ניסים ונפלאות

פרשת השבוע וירא - עלון שבועי של ישיבת נצח מאיר

אתה הא-ל עושה פלא. כולם מחפשים ישועות ניסים ונפלאות – ואסור להתייאש בשום אופן מן התפילה והרחמים, כמו שפירסם רבי נחמן מברסלב ז"ל בכל העולם כולו, ודבריו נשמעים ברמה בכל מקום וזמן, ויום יום רואים שאנשים פועלים ישועות נפלאות, בדמעתם וריבוי תפילה בכוונה. כי "היפלא מה' דבר?!" והרי השי"ת הוא (שמות טו-יא) נורא תהילות עושה פלא..,

ניסים ונפלאות | פרשת השבוע וירא

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וירא
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (בראשית יח,יב-יד) "ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי היתה לי עדנה, ואד-ני זקן; ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי, היפלא מה' דבר?!" 

ופרש"י וכי שום דבר מופלא ומופרד ומכוסה ממני לעשות כרצונו, ע"כ.

כלומר הרי אין שום דבר נמנע אצל ה' לעשות ניסים ופלאות בכל עת שירצה.
וזה אחד היסודות הגדולים של האמונה הקדושה,
אמונתנו, שהשי"ת יכול לעשות ועושה ניסים כל הזמן, מהם נסתרים מהם גלויים, מהם ליחיד מהם לכלל,
וכמו שאנו אומרים בברכת מודים שבשמונה עשרה,
"מודים אנחנו לך… ועל ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים",
וכמ"ש (תהלים קלו-ד) לעושה נפלאות גדולות לבדו כל"ח.
וכתיב (שם צח,א) שירו לה'.. כי נפלאות עשה. וכתיב (שם פו-י) כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלקים לבדך.
וכתיב (שם עב-יח) ברוך ה' אלקים, אלקי ישראל, עושה נפלאות לבדו.
וכתיב (מיכה ז-טו) כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.
וכתיב (תהלים קיח-כג) מאת ה' היתה זאת, היא נפלאת בעינינו.
וכתיב (איוב ט-י) עושה גדולות עד אין חקר, נפלאות עד אין מספר.

תפתחו את העיניים תראו נפלאות

ומי שיש לו עיניים (עיני השכל) רואה שיש וקורים כל הזמן ניסים בבחי' (איוב לז-יד) עמוד והתבונן נפלאות אֵ-ל.
היפך סתומי עיניים שהם בחי' (תהלים קו-ז) לא השכילו נפלאותיך.
ולחיזוק האמונה ובפרט בניסים, וגם להכרת הטוב, ולהפנים גדולות ה' טוב להזכר בניסים שה' עשה עִם עַם ישראל בימיו ובמשך הדורות,
וכן הניסים שה' עשה עמו בבחי' (דברי הימים א, טז-יב, תהלים קה-ה) זכרו נפלאותיו אשר עשה.
היפך הבחינה השלישית שבדבר, וכמ"ש (נחמיה ט-יז) וימאנו לשמוע, ולא זכרו נפלאותיך אשר עשית עמהם ויקשו את ערפם.

ויש ענין חיובי נוסף, דהיינו לספר מה יותר על הניסים שה' עשה בבחי' (תהלים קה-ב) שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו.
וכתיב (דה"א טז-ט) שיחו בכל נפלאותיו, וכתיב (שם ט-ב) אספרה כל נפלאותיך,
וכתיב (שם כו-ז) ולספר כל נפלאותיך.

אסור להתייאש

וידיעה ברורה בזה תקרב את האדם להשי"ת ולעבודתו, ולהתפלל לפניו בכוונה,
ובפרט במיקרים קשים שעל פי הטבע המצב קשה וקרוב ליאוש, כי באמת אין שום יאוש בעולם כלל,
ואסור להתייאש בשום אופן מן הרחמים, כמו שפירסם דבר זה רבינו הקדוש ז"ל בכל העולם כולו,
ודבריו נשמעים ברמה בכל מקום וזמן, ויום יום רואים שאנשים פועלים ישועות נפלאות, בדמעתם וריבוי תפילה בכוונה.

כי "היפלא מה' דבר?!" והרי השי"ת הוא (שמות טו-יא) נורא תהילות עושה פלא,
ועליו נאמר (תהלים עז-טו) אתה הא-ל עושה פלא,

השם יתברך – לא חייב לעשות לך נס

אבל מכל מקום ברור ומובן מאליו שהשי"ת לא חייב לעשות שום נס, ולא חייב לאף אחד שום דבר,
ובודאי אף אחד לא יגש אליו יתברך בתביעה וטענות (על גבול החוצפה, או יותר גרוע לעבור את הגבול הנ"ל).
אלא יבקש רחמים ותחנונים, וכולי האי, ואולי.

וכן בודאי אחרי שה' עשה לו נס – יזכור להודות ולהלל לשמו יתברך, בבחי' (ישעיה כה-א) אודה שמך, כי עשית פלא.
ושלא כאלו שיודעים לבקש ולבקש ולילל ולבכות אבל מיד שה' עושה להם נס – שוכחים לגמרי,
ומה שיותר גרוע לא תולים את הנס בחסדי ורחמי ה' אלא במזל ובטבע.

ויהי רצון

שכשם שהשי"ת עשה עמנו ניסים ועושה עמנו פלאות כל הזמן,
כן ימשיך להפליא חסדו ורחמיו עמנו ביתר שאת ועוז.
ויקויים במהרה (מיכה ז-טו) כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות, בישועה כללית במהרה דידן, אמן.

בברכת התורה וכל טוב סלה
ראש ישיבת ברסלב מאיר
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה