מלאכים | פרשת השבוע וישלח

ידוע ומפורסם שעל יד המצוות ומעשים טובים שהאדם עושה נבראים ונוצרים מלאכים,מוקד הישועות ברסלב

וכן מזדמנים לאדם מלאכים, לשמרו, לברכו, להצילו, להיות בעזרו, לרפואתו, להיות מליצי יושר עבורו וכו', ועוד אמרינן (שם ט) שלפי קיום המצוות כך מוסרים לו מלאכים, ומי הם המלאכים? אלו שמשמרים אותו מן המזיקים שנאמר (תהלים צא-ז) יפול מצידך אלף, ורבבה מימינך.

 

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע וישלח.

לכבוד… אחדשה"ט!

מלאכים.

פרשת השבוע וישלח, להורדה והדפסה ברסלב עלון שבועי, דברי תורה

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור ל- פרשת השבוע,

וזהו (בראשית לב-ד) "וישלח יעקב מלאכים לפניו".

ידוע ומפורסם שעל יד המצוות ומעשים טובים שהאדם עושה נבראים ונוצרים מלאכים,

וכן מזדמנים לאדם מלאכים, לשמרו, לברכו, להצילו, להיות בעזרו, לרפואתו, להיות מליצי יושר עבורו וכו', וכמ"ש חז"ל (שמות רבא לב-ו) על פסוק "הנה אנכי שולח מלאך", הדא הוא דכתיב (תהלים לד – ח) חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם, הקב"ה נותן לו מלאך אחד לשמרו, עושה אדם מצוה אחת – הקב"ה נותן לו מלאך אחד.

עושה ב' מצוות – הקב"ה נותן לו ב' מלאכים, עושה אדם הרבה מצוות – נותן לו הקב"ה חצי מחנהו.

ואמרו (דברים רבא ד) כי ברבים היו עמדי (תהלים נה, יט) – אלו המלאכים שהן משמרים את האדם.

ואמרו (תנחומא וישלח-ג) יעקב אבינו היה ישן – והקב"ה והמלאכים משמרים אותו.

ועוד אמרו (שם) כיון שחזר יעקב אבינו מלבן – היו אותם מלאכים שנמסרו לו מלווים אותו [לשמרו] עד ארץ ישראל. וכשהרגישו מלאכי ארץ ישראל שיעקב בא – יצאו לקראתו להתלוות לו. ואמרו (שם-ח) צדיק שיוצא לדרך – מלאכי שלום מְלַוִוים לו.

ואמרו (תנחומא משפטים יח) ע"פ (שמות כג-כ) הנה אנכי שולח מלאך לפניך לִשְמָרְךָ, לפניך אני משלח – ולא לפניהם, לפניך – ולפני כל מי ששמר את התורה כיוצא בך, אמר ר"ש בן לקיש כתיב (תהלים צא-ד) באברתו יָסֶך לָך, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחֵרָה אמיתו. צינה אני לכל מי שסוחר באמיתה של תורה, ולכל מי ששמר את התורה כיוצא בך.

ועוד אמרינן (שם ט) שלפי קיום המצוות כך מוסרים לו מלאכים, ומי הם המלאכים?

אלו שמשמרים אותו מן המזיקים שנאמר (תהלים צא-ז) יפול מצידך אלף, ורבבה מימינך.

למה מן השמאל אלף, ומן הימין רבבה?

אלא שמאל שאינה פשוטה כ"כ במצוות – אינה מפלת אלא אלף מזיקין, וימין שהיא פשוטה במצוות – מפלת רבוא מזיקין.

ואמרו (תנחומא פ' תזריע-ט) א"ל הקב"ה לגבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים תי"ו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה. ואיתא בתנא דבי אליהו (פ"ד) כל ת"ח שעוסק בתורה בכל יום בשביל להרבות כבוד שמים, מלאכי השרת עומדים סביב לו, וחרב בידם ומשמרים אותו.

וכן ע"י מצוות ומעשיו הטובים זוכה לברכת המלאכים ולכפרת עוונות, כמ"ש חז"ל (שבת קיט:) אמר ר' חסדא אמרי עוקבא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו – שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם, מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו (ישעיה ו-ז) וסר עוונך וחטאתך תכופר תניא ב' מלאכי השרת מְלַוין לו לאדם בע"ש מבית הכנסת לביתו א' טוב וא' רע, וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומטתו מוצעת מלאך טוב אומר "יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך" ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו.

וכן זוכה להצלת המלאכים, וכמ"ש (שמו"ר ג) כשבקשת להציל לוט – ביד המלאכים שלחת להצילו, שלח ביד המלאכים שאתה רגיל לשלוח.

ואמרו (פסחים קיח.) בשעה שהפיל נ"נ, חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, עמד שר הברד לפני הקב"ה ואמר לפניו, רבש"ע ארד ואצנן את הכבשן – והמלאכים באים לעזרתו, כמ"ש חז"ל (מגילה טו:) ג' מלאכי השרת נזדמנו באותה שעה לעזור לאסתר המלכה.

ואמרו (ב"ר נט) זימן לו הקב"ה ב' מלאכים, אחד להוציא את רבקה, ואחד ללוות את אליעזר.

והמלאכים מרפאים, כמ"ש חז"ל (ב"ר נ-ב) והו"ד בפרש"י עה"ת (בראשית יח-ב) שג' המלאכים שבאו לאברהם, אחד בא לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפאות את אברהם.

והמלאכים הם מליצי יושר, וכמ"ש (גיטין ז.) בשעה שאמר הקב"ה לישראל (יחזקאל כא-לא) הסר המצנפת והרם העטרה, אמרו מלה"ש לפני הקב"ה, רבש"ע זאת להם לישראל בשכר שהקדימו לפניך בסיני נעשה לנשמע?!

וכן המלאכים נשלחים לגדל ולרומם את ישראל, וכמ"ש (שבת פח.) בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו ס' רבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל וקשרו לו ב' כתרים, [וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים מלאכים וכו'].

וכן המלאכים מצילים את האדם מבזיונות לעתיד לבוא, וכמ"ש (מדרש שוחר טוב, משלי י) תלמיד חכם אם נתעלם ממנו פרק אחד, או דבר מתלמודו – אינו נפטר מן העולם עד שבאים מלאכי השרת וסודרים לפניו, בשביל שלא יהא לו בושת הפנים לפני הקב"ה.

והכלל הכל לפי מעשיו, וכמ"ש (תדא"ז ג) אם עושה אדם את עצמו צדיק – מוסרין לו מלאך שמתנהג עמו בדרך צדיקים.

והנה מורי ורבי ר' לוי יצחק זצ"ל היה רגיל לפרש בפרשת מקץ (בראשית מא) ויפקד פקידים על הארץ, בשבע שני השֹבע, והיה האוכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב, שהאדם צריך לחטוף ולסגל מה שיותר מצוות ומע"ש ולהתפלל מה יותר כשיכול, והדבר יבוא לו לשימוש ולעזר בימים הבאים.

וכמו כן יש לפרש כאן "וישלח יעקב מלאכים לפניו" שהצדיק ע"י מצוות ומעשים טובים שעושה שעי"ז נבראים מלאכים וכנ"ל בזה הוא מכון מֵלִיצֵי יושר וישועות לעתיד לדרך אשר עדיין לפניו. ויהי חלקנו עמהם.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

חנוכה בפתח אנא האירו תרומתכם למען עשרות ילדים נזקקים…

לשמוח באור החנוכה – ויתקיים בכם דברי רבי נחמן מברסלב : מי שנותן לי – לו אני נותן !

(ניתן להקדיש לתפילה ו/או לעילוי נשמה או סעודות חמות לעניים הגונים)

לדף התרומות לחץ >>donate

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

קשר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה