לקט תפילות

אמונה

ליקוטי תפילות

זיווג הגון, מעוכבי זיווג, חינוך ילדים וזרע של קיימא

קובץ PDF להורדה והדפסה >> לחץ כאן לקט תפילות

מלא רחמים, אף על פי שלא יספיקו כל יריעות שבעולם לבאר אפס קצה מהתחנות ובקשות… והפצרות ופיוסים ותפלות שצריך להתפלל בעניין זיווגים – הקשים קריעת ים סוף…. אבל על זה באתי לפניך אדון כל, חומל דלים, טוב ומטיב לרעים ולטובים, שתרחם על כל עמך ישראל שקשה להם למצוא זיווגם, ואפילו כשמוצאים היא מנגדת אליו, ואין לה רצון אליו, ואין שלום בביתם רחמנא לצלן, רחם עליהם ועל כל זרע עמך בית ישראל, בכח וזכות הצדיקים האמתיים העוסקים בתקוננו תמיד, אשר שמרו את הברית קדש בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, רחם עליהם למענם, ותשים שלום בביתם, ותעזור להם ותושיעם שיזכו כל אחד ואחד למצוא זווגו מהרה, זיווגם ההגון להם מן השמים באמת. ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל, רק תהפך רצונה לרצון בעלה, ולא יהיה ביניהם שום שנאה ושום שנוי רצון כלל, וידורו באהבה ואחוה ורעות בשלום ושלוה באמת כרצונך הטוב, ויזכו לזרע של קיימא בני חיי ומזוני, לחנכם לתורה חופה ומצוות יראי שמיים בעלי מידות.

ותעזור לכל ישראל הצריכים למצוא זיווגם שיזכה כל אחד למצא זווגו באמת מהרה, ותהיה כרצונו ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל, רק תהפך רצונה אליו בשלום ואהבה באמת, בלי ערמה ומרמה ובלי שום שנאה ושנוי רצון בלב כלל, ויתנהגו בקדשה ובטהרה. ויצאו מהם דורות רבים, בנים ובנות חיים וקיימים, עושי רצונך באמת. ויעסקו בתורתך ועבודתך באמת כל ימיהם לעולם, ויגלו ויפרסמו ויודיעו אלקותך וממשלתך בעולם כמו שכתוב: "דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו":

ורחם על כל ישראל אשר קשה להם למצוא זיווגם, ועזור להם והושיעה להם מהרה שיזכו כל אחד ואחד למצוא זווגו האמתי ההגון לו מן השמים חיש קל מהרה, בלי שום עיכוב ובלי שום צער וייסורים כלל. כי אין אתנו יודע עד מה, שום עצה ותחבולה איך לבקש הזיווג לכל אחד. כי אתה יודע כמה קשה לאדם למצוא זווגו האמתי, כי כל הזווגים הם שני הפכים, ובפרט כי לפעמים הם בהפך גדול מאד, אשר קשה לזוגן כקריעת ים סוף, ואי אפשר לחברם ולזוגם כי אם על ידי הדעת האמתי המשדך כל השידוכים. בסוד "כי ש'פתי כ'הן י'שמרו ד'עת ו'תורה יבקשו מפיהו" ראשי תבות שידו"ך. אבל בעוונותינו הרבים נעלם מאתנו ולא נדע איך למצוא את הבעל דעת הקדוש הזה ולשמע תורה מפיו, ועתה מאין יבא עזרנו, על כן עינינו תלויות אליך לבד מלא רחמים יושב ומזוג זיווגים, שתחמול על כל עמך ישראל הצריכים למצוא זיווגם, ותשלח לכל אחד מהרה זווגו ההגון לו מן השמים באמת, ותהיה כרצונו ותהיה לו לעזר ולהועיל, ויקוים בכל הצריכים למצוא זיווגם "מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'".

אתה חונן את מי שאינו ראוי לחון, ומרחם על מי שאינו ראוי לרחם. "כי גבר עלינו חסדו ואמת ה' לעולם הללויה". "שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי". חוס ורחם וחמל עלינו בזכות וכח הצדיקים אשר קרבונו אליך ברחמיך. "הצילני מטיט ואל אטבעה, אנצלה משונאי וממעמקי מים. אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה, ואל תאטר עלי באר פיה. ענני ה' כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי. ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני. קרבה אל נפשי גאלק למען אויבי פדני. השיבני ואשובה כי אתה ה' אלקי. השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי":

חינוך ילדים

ותברך את כל מעשה ידינו, ואת פרי בטננו, ויהיו בנינו ובנותינו חיים וקיימים בעבודתך ובתורתך וביראתך לאורך ימים ושנים טובים, ותרחם על צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל (ובפרט על צאצאי פלוני בן פלוני וכו') ותמשיך עליהם חיים טובים וארוכים. ויהיו כל יוצאי חלצינו מאריכים ימים ושנים טובים, ילכו יונקותם וירבו פארותם, ויהיו צאצאיהם כעשב הארץ, ותצילם ברחמיך מצער גדול בנים חס ושלום, רק כולם יזכו לגדל בניהם ובנותיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, הן הנולדים כבר, הן העתידים להיולד להם, כולם יאריכו ימים ושנים טובים, וכולם ישאירו שארית בארץ ויתרבו צאצאיהם כחול הים וככוכבי השמים לרב, לעד ולדורות עד סוף כל הדורות. (ליקוטי תפילות כא).

ותעזור לי ותושיעני ותרחיב את ידי שאזכה לתן לתלמידי חכמים וצדיקים אמתיים מעות הרבה על פדיון נפשי ונפש בני ובנותי וכל יוצאי חלצי, בתוך נפשות כלליות עמך ישראל, עד שנזכה ברחמיך שיהיו נמתקין כל הדינים בשורשן, ויתגבר מדת החסד על מדת הדין, ותעורר ברחמיך החסד העליון עלינו, ומשם יהיו נמשכין עלינו חסדים טובים תמיד (ליקוטי תפילות מא).

זרע של קיימא

ותזכנו להוליד בנים חיים וקיימים לעבודתך וליראתך ולתורתך ותעזרנו שתהיה אכילתנו וזווגנו בקדושה גדולה, עד שנזכה להוליד גופים זכים וקדושים, שיהיו כולם ראוים לקבל נשמות גדולות, נשמות קדושות, שיהיה להם השגה גדולה, שיזכו להשיג בעולם סוד העיבור לדעת סוד תהלוכת הגלגלים וכל הדברים והשנויים הבאים על ידם כרצונך הטוב אשר אתה מנהיג אותם ברחמים על-ידי הנשמות והשכליים הגבוהים ויקים מהרה מקרא שכתוב: ושמרתם ועשיתם, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה.

שנזכה להוליד הנפשות בנקל, בלי קשוי הולדה כלל, ונזכה לגדלם בנחת ובשלום בלי שום צער גדול בנים כלל, ותחמול ותרחם ותושיע ותציל את יתר הפלטה, את הילדים שנולדו כבר ואשר עתידין להולד, ותצילם… מכל מיני מחלה וכאב ומחוש שבעולם, ותחזקם ותבריאם ותחים ותחלימם, ותעזור לאביהם ואמם שיזכו לגדלם בנחת ולחנכם בעבודתך ויראתך לאורך ימים ושנים טובים ויזכו לראות מהם בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות לדורי דורות עד סוף כל הדורות ויתרבו עמך בית ישראל "כחול הים אשר לא ימוד ולא יספר מרב" רחם רחם אב הרחמן.

ותזכנו אותי ואת זרעי וכל עמך בית ישראל, שיצאו מאתנו דורות רבים, ויתרבו עמך "ישראל כחול הים אשר לא ימוד ולא יספר" מרב ותרחם עלינו ותגן בעדנו ותשמרנו ותזכנו שיהיה זווגנו בקדושה ובטהרה גדולה ותהיה בעזרנו ותצילנו, שלא יהיה התעוררות זווגנו מאהבות רעות מאהבות הנפולים חס ושלום, רק כל התעוררות זווגנו יהיה נמשך מהשפעת הנעם העליון, מהאהבה הקדושה הנמשכת משם על ידי הכלי של צדקה ויהיה זווגנו בקדושה גדולה ובצניעות גדול, בענוה באימה ביראה ברתת וזיע ולא נכון בשביל הנאת גופנו כלל, רק כל כוונתנו יהיה לשמך ולכבודך כדי לקים מצותיך, כדי להוליד בנים חיים וקיימים לעבודתך וליראתך, למען יגדלו כבודך בעולם ונזכה שכל בנינו וכל דורותינו יעסקו בתורתך ובמצותיך, ויעשו רצונך תמיד, ויגדלו ויפרסמו כבודך בעולם, וישלימו כוונת הבריאה אשר היתה רק בשביל זה, כדי לגלות כבודך הגדול והקדוש.

אב החמלה אב החנינה אב החסד, רחם נא על יונה אילמת כמונו היום כי אין מי יעמד בעדנו אלא שמך הגדול יעמד לנו בעת צרה, חוסה עלינו ועל כל ישראל ברחמיך הרבים, ואל תשפך חרונך עלינו כי שמך נקרא עלינו אל תניחנו ואל תעזבנו ואל תיטשנו, יהמו נא מעיך ורחמיך עלינו, ואל תפן אל רשענו ואל תסתר פניך ממנו, ואל תתעלם מתחנתנו יהי נא חסדך לנחמנו, טרם נקרא אליך עננו, טרם נדבר אתה תשמע רחמנא דעני לעניי ענינא, רחמנא דעני לתבירי לבא ענינא, רחמנא דעני למכיכי רוחא ענינא, רחמנא ענינא, רחמנא חוס, רחמנא פרק, רחמנא שזיב, רחמנא רחם עלן, השתא בעגלה ובזמן קריב. אנא ה', רפאינו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה והעלה רפואה שלמה לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו, אל נא רפא נא – רפואה שלמה לכל העקרות לזרע של קיימא.

ברסלב מאיר

מוקד התפילות של חסידי ברסלב

מסירת שמות חינם ללא תשלום – למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים

WWW.BRESLEVMEIR.COM/PRAY

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה