סגולה לשבת שמחה

סגולה לשבת שמחה ושלא יחסר לו כלום לשבת, והצלחה בשבוע שאחריו | ✡️ *'הסגולה היומית':* ✡️

לומר בכל ליל שישי,
'בזכות רבי שלום שכנא הגדול מפרוביץ (מפראהבישט) בן רבי אברהם המלאך אביו של רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל,
שנזכה לקבל שבתות מתוך רוב שמחה ומתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות.
ובזכות שבת המלכה תשרה הברכה בנו ובזרע זרענו עד סוף כל הדורות אמן כן יהי רצון.
(חסידות רוז'ין – זמירות שבת בוהוש)

כתב הרה"ק רבי מנחם נחום משטפנשט זיע"א,
מי שרוצה לזכות לשבת שמחה,
שידבר בליל שישי מזקני הגדול רבי שלום מפראהבישט זיע"א,
ואם אין לו סיפור ממנו, שידבר לפחות משולחנותיו הקדושים ומספסלי בית מדרשו.

ווארט מתורתו:
איך אפשר לאהוב אדם רשע?
הרי נשמת כל אדם היא חלק אלוה ממעל ועל כן רחמנות על הקב“ה, שהניצוץ הקדוש שלו נלכד בקליפות.
למרבה המשרה ולשלום אין קץ'‘ (ישעיהו ט' ו'), – קודם ביאת המשיח יהיו הרבה שררות,
הרבה ראשים ומנהיגים לבני ישראל, אבל ל‘שלום – אין קץ‘ – לא יכלו צדיקים מזרעי – עד אין קץ!

('התורות שלא צוינו', לוקטו מהספר ’מגדולי החסידות‘ – רוז‘ין – פרק א‘)
{ליקט וערך בס"ד מאיר ב.}

? *"בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ"* ?
https://chat.whatsapp.com/LFGQ4qADQDg7Us7j4pA7Zc
_*לצפיה בסטטוס,* ולמוגנים, וכן לקבלת התוכן ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר
http://wa.me/972546481400

סגולה לשבת שמחה – 'ליל שישי' – הלכות סגולות והנהגות

*סגולתו של הניעור בליל שישי ועוסק בתורה היא נפלאה ורבה עד מאוד.*

כל התיקונים דלקמן בתנאי שלא יהיה עייף ביום שיש ויהי עצבני ולא יהיה לו כוח לעזור בבית – שאם כן יצא שכרו בהפסדו ובטח שבת לא תהיה שמחה אם רב עם בני ביתו.

תיקון נפש האדם, כפרת עוונות, תיקון חטא אדם הראשון
בליקוטי תורה לרבי מרדכי מטשרנוביל זיע"א כתב: "צריך לשוב באמת על *חטאת נעורים* ולהיות ניעור כל ליל שישי וללמוד באותו הלילה תנ"ך משנה גמרא זוהר ראשית חכמה". (עיין בשיבת ציון ש"א א"א).

תיקון היסוד והברית

בספר 'יסוד ושורש העבודה' כתב (ש"ח פ"א) – 'בנשף ליל שישי והכינו תיקון גדול בלילה ההוא נדדה שנת העובד את ה' בלב שלם ובנפש חפצה להיות ניעור ללמוד כל הלילה עד הבוקר *לתיקון פגם הברית* נימצא כתוב כן בכתבי האר"י ז"ל ובשאר ספרי מקובלים שהלימוד כל הלילה בליל שישי הוא תיקון גדול ונפלא".
עיין ברבנו חיים פלאג'י 'מועד לכל חי' (סימן כח', אות כז') בעניין תיקון היסוד בליל שישי.
ועיין ב'לשון חכמים' (ח"ב ס"א, ח"א ס"ע) לרי"ח זיע"א נוסח *לימוד לתיקון היסוד* לאמרו בכל ליל שישי מימי השובבי"ם, ובשבוע שישי מימי ספירת העומר.

תיקון לפגם הדיבור
"וכשקשה לו ללמוד כל הלילה יוכל לדבר סיפורי מעשיות של צדיקים, כדי לתקן את *פגם הדיבור".*
(הנהגות רבנו מרדכי מטשרנוביל זיע"א אות יט').

הכנה רוחנית לשבת קודש

המגיד מטריסק כתב: *'ההכנה של שבת קודש* מתחיל מיום ו', לכן צריך לנדד שינה מעיניו כל הלילה של יום ו' ויעסוק בתורה כל הלילה, ושקשה לו ללמוד יעיין בספרי מוסר ויהרהר בתשובה…'
רבי אהרן מבעלזא מסר בשם אביו רבי ישכר דב: "מי שעוסק בתורה וחסידות בליל שישי הוא יכול לטעום *טעם שבת".*
עיין בספר דבר בעתו ח"א דמ"ה ע"א, לחכם ששון מרדכי, בעניין *ההכנה לשב"ק* ע"י הלימוד בליל שישי ובאשמורת וכו'.
אמר האדמו"ר הריי"צ מחב"ד זיע"א – ביום רביעי מתחילים לחשוב מהיכן יקחו לשבת, הן בפשטות והן במה נעשה שבת – ברוחניות, – כליהודי הוא הרי בשבת אחרת לגמרי – נהיה מרה שחורה. והעצה, "לכו נרננה", בטחון.
כשמגיע יום חמישי, מתקרב לשבת, ועדיין אין (כיצד לעשות את השבת), אזי זה לא נהיה "נרננה", מבינים שצריך לעשות משהו.
*אזי כשיושבים בליל שישי ולומדים חסידות,* אז "קולטים" ביום שישי ש"א-ל גדול וגו' ומלך גדול וגו'", *ובזה עושה יהודי שבת.*

תיקון כרת
בשם רבנו האריז"ל ידוע כי אדם שחטא בחטא שעונשו *כרת* ידיר שינה מעיניו לילה שלם ויכופר לו, ורבים הנוהגים בכך מקיימים מנהג זה *בליל שישי.*
עיין שער רוח הקודש (ד"ג ע"א), ושו"ע האריז"ל (דקנ"ג), ועיין שו"ת רב פעלים (ח"ג או"ח ס' לו'-לז'), ועיין שו"ת תורה לשמה (ס' תמט',).
עיין בגאון חיד"א (יוסף בסדר ס"ב) שכתב סדר *לימוד לתיקון כרת.*
עיין במנהגי בית אל (אות מח) בעניין תיקון כרת בשבוע השישי לספירת העומר.

תיקון כל מה שפגם האדם באותו שבוע
עיין בשיבת ציון (ש"א א"א באריכות).

תועלת נפלאה יש בלימוד זה לנפטרים שלומדים לעי"נ בי"ב חודש ראשונים כנודע.
עיין בשיבת ציון (ש"א א"א באריכות), עיין בשער הכוונות (דס"א ע"ד) בעניין הכונה בלילה השישי.

{ליקט וערך בס"ד מאיר ב.}

*לרפואת:* הילד אוריאל בן מוריה הי"ו, הילד שגיב בן מור הי"ו, בתושחע"י.
להבדיל
*לע"נ:* משה בן לאה ז"ל, אילנה בת ריגינה ע"ה. חנניה בן רחל ז"ל, רחל בת טוני ע"ה.

? *"בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ"* ?
https://chat.whatsapp.com/LFGQ4qADQDg7Us7j4pA7Zc
_*לצפיה בסטטוס,* ולמוגנים, וכן לקבלת התוכן ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר
http://wa.me/972546481400

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה