מי הם חכמי לב האמיתיים ? פרשת תצוה מאת ראש ישיבת ברסלב

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר תצוה. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (שמות כח-ג) "ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי".

ידוע מהמציאות שיש כמה וכמה מיני חכמים, ישנם אנשים חריפים ובעלי תפיסה מהירה, וישנם חוקרים בתחומים שונים המתעמקים בתחום התעניינותם, וישנם פילוסופים בנושאים משתנים, וישנם חברמנים מביני דבר, שיש להם חכמת חיים, ויודעים לזרום ולכבוש לבבות בני אדם, וישנם מומחים בטכנולוגיה, ומיחשוב, וסייבור וכו', וישנם ממציאים כלים שונים ומשונים שמביאים גם תועלת וגם נזק לעולם, וישנם מומחים בעבודות ובתחומים מסויימים.

מי הם חכמי לב האמיתיים ?

והנה בקראנו פסוק זה היה אפשר לטעות ולחשוב שמשה רבינו נצתווה למצוא חכמי לב באומנות התפירה והחיטות היודעים היטב המלאכה ואמנים בתפירה וסריגה נחשבים, ולא כן הוא, וכמ"ש חז"ל (מדרש הגדול כאן) ואתה תדבר אל כל חכמי לב. מי הם חכמי לב? אלו שלבן ריק מהבלי ריקנות של העולם, וממולאים בדברי חכמה. ע"כ.

נמצא שמי שהשי"ת הי' מעוניין שיעסקו בעבודת הקודש של בגדי כהונה לא היו המומחים והאמנים הכי גדולים בתפירה וסריגה, אלא צדיקים יראים ושלימים. שהם הם באמת החכמי לב האמיתיים, וכמ"ש חז"ל (שבת לא.) על הפסוק (איוב כח-כח) הן יראת ה' היא חכמה, 'הן' אחת, שכן בלשון יווני קורין ל"אחת" הן (וכן הוא באנגלית one, ובספרדית uno, ובגרמנים ein, ובצרפתית un)

החכמה האמיתית – היא חוכמה שמביאה לחיי נצח !

ומסיק המסילת ישרים (בהקדמת ספרו) הרי: שהיראה – היא חכמה, והיא לבדה חכמה. ע"כ.

כי ברור שמי שיודע ומצליח עם חכמתו, להמציא איזה המצאה לצרכי העוה"ז, או לעשות כסף, ולצבור הון, או להשיג תאות וכבוד המדומה, וסופו יורש גיהנום – אין זו חכמה אמיתית, אלא חכמה מדומה.

והחכמה האמיתית, היא זו שמביאתו לחיי נצח, חיי העולם הבא. וזה בחי' (משלי יט-כ) למען תחכם באחריתך, היינו שתחכם בדבר ובאופן שיביא לך אחרית ונצח וסוף טוב. וזה בחי' (תהלים קיט-צח) תחכמני מצוותיך. כי הא בהא תליא, החכמה האמיתית היא יראת שמים וקיום המצוות, וקיום המצוות מחכימות באמת את האדם. וכמ"ש (שם יט-ח) עדות ה' נאמנה, מחכימת פתי.

כי עיקר החכמה היא לדעת את ה' ולעשות רצונו יתברך, וכמ"ש (ירמיה ט-כב,כו) כה אמר ה', אל יתהלל חכם בחכמתו – כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל – וידוע אותי, כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאום ה'. וכתיב (תהלים קז-מג) מי חכם וישמָור אלה, ויתבונני חסד ה'. וכתיב (משלי יד-טז) חכם – ירא וסר מרע. וכתיב (ירמיה ט-יא,יב) מי האיש החכם ויגידה על מה אבדה הארץ. ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה, וילכו אחרי שרירות ליבם. וכתיב (משלי י-ח) חכם לב יקח מצוות. וכתיב (שם לז-ל) פי צדיק יהגה חכמה. וכתיב (שם י-לא) פי צדיק ינוב חכמה, וכתיב (תהלים קיא-י) ראשית חכמה יראת ה', וכתיב (משלי ט-י) תחילת חכמה-יראת ה', וכתיב (שם טו-לג) יראת ה' מוסר חכמה.

הכלל שהחכמה האמיתית היא החכמה שמביאה את האדם לחיי נצח, להתדבק באור החיים האמיתיים והנצחיים, ולא להבלי העוה"ז, ולחיי העולם הזה.

ויהי חלקינו עם החכמים האמיתיים.

לחץ כאן – להורדה והדפסת העלון לשבת

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

למה באתי לזה העולם ?

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה בקישור הבא או בטלפון 050-4161022 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה