מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה

תניא [למדו חכמים] במכילתא

"ושמרתם את המצות"

אם באת מצוה לידך אל תחמיצנה (מגילה דף ו:)

רוצה לומר מצווה הבא לידך עשה אותה מיד אל תתעקב שלא תחמיץ אותה.

גם עוד ניתן לפרש בדרך חסידות ברסלב "אל תחמיצנה"

שלא תעשה את המצווה עם פרצוף חמוץ בלי חיות ושמחה,

כמ"ש רבי נתן מברסלב שעיקר שלימות המצווה היא

כשעושים אותה בחשק וברצון ובשמחה,

כי מי שמסתכל על תכליתו בוודאי כשמגיע ללכת לבית הכנסת או לדבר מצווה

הוא רץ בשמחה גדולה ובזריזות גדול,

כי רק זה הוא חיותו וסיפוק לנפשו, והוא תקוותו לנצח,

וחוץ מזה הכל הבל הבלים, כי לא ישאר לאדם בעמלו, כלום משום דבר –

לא מעשירות, ולא מצער העניות והדלות, ולא משום דבר תאוה, וכבוד, וקנאה, ושנאה, וקפידא

ושאר חשבונות והבלים של הצלחה או הפסד של העולם הזה

כי לא במותו יקח הכל וכו'…

ולא ישאר רק מה שיחטוף בכל פעם איזה טוב לילך לביה"כ ולבית המדרש,

לאכול ולשתות איזה קפיטלך תהילים, ופרק משניות או איזה לימוד מוסר וחידוש תורה..,

ולעשות איזה מצווה וחסד..,

וזה בחי' בית ה' נלך, בחי' מה שכתוב אצל אברהם אבינו וירץ לקראתם ועו' כיוצא.

והעיקר לחטוף עוד ועוד תורה ולימוד התחזקות התעוררות ודעת תורה

והשקפה מרבינו [רבי נחמן מברסלב] ומצוות ומעשים טובים בשמחה,

כי הם חיינו ואורך ימנו !!

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת חסידי ברסלב

"נצח מאיר"

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה