מקווה טהרה

מקווה טהרה

מקווה טהרה לנשים, הוא יסוד קדוש לבית היהודי, סוד הטבילה במקווה טהרה וסגולתה, ע"פ ספרי ברסלב.

אומר רבי נחמן מברסלב שעיקר האמונה היא בבחי' בהמה, כלומר שעיקר שלימות האמונה היא שיסלק דעתו וחכמתו לגמרי, וישים עצמו כבהמה, ויאמין בהשם יתרך ובדברי התורה שמלמדים אותנו הצדיקים האמתיים.

ולמה לשים עצמו כבהמה ? מסביר רבי נתן מברסלב יותר בהרחבה – כי במה שאדם מבין בשכל אין שייך אמונה, כי הוא מבין את זה בשכל ולא שייך אמונה הרי הוא יודע ומבין. אלא דווקא במקום שאין השכל מבין שם נמצאת האמונה, שלמרות שאינו מבין ואין ידע וחכומה להבין בכל זאת הוא מאמין בקיום הדבר ובאמיתתו, וכמבואר במקום אחר.

ע"כ עיקר האמונה היא בבחי' "ואני בער (ערום בדעת), ולא אדע בהמות הייתי עמך", בחי' "אדם ובהמה תושיע ה' " – ודרשו רבותינו ז"ל בני אדם שערומים בדעת [הכוונה מתוחכמים] כאדם הראשון ו[בכל זאת] משימים עצמן כבהמה [שעושים את עצמם כלא יודעים כלום, רק מחזקים את עצמם באמונה שלימה ועושים ופועלים למעשה בפשיטות על פי דעת תורה גזירות ודברי חכמינו ז"ל].

עוד כמה שורות נסביר מה הקשר של ההקדמה הזו – עם מקווה טהרה.

וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום שהי' חכם מכל אדם, ואעפ"כ אמר "כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם", וכמו שכתוב "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני", על כן מי שרוצה לזכות לחיי עולם לחיים נצחיים לחיים אמתיים, צריך לסלק דעתו ושכלו וחכמתו לגמרי, ולסמוך רק על אמונה לבד [כלומר שיתחזק בדברים שלא מבין שכך התורה מצווה וזה הכי טוב ולטובתו, וזה הדבר הנכון והטוב לעשות למרות שהוא חושב שמבין יותר טוב, ישים עצמו כבהמה וישליך את חכמתו ודעתו ולא יזוז מדברי חז"ל ומצוות התורה כפשוטן] .

וזה עיקר החכמה הגדולה שבכל החכמות כמבואר בדברינו במקום אחר, כי כשיהיה חזק באמונתו לבד ימים ושנים בלי שכל וחכמות וחקירות כלל במוחו, אזי בוודאי יזכה ברבות הימים להשיג ולהבין השגות וחכמות אלקות אמתיות מה שא"א בשכל אנושי להשיג, נמצא שזה כעין סגולה ועיצה לחכמה – להחזיק את עצמו באמונה פשוטה !

[אבל] ובלבד שלא יעמיד זאת לניסיון, רק יתהלך בתמימותו ובפשיטות באמונה ישרה באמת.

וע"כ עיקר האמונה היא בבחי' בהמה שישים עצמו כבהמה שאין לה שום דעת.

אך צריכין לשמור עצמו מאד מאמונות כוזביות שלא יהי' פתי יאמין לכל דבר. שזה בחי' בהמות טהורות ובהמות טמאות שהזהירנו הש"י להבדיל בין הטמא ובין הטהור. כי האמונה היא בבחי' בהמה כנ"ל. אך אמונה ישרה דקדושה שהיא אמונת ישראל היא בחי' בהמות טהורות.

ואמונות כוזביות הם בחי' בהמות טמאות, ובשביל זה היו אבות העולם רועי מקנה. ונקראים שבעה רועים, "רועים" דייקא כי האבות הראשונים כל עבודתם הי' לגלות אמונה הקדושה בעולם.., ע"כ כולם היו רועי בהמות כי היו עוסקים לרעות בהמות, כי עי"ז היו מבררים ומזככים את האמונה. שהיא בבחי' בהמה העדר הדעת כנ"ל. כדי שתהי' האמונה הקדושה ברורה מאמונות כוזביות מאמונות של שטות והבל. וע"כ גם נזדמנו להם זיווגם על הבאר כי אישה יראת ה' כנ"ל.

ואחרי כל ההקדמה שהבאנו שהיא חשובה מאד להבנת הרוחניות הדקה שבמצוות טבילת מקווה טהרה לנשים.

מקווה טהרה לנשים :

וע"כ אי אפשר שתתחבר אישה לבעלה כי אם ע"י טבילה במים [במקווה טהרה כשר הלכתית], כי בנות ישראל ששורשן מבחי' אמונה, שנקראת אישה יראת ה' כנ"ל, צריכות לטבול במים, כדי שתתגדל האמונה הקדושה שגדילתה משם, מבחי' "מים עמוקים", בחי' עיצות התורה הקדושה, בחי' העיצה של "בהמות הייתי עמך" – בחי' אמונה פשוטה, להאמין בה' ובמשה עבדו בחי' הצדיקים האמתיים בעלי דעת תורה מזוככת וישרה צרופה וברורה לכל אדם כפי בחינתו ומקומו ושעתו…,

ואז נטהרות בנות ישראל בטבילת מקווה טהרה מדם נדות שהם זוהמת הנחש, בחי' אמונות כוזביות וכפירות דהיינו דעת ועיצות הרשעים והשקפות עקומות וכדומה חכמות שיקריות הבאים מחוסר אמונה בה' יתברך ותורתו הק', כי עיקר גידול האמונה הוא מבחי' באר מים חיים שזהו בחי' טבילת מקווה טהרה מים של בנות ישראל שהם בחי' אמונה כנ"ל.

וע"כ מקוה מים מטהר את ישראל מכל מיני טומאות שבעולם, כי כל מיני טומאות כולם נמשכין מכפירות ואמונות כוזביות, שזה עיקר הטומאה והזוהמא בחי' זוהמת הנחש שהכניס כפירות בעולם. כי כל הטומאות באים ע"י היצה"ר שנקרא אל אחר כפירות.

וע"כ ע"י מקווה טהרה שיש בו הרבה מאד הלכות איזה מים כשרים, כמה מים, סוגי חציצה מהמים (ועל כן טוב וחשוב לשים לב לאיזה מקווה טהרה הולכים שיהיה בו הכשר טוב כי כל דבר יכול לפסול את הטהרה) וכל ההלכות האלו קשורים עם המים של המקווה טהרה כי מים – משם גדילה האמונה כנ"ל, עי"ז זוכין לחזור ולהוציא ולגלות האמונה הקדושה, ועי"ז מבטלין כל הטומאות שהם בחי' כפירות ואמונות כוזביות ונטהרין מהם, כ"ש "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם"

כי מים טהורים הם בבחי' מי המקוה של ישראל שהם נמשכין מעומקא דבירא מבחי' "באר מים חיים" מבחי' "מים עמוקים" הנ"ל שעי"ז גדילה האמונה הקדושה. ואז כשזה קם זה נופל ונתבטלין כל הכפירות וכל האמונות כוזביות ונטהרין מכל טומאות הנמשכין מהם כנ"ל:

תפילה לכלהתפילה לאישה לפני הטבילה במקווה טהרה

אתר 'ברסלב מאיר', פשוט לטעום טעם של ברסלב !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה