עיני השם – בארץ ישראל

ערב ראש השנה ה'תשס"ב

 

קדושת ארץ ישראל

 

תהא שנת סוף בילבולים. והיא תפילה נצרכת מאד מאד לזכות לישוב הדעת ולצאת מכל הבילבולים, הן בילבולים סתמיים הנוגעים לעולם הגשמי, הן בילבולים עיקריים הנוגעים לחיי נצח ולעולם הרוחני שלנו, כי המציאות מוכיחה שרוב העולם מבולבל ולא זוכה ליישוב הדעת, ורוב העולם לא זוכים לישב דעתם כלל מה התכלית מכל מעשיהם ומכל התאוות, ומהן ההשלכות לעולם הניצחי, ומה העיקר ומהו הטפל, וגם יש טישטוש גדול השקפות, וכבר אמרו חז"ל אם אין דעה הבדלה מנין, וע"כ מצאו חז"ל לנכון לתקן כברכה ראשונה בתפילת שמונה עשרה להתפלל על הדעת, כי הכל תלוי בדעת.

ורבינו הקדוש לימדנו שאפילו לספר סיפורי מעשיות מצדיקים שהוא דבר גדול, ועי"ז ג"כ נטהר מחשבתו (עי' בליקוטי מוהר"ן סי' רלד), אי אפשר לספר הנ"ל כ"א מי שיכול להבדיל בין האור לחושך, כי הרבה פעמים כמעשה הצדיקים כן קרה לרשעים, והוא יספר מעשה מרשע בחשבו שהוא צדיק ע"ש.  ועיין שם היטב בתורה הנ"ל שרבינו מדגיש וחוזר ומדגיש ענין ההבדלה (עיי"ש שמזכיר פעמים ענין ההבדלה, כי הכל תלוי בזה, ועיי"ש שלהבדיל זוכים ע"י ארץ ישראל, וע"כ נאמר בארץ ישראל (דברים יא) תמיד עיני ה' אלקיך בה כי שם הוא רק השגחה עיי"ש.

ומעניין לעניין ובאותו עניין בהיותינו בקיבוץ הקדוש של רבינו ז"ל (שבירושלים), נתעוררתי לכוון לזכות לחכמה המיוחדת המושפעת רק (בארץ ישראל, ורק) בראש השנה, כמ"ש רבינו ז"ל בליקוטי מוהר"ן תנינא סימן מ, כי רבינו ז"ל מקשר בתחילת התורה בין ראש השנה לארץ ישראל, ואח"כ כתב בזה"ל כי אווירא דארץ ישראל מחכים, וטעם חכמה והשכל בוודאי הוא יקר מאד, אך עיקר מעלת קדושת ארץ ישראל הוא רק על יד השגחת השי"ת, ומחמת שהשי"ת מסתכל בארץ ישראל תמיד כמ"ש (דברים יא) תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, עי"ז ארץ ישראל מקודשת ואוירא מחכים, כי עינים ע"ש החכמה, ומחמת שעיני ה' בארץ ישראל שמסתכל בה תמיד עי"ז אוירא דארץ ישראל מחכים ע"ש.

וא"כ מכיון שמה שמוזכר בפסוק ראש השנה במפורש הוא לכאורה מיותר, שהרי כבר נאמר תמיד עיני ה' אלוקיך בה, וא"כ תמיד כולל כל הזמנים וגם ראש השנה, וא"כ תו למה לי מראשית השנה, אלא ללמדך שבראש השנה יש תיקון מיוחד בענינים המוזכרים בפסוק היינו הן לענין השגחת ה' בעיניו הטהורות, הן בהשפעת החכמה, כי עינים ע"ש החכמה כנ"ל, וע"כ נתעוררתי להמשיך על עצמי כנ"ל (ג"כ מהחכמה המיוחדת הנשפעת רק בארץ ישראל ורק בראש השנה).

ויהי רצון שאכן נזכה להחכמה הנ"ל, ולהחכים בתורה ויראת שמים והבנת דרכי רבינו ז"ל, ובכל אשר נפנה ונעשה נשכיל ונצליח. ובעניין ההשגחה המיוחדת הנשפעת בארץ ישראל …

ועכ"פ כל המסתובב סביב לרבינו ז"ל, ורגיל בספריו הקדושים, מקבל דעת גדול ונעשה בעל מוח גדול, כמ"ש רבינו ז"ל במפורש שיכולים להיות נעשה בעל מוח גדול ע"י ספרו כמובא בחיי מוהר"ן (מעלת תורתו סי' ח)  ולבטח יזכה להבחין בין טוב לרע, ויצא מכל הבילבולים והטישטושים ויזכה לאור גדול.

בברכת כל טוב סלה

ושנה טובה ומבורכת

מוסדות ברסלב מאיר – לתורה ותשובה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה