משפטים

בס"ד

שליח של מוסדות ברסלב מאיר, מתפלל ומזכיר שמות ובקשות בפתח מערת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי [הרשב"י].
ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק פרשת משפטים.

 

לכבוד… אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך כמה פנינים הקשורים לפרשת השבוע פרשת משפטים.

סדר 

וזהו (שמות כא-א) "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

 

ידועה ומפורסמת גודל מעלת הסדר.

ואדם שאינו מסודר – הוא מבולבל, במחשבותיו, בעניניו, ובמעשיו, וחפציו פזורים אי שם, והוא אינו יודע איפה הם, וכשצריך אחד מהם – צריך לאבד זמן יקר לחפש אחריו, וכולי האי ואולי ימצא המבוקש.

וכבר ידוע האי כללא רבתא דאמרי אינשי בכללי הסדר "מקום לכל דבר – וכל דבר במקומו".

ומפורסם הסיפור שמספרים בעלי המוסר, שכידוע בימים ההם בגיל צעיר מאד נסעו הבחורים מביתם למרחקים לקנות תורה במקום מתאים, ואדם גדול אחרי זמן רב שלא ראה ולא שמע על בנו נסע לבקרו, ויהי בהגיעו לישיבת בנו פנה לפנימיה לחדר בנו וראה שכל החפצים של בנו מסודרים להפליא, מיד החליט "שמע מינה שהכל בסדר", וכך הוה.

שליח של ישיבת ברסלב מאיר – בתפילות ובקשות אצל התנא האלוקי ר' יוחנן הסנדלר, ביום המסוגל לפרנסה באמירת סדר פרשת המן !

ואדם שאינו מסודר הוא כעין שיכור, כנודע מהמציאות.

ואיתא בספר חשבון הנפש [לרבי מֶענדל זבארז זצ"ל] שהודפס ע"פ עצת הגאון ר' ישראל סלנטר מייסד תנועת המוסר, וז"ל (ערך סדר) כל מעשיך וחפציך יהיו מסודרים לך כל אחת ואחת במקום קבוע. ע"כ.

והלא תראה בדברי חז"ל שכל דבר יש לו סדר וכהא דאמרו (סוטה יד:) סדר מנחות כיצד, ואמרו (תענית טו:) סדר תעניות כיצד, ואמרו (סוטה מד:) סדר עגלה ערופה כיצד, ואמרו (ברכות מח:) סדר ברהמ"ז, ואמרו (יומא לג.) אביי מסדר המערכה. 

ואמרו (כתובות קג:) בשעת פטירתו של רבינו הקדוש אמר להן לבני קטן אני צריך, נכנס ר' שמעון אצלו, מסר לו סדרי חכמה. אמר להן לבני גדול אני צריך, נכנס רבן גמליאל אצלו, ומסר לו סדרי נשיאות. ויש (שבת נג.) סדרי בראשית (מנחות קט:) סדר העבודה.

וגם עניני תפילה יש להם סדר, וכמ"ש חז"ל (ברכות לב.) לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפלל. ואמרו (כ"ה יז.) נתעטף הקב"ה כשליח ציבור, והראה לו למשה סדרי תפילה. ואמרו (מגילה יז.) שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר בישנה. ואמרו (כ"ה יז:) כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם.

ובודאי שחשוב מאד שכל עניני עסק התורה יהי' בהם סדר, וכמ"ש חז"ל (תענית ח.) אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל, בשביל משנתו שאינה סדורה עליו. ואמרו (עירובין נד:) ת"ר כיצד סדר משנה, משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו, ע"ש באורך. וכדומה רבי עקיבא אמר מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנה.. ומנין עד שתהא סדורה בפיהם. עיי"ש. ואמרו (ירושלמי הוריות פ"ג ה"ה) הסדרן קודם לפלפלן, ועל שם כך  מכונה לוי, לוי הסדר (יומא פה.) ואע"פ שיש פירושים נוספים, הפשט לא יופשט.

ואמרו (ילקוט שמעוני תהלים סי' תשע"א) ע"פ (תהלים נה, יד) ואתה אנוש כערכי, כסדרן הזה שהיה מסדר עליו את ההלכות. ואמרו (ברכות י.) …מסדר אגדתא קמיה דריב"ל, ואמרו (מגילה כז.) … מסדר מתניתא קמיה דר' ששת. וכל המשניות מכונות ע"ש הסדר, סדר זרעים, סדר מועד וכו' ששה סדרי משנה. הכלל ש"סדר" הוא דבר גדול. ובפרט בעסק התורה.

וזה שתרגם אונקלוס ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואליו דיניא דתסדר קדמיהון.

 ויהי חלקינו בין המסודרים.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

מודעה רבה ! באדר מודיעים על השקלים – פרשת שקלים

 

לכל ידידנו ומוקירנו שיחי'

בקרוב נסיעה לאומן לציונו הקדוש של רבינו נחמן מברסלב

עם ראש הישיבה שליט"א, מתאים גם לנשים המעוניינות להצטרף לחוויה הרוחנית !

לפרטים – לחץ כאן

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה