מי אני ?

פרשת השבוע נח מאת ראש ישיבת ברסלב הרב ויזנפלד שליט"א

שאלת פעם את עצמך – מי אני ? האדם ע"י מעשיו, מוליד ובונה את עצמו, ומפתח את עצמו ואת אופיו. וכשם שאדם מוצא לנכון להדריך ולהעיר כל הזמן לתולדותיו ולחבריו, קל וחומר שצריך להדריך את עצמו ולהעיר (ולהוכיח וליישר) את עצמו בכל עת לטובה… וזהו עיקר החינוך – לתת דוגמא אישית !

מי אני ? | פרשת נח

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת נח.
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (בראשית ו-ט) "אלה תולדות נח – נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלקים התהלך נח".
ופרש"י (ומקורו בחז"ל בב"ר ל-ה) למדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ע"כ.
ובלשון המדרש (הנ"ל) הדא הוא דכתיב (משלי יא-ל) פרי צדיק עץ חיים, מה הן פירותיו של הצדיק? מצוות ומעשים טובים. ע"כ.
וחכמינו התכוונו לתרץ, למה לא כתוב כפשוטו אלה תולדות נח – שם חם ויפת? אלא ע"כ כמו שביארו.
ומבואר בנזר הקודש שמצוות ומעשים טובים האמורים בתורה הנקראת 'עץ חיים', כי אור התורה אצולה ממקור עץ החיים,
והצדיק בכח מעשיו בתורה ומצוות, מעורר שפע העליון ועושה פרי במקור עץ חיים, למעלה, להוסיף בו אור השפע, ובו מתקיימים כל העולמות העליונים והתחתוניים. ע"כ.

ולפי תורת רבינו נחמן מברסלב

ואנן בדידן נאמר שבכלל הנ"ל "אלה תולדות נח-נח", כי האדם בעצמו הוא עיקר תולדות עצמו,
כי אם אכן תולדותיו בניו ובנותיו ומעשיהם מתייחסים מצד אחד אל אביהם, א"כ קל וחומר שהוא עצמו ומעשיו – מתייחסים לעצמו,
והאדם ע"י מעשיו, מוליד ומקיים את עצמו, ומפתח את עצמו. וכשם שאדם מוצא לנכון להדריך ולהעיר כל הזמן לתולדותיו, ק"ו שצריך להדריך את עצמו ולהעיר (ולהוכיח וליישר) את עצמו.

נמצא

שהאדם ע"י מעשיו משתנה כל הזמן אם לטוב ואם למוטב, ובכך מוליד ובורא, ויוצר, ועושה מעצמו את עצמו.
ואכן האדם משתנה כל הזמן, כפי עבודת המידות, וכפי עבודת תיקון התאוות וההשקפות.
ואם נוסע לכיוון הנכון, הרי כל הזמן נולד מחדש אצלו אדם יותר טוב ויותר צדיק,
ואם חלילה להיפך הרי שחלילה מוליד מעצמו אדם חדש, אבל יותר גרוע ח"ו.

נמצא

שביד בחירת האדם, לעשות מעצמו בכל עת ורגע ומיום ליום יהודי יותר טוב וצדיק וחכם, והאדם מוליד ומהוה ובונה את עצמו. וזהו "אלה תולדות נח-נח איש צדיק", וכנ"ל.

והנה טבע האדם

להרגיש מיד החסרונות של זולתו, ותמיד יש בלבו מה להעיר על החשיבה, דיבור ומעשים של חבירו,
וזה בעצם מה שהאדם צריך לעשות עם עצמו, ולהביא את הדברים לידי מעשה, כלומר שהוא בעצמו ישתנה כל הזמן לטובה.

וזוהי עיקר עבודת ה', שהאדם מצליח לשנות את הרגליו הלא טובים ומצליח להשתנות לטובה אפי' מעט, ועוד מעט ועוד מעט. עד שיכול להשתנות מן הקצה לקצה לשבח ולטוב.

ואכן עיקר החינוך הוא להצליח לחנך את עצמו

בבחי' מ"ש חז"ל (ב"מ קז:) קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים.
ובכלל, 'אחרים' בניו ובנותיו שכל כך משתוקק לשנותם לטובה, עוד ועוד, באופן שיהיו יהודים טובים וכשרים כרצון השי"ת,

כלומר לפני שאתה משנה ומחנך את בניך ובנותיך ותלמידיך, תשנה את עצמך ותחנך את עצמך,
וכידוע שבענין החינוך – היסוד המרכזי הוא לתת דוגמא אישית טובה ונכונה. ולדבר הזה זוכים בעיקר ע"י התבודדות וחשבון הנפש וכמובא בזוה"ק ובס' חובת הלבבות, ובספר מסילת ישרים, והרבה מאד בספרי רבינו ז"ל. _ אבל מעבר לשעה היומית הקבועה למטרה זו, צריך לפקוח עיניים ולהשגיח על מחשבותיו דיבוריו ומעשיו במשך כל היום, ומיד שנכשל או מיד ששם לב שצריך לשפר ולהשתפר במשהו – יעשה כן, או עכ"פ יקבל על עצמו קבלה אמיתי לעשות כן מכאן ואילך.

ויהי חלקינו עמהם.

בברכת התורה וכל טוב סלע
ראש ישיבת ברסלב מאיר
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ניתן לתרום לסעודות צהריים חמות / סעודת מצווה לע"נ או לברכה

צלצלו 050-4161022 ותהיו שותפים בתורה במצוות וזיכוי הרבים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה