מחשבה

מה יכולה לגרום מחשבה מופרעת אחת ?

יהי רצון שנזכה לקדש את המוחין, שיהיו זכים וצחים במחשבות קדושות ובמחשבות טובות שגורמים נחת רוח להשי"ת, תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה. כי כּולא במחשבה יתברירו (ת"ז, פתח אליהו), וזה כל האדם. ובמקום שהמחשבה נמצאת שם נמצא האדם, כי יכול להיות שהוא עכשיו צועד ברחובות קריה לאיזה צורך, או עוסק במה שעוסק בענינים גשמיים, אבל לבו ומוחו בבית ה' בבית המדרש ואכן שם הוא, וכן יכול להיות חלילה להיפך חלילה, שהאדם בבית הכנסת באמצע התפילה, אבל מוחו ולבו משוטטים בכל העולם החיצון, אם בסידורים, אם בתוכניות, וכדאמרי אינשי שיש שפותח תפילתו ב"הודו" ומסיים תפילתו ב"האוואי".

והנה בכל הדורות הי' מוטל על כל אחד מישראל

לשמור את המוחין מכל מיני מחשבות רעות ושכליות חיצוניים, הן כאלו הנוגעים למידות רעות ככעס וגאוה ורדיפת הכבוד ועצלות ועצבות, הן הנוגעים לתאות רעות, כתאות ממון, ופגם תאות ניאוף וכיוצא, הן ממחשבות זרות והשקפות עקומות שהם נוגדים את רצון השי"ת תורתו הקדושה ורצון יראיו וצדיקי אמת, וק"ו בן בנו של ק"ו בדורינו אנו השפל הזה אשר רוב העולם משוגע וחולה נפש שאין שום יציבות הראויה לשמה, ואין שום יישוב הדעת, שכל מחשבה קטנה שחודרת או חולפת דרך המוח מבלבלת את הראש ומטלטלת את האדם מאד מאד, מקצה אחד לקצה השני, הן מחשבות כל שהן בעיניני אמונה וחקירות, הן מפחדים ודמיונות וחלישות הדעת ודיכאונות חינם שאנשים נכנסים וחודרים ושוקעים בהם ומבלבלת את האדם מאד מאד, הן בדאגות על העתיד הן על המצב הבטחוני הן במצב הבריאותי הן בעניני פרנסה, הן כל מיני דברים מוזרים ושיגעונות שמוציאים את האדם משלוותו, או מכניסים את האדם לְנְתִיב חדש ומסוכן שדרכו יוכל לאבד את כל עולמו הנצחי ח"ו ח"ו.

הן על כל אלה וכיוצא בהם צריכים לעמוד על המשמר ולהזהר מאד מאד לא לתת לכל הדברים המופרעים הנ"ל ליכנס למחשבה כלל, ואפילו אם ח"ו באיזהו דרך נכנסו ידאג לסלקם במהירות הבזק, כי אפילו אחת ממחשבות זרות וערבוב הדעת הנ"ל עומדים עלינו לכלותינו ב"מ, וע"כ יש לעמוד על נפשינו לסלקם מעלינו ומעל גבולינו.

ובעוונותינו הרבים ראיתי חזיתי במו עיני כמה וכמה פעמים, כמה וכמה צעירים שמחשבה אחת מופרעת, ודימיון אחד, טילטלָם והרס את נפשם במאד מאד. עד כי לא יאומן כי יסופר שיכול לקרות כזה דבר, ע"כ החכם עיניו בראשו לעמוד בניסיונות ובפיתויים המסוכנים האלו כי בנפשו הוא.

והדברים המועילים כנגד הנ"ל ידועים, דהיינו תפילה התבודדות ותחנונים, ולהסיח את הדעת מידית מכל מחשבה כזו ע"י שמכניסים מחשבה אחרת בראש ע"י לימוד התורה, או התעמקות בתהלים או בתפילה, ושיחת חברים (עם חבר יר"ש מוכח ובר דעת), ועם זקני תלמידי חכמים יראים ושלימים המתנהגים כרצון ה' באמת .

והנה כל המעשים הרעים וכל החטאות והעוונות והפשעים, כולם באים רק על ידי זה לבד, על ידי שיהודי לא נזהר כדבעי לקדש את מחשבתו, ועל ידי קלות דעת וקלות ראש הקל והפקיר מחשבתו ונתן מקום לפיזור הדעת, ומחשבת שטות והבל ודימיון ובילבול לחדור למוח, ועי"ז נתמעט קדושת השכל ומקום קדושתו, ועי"ז נפגמה המחשבה שבמוח, וזה גרם לו להתרחק מהשי"ת וחשקת תורתו ועבודתו, עד אשר טעה ותעה בעמקי מצולות מים, אבל… אין שום יאוש בעולם כלל, וה' מלא רחמים וחמלה אשר לא ידח ממנו נידח, הרוצה לשוב אליו ולהתנהג מעתה ע"פ רצונו יתברך, כי לא יטוש ה' עמו.

ויהי רצון שעכ"פ מעתה נזכה לשמור מכל משמר את המחשבה ונקדש אותה כרצונו יתברך לטוב לנו כל הימים.

וידוע הסגולה לשים היד על המצח ולומר כמה פעמים את הפסוק (תהלים נא, יב) לב טהור ברָא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקירבי, (ועיין בליקו"מ ח"א סי' לד).

בברכת התורה וכטו"ס

ראש מוסדות ברסלב – ישיבת נצח מאיר

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

הראה עוד

מאמר מקושר