סדר פדיון נפש | פרשת השבוע שמות

אלא שמות בני ישראל הבאים מצרימה - בחינת מסירת שמות לפדיון נפש

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע בעניין סדר פדיון נפש,

סדר פדיון נפש

וזהו (שמות א-א) "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו".
מבואר בדברי רבינו ז"ל (חיי מוהר"ן, עבודת ה', אות צו.-סי' תקלט) וזה לשונו,
אמר: שטוב מאד ליתן בכל עת על פדיון נפש לצדיקים, אפילו שלא בעת צרה, חס ושלום,
וסיפר מכמה אנשים ממדינת קיר"ה שרגילים מאד להרבות בפדיונות תמיד.
ואמר וכו' היה נותן לו על פדיון בכל יום ובכל עת, ודיבר מזה הרבה, כי פדיונות הם דבר גדול מאד, עד כאן לשונו.

ומבואר בליקוטי מוהר"ן (תנינא, סי' ג) כי באמת אחר ההמתקה והפדיון אז דייקא טוב לרפאות החולה על ידי רפואות,
כי אזי דייקא אחר עריכת פדיון נפש וההמתקה – יש רשות לרופא לרפאות.
כי הנה באמת איך יכול הרופא לחגור מתניו לרפאות החולה על ידי רפואות וסמים,
הלוא אינו יודע הסם הצריך לרפואות אותו החולה
שאינו יכול להתרפאות כי אם ע"י סם פלוני המיוחד לרפואתו כפי שנגזר למעלה, שגוזרים שיתרפא ע"י סם פלוני,
וע"י איש פלוני וביום פלוני, כמ"ש חז"ל (ע"ז נה.).
אבל ע"י הפדיון וההמתקה אז יכול להתרפאות / לרפאות, עיי"ש באורך.

תפילה לפדיון נפש

ומבואר בלקוטי מוהר"ן (קמא סי' מא. וע"ע שם בקל"מ) שכשהצדיק העושה פדיון לנפש מניח ידו על הממון, יכוון כי יש
יד הגדולה יד החזקה ויד הרמהה, היינו ג' ידיים, וג"פ יד גימטריא מ"ב, ושם מ"ב יש בו שבעה שמות, וכל שם יש בו ו' אותיות עיי"ש באורך, ועיין באריכות עוד >> פדיון נפש
ומבואר שם עוד שגם מילוי גרונם של תלמידי חכמים יין – הוא בחינת פדיון וממתיק הדינים.

איזה רב עושה פדיון נפש ?

והוסיף בלק"מ (שם אות ב) ועל כן טוב לאדם להרגיל את עצמו ליתן בכל פעם על סדר פדיון נפש לצדיקים ויראים,
כדי להמתיק ולבטל ממנו כל הדינים. היינו אפילו כשאין לו צרה ח"ו,
אעפ"כ יתן בכל עת על פדיון כדי להמתיק מעליו הדינים שלא יבא לידי צרה ח"ו.

ומבואר עוד בספר המידות (ערך צדיק סי' קכב) שברכת הצדיק הוא פדיון.
ומבואר בליקוטי הלכות (הלכות ברכת השחר, הלכה ה' אות יז) שכל הגאולות והישועות בכלליות ובפרטיות
כולם הם ע"י המתקת הדינים, שנעשה בכל עת ע"י הפדיונות של הצדיקים האמיתיים,

אבל בודאי יש חילוק גדול בין המתקרבים אליהם ובין מי שאינם מתקרבים, ומכל שכן אם חולקים עליהם, ח"ו.
כי אע"פ שהצדיק האמת בטובו הגדול מתפלל עליהם גם כן, וממתיק דינים מעליהם לפדותם מכל צרותם,
אף על פי כן יש חילוק גדול ביניהם,
ועל זה צעק הנביא (הושע ז-יג) ואנכי אפדם והמה דיברו עלי כזבים, שעי"ז הם מעכבים את הגאולה והפדות ח"ו.

כמה עולה סדר פדיון נפש

ומבואר עוד בליקו"מ (קמא סי' קפ) וז"ל וצריך לראות שלא יהי'ה קמצן, שלא ישאר אצלו דינים,
ולזה צריך חכמה יתירה לדעת כמה זה צריך ליתן שלא ישאר אצלו דינים, ע"כ.

ומבואר בליקוטי הלכות (הלכות השכמת הבוקר הלכה ב) שפדיון הוא בחינת צדקה, שמשבר תאות ממון וממתיק הדינים.

עוד מבואר בליקו"ה (ה' פסח ה"ג) שעיקר החולאת הוא בחי' הסתלקות הרוח חיים,
וכל  החסרונות, העיקר הוא חסרון הרוח חיים של זה הדבר וכו'
ועל כן כשחסר לאדם איזה דבר, כגון שיש לו חולה בתוך ביתו רח"ל, או שאר חסרונות, צריך ליתן על פדיון
כי הצדקה היא בחי' הרוח חיים, שלימות החסרונות, עיי"ש.

וזה בחי' "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה."
היינו כשיש איזה צרה ומיצר ואדם נמצא במצב שכזה (בחי' הבאים מצרים),
העצה לזה "אלה שמות בני ישראל את יעקב – איש וביתו",
היינו שימסור לצדיק בחי' יעקב את השמות הרלוונטים בחי' שמות בני ישראל, איש וביתו, לפדיון נפשותם.

ויהי רצון שיומתקו הדינים מעלינו ומעל כל בני ישראל . אמן.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

פדיון נפש ישר לרבינו
סדר פדיון נפש ישר לרבינו
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה