדושים אשר בארץ המה. למדנו והורנו איך להמשיך הדעת עלינו גם עתה לידע ולהאמין שהכל בהשגחתך לטובה [מאחר שלפי קט שכולנו נראה שרוצים להעביר כל כך נפשות על דת ישראל אשר הוא חיינו וכל תקותנו ומבטחנו בכל הצרות והיסורים שעוברים עלינו רחמנא לצלן מעתה]:

מלא רחמים הביטה בענינו כי רבו מכאובנו וצרות לבבנו. הביטה וראה למי עוללת כה. הביטה וראה כי אין בנו כח ודעת אפילו לסדר תפילותינו לפניך כראוי, כי דלים ורקים אנחנו. דלים מדעת וממעשים טובים ומלאים חטא ועון. [אבל אף על פי כן אנו מרוצים למות וליהרג על קידוש שמך בכל יום ולא לבטל אחד מישראל מדת תורתנו הקדושה, אוי לעינינו שיראו שמגלחין לאחד מישראל בעל כרחו פאות ראשו וזקנו ומוכרח אחר זה בעצמו לגלח אותם בכל עת, אוי לפה שיצטרך לאכול מאכלות אסורות, אוי לרגלי ישראל הקדושים שיצטרכו לילך בשבת ויום טוב קודש חוץ לתחום, אוי לידי ישראל הקדושים שיצטרכו לעשות מלאכה בשבת לצחצח כלי זיינם חס ושלום, ושארי מלאכות ושארי עבירות שיהיו מוכרחים לעשות חס ושלום, ומי יודע אם יוכלו לעמוד בנסיון לישאר בהאמונה הקדושה שהיא אמונת ישראל ולקיים על כל פנים מה שיוכלו לקיים, אוי מי יוכל לעמוד בזה, אוי לנו על נפשותינו, אוי על ימינו ושנותינו אלה, אוי לנו כי שדדנו אוי אוי אוי נבטוש רישא בכותלי דביתא, ושק ואפר יוצע לרבים, נתן בעפר פינו אולי יש תקוה אולי יש תקוה].

ריבונו של עולם, ריבונו של עולם מלא רחמים "זכר רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה". זכר את כל ההבטחות שהבטחתנו מימות אברהם אבינו עד הנה, זכר את כל הצדיקים שהיו בכל הדורות מאז ועד עתה. זכר את כל הקדושים שנהרגו על קדשת שמך ביסורים קשים ומרים, זכר וראה את כל הדמעות שנשפכו על צרות ישראל מאז ועד עתה, זכר את בניך השרוים בגלות בין העכו"ם, והמשך עלינו השגחתך השלמה והוצא אותנו מדרך הטבע לגמרי. ונזכה כולנו עמך בית ישראל לידע ולהבין ולהאמין באמונה שלמה שהכל בהשגחתך לבד. ותמלא עלינו רחמים, ותוציאנו ותפדנו ותגאלנו מכל הצרות ומכל הגליות, ותמשיך ההשגחה מסוף העולם ומקץ האחרון, ועל ידי זה תעשה סוף וקץ וגמר וכליון מכל העכו"ם הרשעים המצרים לנו ותשבר ותבטל כל הגזרות קשות מעלינו הן אותן שכבר נגזרו הן אותן שרוצים לגזר [בפרט עוצם הצרה הזאת שכבר נגזרה ליקח בני ישראל לאנשי חיל למלחמתם חס ושלום]:

רחם רחם על עמך ישראל ובטל אותם מעלינו מהרה, כי אתה רב להושיע ואין מעצור לה' להושיע אפילו אחר גזר דין למעלה ולמטה, וכשם שחמלת עלינו והושעת אותנו בימי מרדכי ואסתר והפכת מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב כן תחמל עלינו גם בעת המרה הזאת, ותבטל הצרה והגזרה הזאת מעלינו. וכל הצרות והגזרות שרוצים לגזר חס ושלום, כלם תעקרם ותשברם ותבטלם בבטול גמור, ותהפך הכל לטובה ותטה (לב המלכות שריו ויועציו) לב הקיסר ירום הודו והשרים והיועצים עלינו לטובה ותגזור עלינו גזרות טובות בגשמיות וברוחניות.

ריבונו של עולם מלך מנהיג מושל ומשגיח, ראה את עמך ישראל מרודים מאד, אתה לבד יודע מעמד ומצב של ישראל בעת הזאת. הבט משמים וראה כי היינו לעג וקלס בגוים. "כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו". כי כל פנימיות כונתם בכל גזרותיהם הרעות רחמנא לצלן הכל כדי להרחיק ישראל חס ושלום מדת תורתנו הקדושה כאשר אתה יודע צפון ליבם. אתה לבד יודע עד היכן מגיע מחשבותם ועצותיהם הרעות. "אלקים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל. כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד, ויתיעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד".

מלא רחמים גדול העצה ורב העליליה סכל נא עצת שונאינו, ולא תעשינה ידיהם תושיה. כמו שכתוב: "מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה". וכתיב: "ה' הפיר עצת גוים, הניא מחשבות עמים. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך ה'". וכל הקמים עלינו לרעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם, ותן בלבנו חכמה בינה ודעת שנזכה להאמין תמיד בהשגחה הפרטית שהכל מתנהג בהשגחתך הפרטית לבד. ונזכה להתפלל ולהתחנן לפניך תמיד. ונשתתף עצמנו בצרות ישראל ונתפלל ונעתיר הרבה תמיד בכל יום על צרות ישראל בלב נשבר ונדכה, ונשפך לבנו כמים נוכח פניך ה', עד אשר נוריד דמעות הרבה לפניך באמת. בבכי ובתחנונים אבוא לפניך. ונזכה להמשיך על ידי הדמעות השגחתך עלינו. ועל ידי זה תרחם עלינו מן השמים, ותשגיח עלינו ברחמים ותבטל מעלינו כל הצרות וכל הגזרות, הן אותם שכבר נגזרו עלינו, והן אותם שחפצים לגזר חס ושלום. לא תהא כזאת בישראל. רחם עלינו למען שמך, כי אין לנו על מי להשען כי אם עליך אבינו שבשמים. אתה הטוב בעיניך עשה עמנו, "ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו". ותן בלבנו שנשוב כולנו אליך באמת חיש קל מהרה. "לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי". ותמהר ותחיש לגאלנו גאולה שלמה, ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן סלה:

הראה עוד

מאמר מקושר