15+ סגולות לבנים + סגולות לחינוך ילדים | פרשת לך לך

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר לך לך | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

פרשת השבוע מרמזת על סגולות לבנים הן להולדה הן לחינוך וגידול הילדים בקדושה וטהרה מידות טובות ואמונה שלימה… מאת ראש ישיבת ברסלב…

סגולות לבנים + לחינוך ילדים | פרשת לך לך

(בראשית יב-א) "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך". וז"ל רבינו הקדוש (ליקוטי מוהר"ן קמא-סי' מח) ארץ ישראל סגולה לבנים, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה (ר"ה טז:) לך לך מארצך – ושם תזכה לבנים, כי (תהלים קכז) נחלת ה' (ארץ ישראל) – בנים, כי עיקר ארץ ישראל הוא ע"י כח מעשיו, כמ"ש (שם קיא-ו) כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, וכח הזה, הוא בחי' (שם לה-י') כל עצמותי תאמרנה. עיי"ש. שזה בחי' תפילה בכל הכוחות ובכל הכוונה וההתלהבות כמו שמשתמע מהפסוק,

וכמו שכתב הרמ"א זצ"ל (שו"ע או"ח סי' מח,ס"א) וז"ל ונהגו המדקדקים להתנועֵעַ בשעה שקורין (ולומדים) בתורה, דוגמת התורה שנתנה ברתת, וכן בשעה שמתפללים, ע"ש כל עצמותי תאמרנה, ה' מי כמוך, ע"כ. ובפרט כשמתפלל על בניו ועל דורות הבאים, שעל זה נאמר (בראשית יח-יט) כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ה', שזה יסוד גדול ועיקר העיקרים במטרת ומשימת חיי אדם עלי אדמות.

וצריכים להשקיע הרבה מאד כוחות זמן וממון ולא להתעצל ולא להתעייף בכל מה שנוגע לחינוך הילדים/ות והנערים/ות, כי זה כל האדם. וכ"כ החפץ חיים זצ"ל במשנ"ב (סי' מז-סק"י) וזה לשונו: ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות, ויכוון מאד בברכת אהבה רבה – אהבת עולם, ובברכת התורה בשעה שאומרים "ונהיה אנחנו וצאצאינו" וכן כשאומר ב'ובא לציון' "למען לא ניגע לריק, ולא נלד לבהלה".

והנה כמה שמדברים ועוסקים בנושא הזה שהוא נושא כאוב מאד מאד מאד בדורינו להרבה מאד משפחות כשרות, לא מספיק, ואסור להקל ראש, ולהסיח את הדעת או להכשל בדחיינות, כי בנפשינו הדבר.

והנה מו"ר רבי לוי יצחק זצ"ל היה רגיל לומר שבכל מקום שבספרי רבינו כתוב שדבר פלוני "מסוגל לבנים" הסתפקו חשובי אנ"ש, האם הכוונה סגולה שיזכה ללידת בנים, או הכוונה שיזכה לגדלם בבריאות וביראת שמים כרצון ה', וע"כ אנחנו אומרים שאכן הדבר סגולה לשני הדברים.

ואגב אורחא נביא מדברי רבינו ז"ל מעניין לעניין באותו עניין. וכ"מ שלא כתוב אחרת, מקורו בספר המידות. וז"ל מי שהוא נרדף – יזכה לבנים ובני בנים (צדיקים יראים ושלימים, עוסקים בתורה ובמצוות וכו') (מריבה-מ).

מי שרודף שלום עי"ז יזכה לראות בנים לבניו (בנים קד). ע"י הכבוד שמכבדים את בני הצדיקים – נתעורר רצון אצל השי"ת שיבא משיח (צדיק קעח). ע"י אמונת צדיקים הבנים חיים וקיימים (בנים קא).

אישה הזהירה בחלה – בניה בעלי אמונה (אמונה ב).

צדקה מֵגן על זרעו של אדם (צדקה נא) צריך האדם להתפלל על זרעו, ועל כל הבאים אחריו (תפילה סא).

צריך ללמֵד את התינוק דרך ארץ מנעוריו (בנים סד). ע"י צדקה יהי' לך בנים, ויהי' שלום ביניהם. (צדקה לב).

מי שנוטל שררה לעצמו, עי"ז בתו נעשית זונה ח"ו (התושאות ח"ב ט. ניאף ח"ב יז).

מי שנותן מעשר מן מעותיו בניו ניצולים מהחולי הנקרא סַמקא (בנים נז). מי שקמים עליו רבים וחולקים עליו על אמונתו והוא עומד כנגדם, וטוען כנגדם דברים המתקבלים, עי"ז זוכה לבנים רבים, והעולם נתמלא מזרעו. (בנים ח"ב-ז),

מי שאוהב תלמידי חכמים, התורה מחזרת עליו ועל זרעו (לימוד לז.) התענית של חמישי בשבת – מסוגל לגידול בנים (בנים ח). איש ואשתו שהם מקללים את עצמן (א' לשני) אין מגדילין את בניהם (שם צג),

אל ישנה אדם בנו בין הבנים (שם נג).

בנים טובים – הוא רפואה גדולה לאבות (הורים) (בנים ח"ב).

סגולה לזרע של קיימא שיאומרו שניהם, האיש ואשתו קודם הזיווג פרשת (במדבר כח) ובראשי חודשיכם (פ' פנחס, במדבר כח), וכן כשהתינוק חולה ח"ו יעשו כנ"ל (ליקוטי מוהר"ן, ח"א סי' קנא).

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לחץ כאן להורדה והדפסה של העלון לשבת פרשת לך לך

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה