משנכנס אדר

משנכנס אדר מרבין בשמחה !

פורים

חודש שמח ומבדח – רבינו רבי נחמן מברסלב אמר:

עיקר התקרבות להשם יתברך ע"י שמחה,

ועיקר מה שהעולם רחוק מהשם יתברך זה מחמת עצבות רוח… 

וע"י שמחה זוכים לדעת גדול בחי' מוחין דגדלות, ולתקן את צינורות השפע – כי דעת קנית מה חסרת…

 עוד אמר רבינו נחמן מברסלב 

כל ההתחלות מפורים

הן ברוחניות הן בגשמיות – אז קדימה להתחזק  !!

חשבנו איזו ברכה לברך אתכם בראש חודש אדר ?!!

ובכן פעם אמרה לי סבתא אחת בזמן הכפרות לפני יום כיפור, כשעם ישראל באים להתברך לקראת השנה החדשה:

שנזכה-  כל עם ישראל להיות בשמחה, ולחייך [ולהאיר פנים בסבלנות ואהבת הזולת] אחד לשני

אז יתגדל שם השם, וכשנהיה מאוחדים בשמחה – בטח תבוא הגאולה לעם ישראל !!

[חכמה הזקנה הזאת !!]

אז אנחנו כולנו… מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר" ועמותת החסד של חסידי ברסלב – "ברסלב מאיר"

מברכים אותכם בזכות הראש חודש אדר שבו מרבים בשמחה – לשמחה ברכה והצלחה

שנזכה להנצל מקליפת המן עמלק, שהוא בחינת עצבות ומרה שחורה, שהם עיקר ההתרחקות מהשם יתברך…

ועיקר אחיזתו של קליפת עמלק הוא מתאוות הממון. כי עמלק הוא בחינת תאות ממון כי הוא היה חומד ממון ישראל, ומרדכי היהודי היה מוציא ממנו כל העשירות, בבחינת (איוב כ): "חיל בלע ויקאנו". ועושה מזה תורה, שנקראת: "אשת חיל" (משלי ל"א): ולפי הגדלת הדעת, כן הפרנסה בנקל. כי פרנסה בנקל תולה בדעת, כמו שכתוב (במדבר י"א): "שטו העם ולקטו" – 'בשטותא' (זהר בשלח ס"ב ס"ג). כי כל מי שחסר דעת ביותר, הוא יגע וטורח אחר הפרנסה ביותר: גם לפי הגדלת הדעת, כן נתרבה השלום. ועיקר העשירות דקדושה ע"י שעושה ממונו צדקה, הן שקונה מצוות בכסף להדר ולהגדיל שם השם, הן לפרנס עניי ישראל שזה בחינת הפך קליפת המן עמלק…

ותאמרו תפילה זאת כמה פעמים עד ימי הפורים..,

 ותוסיפו מלבכם כמה מילים פשוטות ואמיתיות, בשיחה ודיבור עם השם יתברך, 

ובע"ה תראו פני מרדכי הצדיק הגנוז במגילה, וניסים ונפלאות של פורים !!

ובכן תרחם עלינו ברחמיך הרבים, ותצילנו מתאות ממון. ותעזרנו לשבר תאות הנגידות והעשירות, ולא נחמוד ולא נתאוה כלל לאסף הון, בעולם שאינו שלנו. רק נזכה שכל תאותנו ותשוקתנו וכספנו ועסקנו יהיה רק בהתורה הקדושה, לקנות חכמה ודעת שלם דקדשה, ולהתדבק במצותיך הקדושים ותזכנו לתקן בחיינו כל הפגמים שפגמנו לפניך על ידי תאות ממון. ונזכה להוציא כל ניצוצות הקדושים שבלעה הקלפה בעוונותינו הרבים על ידי תאותינו הרעות ובפרט על ידי תאות ממון. ויקים מהרה מקרא שכתוב: "חיל בלע ויקאנו מבטנו יורישנו אל".

רבונו של עולם ! תזכנו להכניע ולשבר ולבטל ולמחות ולכלות ולעקר קלפת המן עמלק מן העולם, שהוא תאות ממון.., ולהוציא כל חיות הקדשה ממנו, ולהשיב ולהחזיר כל הניצוצות הקדושים, וכל חיות הקדשה לשורשם העליון שבקדשה, ולחזור ולעשות מהם תורה הקדושה.

ונזכה להמשיך עלינו תמיד קדשת מרדכי היהודי ואסתר המלכה.

ותעזרנו ותזכנו לגלות ולהאיר כל הגונין עלאין שיש בכסף וזהב ונחושת – בקדשה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב, ותחמול עלינו ברחמיך הרבים, ותשפיע עלינו מדת הרחמנות באמת. ונזכה לרחם על הבריות ולהרבות בצדקה, ואתה תרחם עלינו מן השמים, ותמשיך לנו פרנסה, ושפע טובה, וצדקה, וברכה, ורחמים, וחיים, ושלום, ודעת שלם דקדושה וכל טוב.

ותבטל המחלקת מן העולם. ותעביר כל מיני שנאה וקנאה וקנטור ומריבות מכל עמך בית ישראל לעולם.

ותמשיך רחמנות ושלום בעולם, שיהיה שלום גדול באמת בין כל עמך בית ישראל ובכל העולם כלו. וכל באי עולם כולם ירחמו זה על זה באהבה גדולה וברחמים גדולים באמת.

ותתן לנו פרנסה טובה מן השמים, וכשם שכלכלת את עמך ישראל במדבר ארבעים שנה, ונתת להם מן לאכל וכל דבר לא חסרו, כי הספקת להם כל צרכם, כן תחמל עלינו בחסדיך, ותשפיע לנו פרנסה טובה מן השמים, ותתן לנו כל מחסורנו בלי שום יגיעה וטרחא וטרדא כלל, באפן שנזכה לעשות רצונך ולשמר חוקיך ומשפטיך ולעסק בתורתך תמיד יומם ולילה בלי שום ביטול כלל. כי כל ימי חיינו הבל וימינו כצל עובר ואם לא עכשיו אימתי:

בברכת התורה ולומדיה

מוסדות ברסלב , מוקד התפילות והישועות של חסידי ברסלב !!

ילדים אביונים

מתנות לאביונים

מסירת מתנות לאביונים 100% צדקה

לטובת עשרות ילדים

למשפחות ברוכות ילדים

הנזקקות ממש למזון [אוכל] לקראת החגים !

המשפחות נתמכות ע"י מוסדות ברסלב

וימסרו ביום הפורים לשמח לב עניים.

לחץ כאן !  

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה