עיצה

מי לא זקוק ומחפש עיצה טוב לחיים טובים –

הן בפרנסה הן במציאת זיווג שלום בית חינוך הילדים או עצם הדרך חיים של האדם בכל יום ובכל עת אדם זקוק לעיצות טובות ומועילות ישרות ואמיתיות כדי לחיות את החיים נכון ישר ושמח !!

הבאנו לפניכם כמה מילים מתוך מכתב שכתב רבי נתן מברסלב לבנו על עיצה שלימה ואמיתית 

עיצה

הנה בשבת העבר דיברנו מענין כמה צריכין לבקש את השם יתברך בכל יום שיתקננו בעיצה טובה מלפניו. כי האדם בזה העולם צריך עיצות עמוקות מאד בכל יום, באופן שינצל ממה שצריך להנצל, ולחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי מה שיוכל. כי עיקר העיצות צריכין בזה עולם שנקרא רגלין בחינת עיצות, כמו שכתוב (שמות יא) "וכל העם אשר ברגליך ההולכים אחר עצתיך".

ודברנו בזה הרבה…

והכל צריכים בענין התגברות בעבודת ה' כמה וכמה עצות בכל יום אפילו הקטן במעלה. ואם אין יודעים שום עיצה צריכים להמתין ולחכות לישועתו יתברך שיאיר עליו עיצה שלימה אמיתית.

ועל כל פנים צריכים לידע שעיצות העולם הם שקר וכזב. כי נאחז בהם זוהמת הנחש בחי' (בראשית ג) "הנחש השיאני" שעל זה התחיל דוד המלך עליו השלום ספר תהלים "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים". כי יש אנשים שהם כשרים קצת ואף על פי כן עצתם הם בחי' "עצת רשעים". מחמת שעצתם לא נזדככו מזוהמת עצת הנחש הנ"ל.

וכבר דיברנו מזה הרבה…

ועיקר הקלקול של רוב העולם הוא מה שחוטפים עצתם במהרה, שעל זה נאמר (איוב ה) " וַעֲצַת נִפְתָּלִים נִמְהָרָה". כי לעיצה האמיתית צריכים לחכות הרבה לזכות אליה כמו שצעק דוד (תהלים יג) "עד אנה אשית עצות בנפשי" וכו'. וזהו "מהרו שכחו מעשיו, ולא חיכו לעצתו" (שם קו), כי בכל מה שעבר עליהם היו צריכין לחכות לעצתו יתברך. והבן זה מאד !!

ואף על פי כן תגיל ותשיש מה שאנו זוכים על כל פנים לידע מכל זה שעצות ההמון עם רובם מקולקלים [ומקלקלים]. ואם עדין לא זכינו בשלימות לעצות האמיתיות שעל ידם נשוב להשם יתברך באמת, על כל פנים אנו יודעים שצריכים להמתין ולחכות להם ולהתפלל הרבה להשם יתברך על זה בכל יום, שיתקננו בעיצה טובה ובעצתו ינחנו וכו', עד ישקיף וירא ה' משמים.

ולעת עתה בחסדו יתברך אנו יודעים מהעיצות האמיתיות, שהם תרי"ג עיטין דאוריתא, ציצית ותפילין ותורה ותפילה וכל המצוות הקדושות. נגיל ונשיש בכל הנקודות טובות שאנו חוטפין בכל יום, ונתפלל להבא עד נזכה לעצות   שלמות לעצות עמוקות, בחי' "מים עמוקים עיצה" וכו', עד "יבקע כשחר אורינו וארוכץינו מהרה תצמח". ויקויים (איוב כה) "גולה עמוקות מני חושך", עד נזכה להודות את שמו יתברך בבחינת (ישעיה כה) "אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן" וכו' וכו'. אשרי אוזניים השומעים כל אלה.

וכלל דברינו –

שעיקר תיקון שלימות העיצה הוא ע"י הספר הקדוש, בחי' (איוב לא) "וספר כתב איש ריבי" וכו'. ע"כ צריכין להיזהר מאד ללמוד הספר הקדוש הזה בכל יום, ולבקש ולחפש שם עצות טובות אמתיות. ועי"ז יזכה ללמוד כל הספרים הקדושים המוכרחים שהם ספר הפוסקים וכו'. יתר מזה אין פנאי להאריך…

מתוך עלים לתרופה, מכתבי רבי נתן מברסלב

ושלום לכל אנשי שלומינו באהבה רבה ! 

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה