מי שדואג לבניו של הקב"ה, הקב"ה דואג לבניו | פרשת שמות

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר שמות. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

תזכרו את הכלל הגדול : מי שדואג לבניו של הקב"ה, הקב"ה דואג לבניו | פרשת שמות.

וזהו (שמות א,טו-כא) "ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות.. בילדכן את העבריות וראיתן על האבניים, אם בן הוא והמיתן אותו.. ותיראןָ  את האלקים ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים, ותחייןָ  את הילדים. (והיו בסכנת נפשות ממש כפשוטו) וייטב אלקים למיילדות.. ויעש להם בתים".

ופרש"י וייטב אלקים למיילדות. מהו הטובה?
ויעש להם בתים. בתי כהונה ולויה ומלכות, שקרויין – בתים. ע"ש.

ולפי דרכינו נוכל לפרש כפשוטו שההטבה הגדולה שה' עשה עמן, הוא שעשה להן בתים ומשפחות לתפארת, שזכו לדורות ישרים ומבורכים, קדושים וטהורים וצדיקים גמורים שזכו לרום המעלות.

(כי גם מרים נשאת לכלב בן יפונה (ספרי בהעלותך עח), והעמידה את פאר הדור, בצלאל (שמו"ר מח-ד. וראה בלקוטי מוהר"ן תנינא סי' סז) ויצא ממנה דוד המלך וכו' (שם בש"ר).

וזה בחי' מה שמפרסמים במגביות של צדקה למטרת קירוב "מי שדואג לבניו של הקב"ה, הקב"ה דואג לבניו" שילכו בדרך ה' ויהיו יהודים כשרים. ואשרי העוסק בכך אפילו במסירת נפש, כמו שמצאנו מקרא מלא בתורה אצל שפרה ופועה.

מי שדואג לבניו של הקב"ה, הקב"ה דואג לבניו

והנה דבר זה נוהג יום יום אצל גננת, ומורה ומחנכת, וכן אצל כל רעב"ע בחיידר ובתלמוד תורה, מגידי שיעורים משגיחים, וראשי ישיבות.
כי ילד שמרגיש במקום לימודיו, שאוהבים אותו, אפילו מטבעו שובב ופעלתני יתר על הממוצע, ויתר על המידה הנסבלת בדרך כלל, על פי רוב הוא ישתנה לטובה, מאד מאד, וירצה לרצות את מוריו ומחנכיו.

ודבר זה נוגע על פי רוב גם לבחורים ובחורות (וק"ו לילדות).

ויש בדבר זה עבודת המידות, ובפרט כשהתלמידים לא עדינים ואפילו חצופים ועזי פנים כמו ששכיח בעוונותינו בדורינו.
ולבטח שאין התנהגותם (ולפעמים גם של הוריהם) מעודדת את המחנכים להתמסר אליהם ולהתנהג איתם – עמם לפנים משורת הדין, אעפ"כ אשריהם המתגברים על יצרם ועצלותם, ומתמסרים בכל הכוחות לילדי ונערי ישראל לגדלם ולהדריכם לתורה ויראת שמים ומידות טובות ותרומיות.

סיפור :

וכמפורסם אצל אחד מחשובי המשגיחים, שאע"פ שהיה לו איזה סיכסוך וטענות ומענות עם מישהו, מכל מקום כשהגיע בנו של הנ"ל לישיבה, יצא מגדרו ועשה מעל ומעבר להצלחת בנו של הנ"ל.

והנה כתיב (דברים יד-א) בנים אתם לה' אלקיכם. ואם כן, כל יהודי ויהודי הוא בן של הקב"ה ויש להשתדל בהצלחתו הניצחית ולקרבו להשי"ת ותורתו, ובפרט תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, וכן נערים ונערות שהם עתיד האומה, ודור הבא של עובדי ה' וממשיכי דרך התורה, שיש לקרבם בכל מיני קירוב, ולהתנהג עמם, כמו שראוי להתנהג עם בניו של מקום, וכמו שהיה רוצה שאחרים יתנהגו עם בניו, גם אם התנהגותם לא היתה סטנדרטית ורגילה, ואפילו חצופה, כי באמת הם לא מבינים כלום (רק חושבים שמבינים, אבל באמת לא מבינים כלום, ולא מודעים על השלכות מעשיהם, והסכנות האורבות ונובעות ממעשיהם ודרכיהם).

ויהי רצון שתמיד נזכה לקרב בניו ובנותיו של מקום המסולאים מפז.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

רוצים ברכה למשפחה ? נחת מהילדים ?

תרמו סעודת עניים ללומדי התורה בישיבה

ותזכו לכל הברכות הנאמרות בפרשת השבוע

צלצלו 050-4161022 ותזכו לרוב נחת יהודי מכל יוצאי חלציכם

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה