מצווה להיות בשמחה תמיד | מעלת חשיבות מצוות השמחה ביהדות

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק עקב. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (דברים ז-יב) "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה".

אמרו חז"ל [חכמינו זיכרונם לברכה] (במדב"ר יג) אין "והיה" הכתוב בפסוק – אלא לשון שמחה. "עקב" – אלו מצוות שאדם דש בעקביו (כדפרש"י כאן, ומקורו במדרש תנחומא), וכלשון רבי אברהם ברבי נחמן מטולשין זצ"ל :

כי אין לך מצוה שאדם דש בעקב, כמו מצוות השמחה והריקודים (וכמו שביאר רבינו הקדוש בליקוטי מוהר"ן ח"א סי' קסט, פסוק זה, לענין לזכות לשמחה עד שהעקביים שהם הרגליים ישמעו השמחה וירקדו. ע"ש. (ראה דברי ראב"ן ז"ל בכוכבי אור (חלק ששון ושמחה – בתוך תפילה ג). כי העולם ואפילו צדיקים וגדולים מזלזלים מאד מאד במצוות השמחה, והתורה הקדושה צועקת (דברים כח-מז) תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, געוואלד, געוואלד! ו

זכרוני שבהיותי צעיר עשרות בשנים לא מש החיוך והשמחה מפני, והייתי בקשר תורני עם אדם יקר מאד שהי' בקשר עם כל הגדולים של הדור שעבר, והי' ראש מכון תורני חשוב, ויום אחד אזר אומץ ואמר לי, אני חושב שמה שאתה מחוייך כל הזמן זה מעיד שמשהו לא בסדר אצלך (על אף שהעריך אותי ושיבח אותי תמיד, על כשרונותי והידע התורני, ולכן מינה אותי לנהל פרוייקט הִלכתי אדיר שאכמ"ל) כי איך יתכן שאדם יהי' שמח כל הזמן, כי על מה יש לשמוח, ולשמחה מה זו עושה (קהלת ב-ב). געוואלד! געוואלד!

ואחד הגדולים התבטא פעם מה "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד", איפה זה כתוב ?! (געוואלד!) אלא יש לומר "שמחה גדולה להיות במצוה תמיד". על אף שגם זה אמת, אבל בודאי שהרישא אמת גמור ונצרך לכל אדם כאויר לנשימה.

ורואים כמה ענין השמחה הוא מצוה שדשין בעקב ומזלזלים מאד בה.

והכרתי משפחה ירושלמית מתלמיד חכם זקן מופלג, שהעצבות שרתה בביתו בקביעות עם גודל התמימות וריבוי עסק התורה, שאחת הבנות ירדה מהדרך רח"ל, אחת קפצה רח"ל, ואחת מבוגרת מאד מאד שלא התחתנה. לבסוף.. זכתה והתחתנה עם חסיד ברסלב, ויצאו ממנה ת"ח וצדיקים, שמחים.

והנה העולם המכונה "עולם הזה" הוא מלא יגונות, צרות בגוף בנפש בממון, צרת הבת והבן, אשר דרור יקראו ולא שומעים בקול הורים ומורים, ודאגות לאינסוף, כולל מבעיות בטחון כללי ואישי, ודאגות בכל הנושאים, וכבוד האדם והבין אדם לחבירו הוא בשפל המדריגה, ואין לך יום שאין קיללתו מרובה מחבירו, כנודע מהמציאות,

ואילולי שאדם שמח בחלקו, ומקבל בשמחה רצון ה' בעולמו ומתחזק בשמחה בכל עת – כבר היה מתמוטט מעצבים ולא היה יכול לשרוד ולהמשיך לסחוב את העגלה, לא רק הרוחנית, אלא גם העגלה הגשמית כפשוטו.

וע"כ השמחה – הוא מצרך חיוני ביותר, ויש להתחזק בו כל הזמן, כי הוא חיינו ותקותינו, ובלעדיו אין חיים ואין כלום.

וכן ראיתי ספר שלם על גודל ענין השמחה, ובמסקנה כתב המחבר אשר ענין השמחה אינו ח"ו כפשוטו, אלא ענין עמוק עמוק שקשה להשיג וק"ו לבצע. ע"כ. רח"ל מהאי דעתא משבשתא.

ויהא חלקינו עם השמחים בחלקם, ושמחים תמיד בה' ובתורתו ובצדיקיו.

קראתם הפנמתם ? עכשיו תאמרו כמה תפילות לזכות לשמחה : המדריך לשמחה | 100% שמחה רצינית! תפילה לשמחה ורוגע נפשיתפילה לשמחהתפילה לרפואת הנפש והגוף (תפילה לבריאות הנפש)

בברכת התורה וכטו"ס
שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

מוסדות ברסלב – ישיבת נצח מאיר

תרומות יתקבלו בשמחה לברכה

צלצלו 050-4161022 או דרך האתר באופן מאובטח

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה