ליקוטי תפילות קמט

ליקוטי תפילות | תפילה קמט

(מיוסד ע"פ תורה "אחד היה אברהם" בתחילת ליקוטי תנינא)

"פנה אלי וחנני כי יחיד ועני אני, שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג". ריבונו של עולם מה אומר מה אדבר, "הבט ימין וראה ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך ה', אמרתי אתה מחסי, חלקי בארץ החיים. הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד, הצילני מרודפי כי אמצו ממני".

ריבונו של עולם יודע תעלומות עצם האמת וחפץ באמת. קרוב לקוראיו באמת. אתה לבד יודע את כל המעשה אשר נעשה עמי בכל יום ויום, מי ומי העומדים עלי בכל יום בגשמיות וברוחניות למנע ולעכב אותי חס ושלום מדרך החיים. "ה' מה רבו צרי רבים קמים עלי", אתה יודע בכמה מיני מניעות ועיכובים והסתות ופתויים ובלבולים שמתגברים עלי בכל עת למנע אותי חס ושלום מדרך האמת מלהתקרב אליך וליראיך ולצדיקים האמתיים. ובעצם שיפלותי ורבוי עוונותי ועצם פזור נפשי ובלבול דעתי שיש לי ממני בעצמי, עוד הם מתגברים ומתגרים בי בכל עת המניעות והעכובים מכל בני העולם, הן המניעות מבני הבית והקרובים, הן המניעות משאר בני העולם מריבוי השנוי דעות והמחלקת שבעולם על נקודת האמת לאמתו.

ועתה ה' אלקים אמת עזרני והושיעני וחזקני ואמצני בעבודתך באמת. וזכני להתקרב ליראיך ותמימיך ההולכים בדרכיך באמת. ולא יהיה כח לשום אדם שבעולם למנע אותי מדרך האמת בשום אפן בעולם יהיה מי שיהיה הן קרוב הן רחוק. ותחזק את דעתי באמונתך תמיד. ואהיה דומה בעיני כאלו אני יחיד בעולם כמו שנאמר: "אחד היה אברהם". ולא אשמע כלל ולא אסתכל על שום מונע ומעכב ומלעיג ומתלוצץ ומבלבל בעולם. ולא יוכל שום אדם לבלבל אותי מדרך האמת והישר אפילו גדולים ממני וצדיקים כנגדי, רק אזכה להתנהג בדרך האמת כפי מה שלמדתני מנעורי על ידי רבותינו הקדושים האמתיים. ואהיה רגיל לומר בנפשי שאיני יודע כלל מה נעשה בעולם עם כל אחד ואחד, רק אני בתמי אלך בדרך האמת כפי מדרגתי כאשר למדתני על ידי בחירי צדיקיך האמתיים שהם נקדת האמת שבכל העולמות. ולא אסתכל על שום דעה ורצון שהוא נגד רצונם שהוא רצונך באמת, ואפילו כשיהיה ההכרח להתועד עם בני האדם ולדבר עמהם הן במלי דשמיא והן במלי דעלמא, אף על פי כן לא יבלבל דעתי מן האמת לאמתו כלל, ואזכה לקים באמת מקרא שכתוב: "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי", חזק:

הראה עוד

מאמר מקושר