עמל התורה

פרשת השבוע בחוקותי | כמה מילים לקראת חג מתן תורה, על מעלת וגדולת עסק התורה – כי עמל התורה של בני ישראל הוא עיקר התענוג ושעשועי השי"ת, ובשביל זה ברא הקב"ה את האדם… והוא ממתיק הרבה כעס ומכאובות, כדתיב אדם לעמל יולד, קצר ימים ושבע רוגז, וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטון ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כ"א לברוח להשי"ת ולעסוק בתורה…

עמל התורה

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע בחוקותי

לכבוד..אחדשה"ט!

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (ויקרא כו-ג) "אם בחוקותי תלכו, ואת מצוותי תשמרו".

ופרש"י אם בחוקותי תלכו, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותי תשמרו הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים כמו שנאמר (דברים ה-א) ולמדתם אותם ושמרתם אותם ושמרתם לעשותם (תורת כהנים, פרשתא א,ב-ה).

ולכן לקמן (בפסוק ח') ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, פרש"י וכי כך הוא החשבון ? והלא לא היה צריך לומר אלא "ומאה מכם שני אלפים ירדופו" !?

אלא אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובין העושים את התורה. (תו"כ פ"ב ג) ע"כ.

שזה ג"כ בחי' מ"ש חז"ל (קהלת רבא ד) טובים השנים היגיעין בתורה מן האחד. ובחי' מ"ש חז"ל (תענית כג.) או חברותא, או מיתותא.

האדם נברא לעמל התורה

כי עסק התורה של בני ישראל הוא עיקר התענוג ושעשועי השי"ת, ובשביל זה ברא הקב"ה את האדם כמ"ש חז"ל (סנהדרין צט:) אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא שנאמר (איוב ה-ז) כי אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר (שם) כי אכף עליו פיהו, הוי אומר לעמל פה נברא, ועדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה, כשהוא אומר (יהושע א-ח) לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, הוה אומר לעמל התורה נברא, והיינו דאמר רבא כולהו גופי דרופתקי ניהו (צריכים לעמול) טוביה לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא.

וצריך לעמול בתורה עם מסירות נפש וכמ"ש חז"ל (אבות פ"ו מ"ד) כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל!!! אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך. אשריך- בעולם הזה, וטוב לך – לעולם הבא.

ודרגות רבות יש בלימוד ועמל התורה, יש הקורא בתורה כקורא בתהלים, וגם זה טוב מאד, ובתנאי שישתדל עכ"פ להבין מה שיכול, ולא כקורא כקריאה בעלמא, שאין זה נחשב ללימוד התורה, ויש לומד בבקיאות ובהנאה טובה (וגם בזה יש הרבה מדריגות), ויש העמל ומעמיק (וגם בזה יש דרגות אין סוף של עמל ויגיעה בעומק העיון), ובודאי שהדרגות הנ"ל הם ממטה למעלה למעלה, ואשרי העוסק בתורה מה יותר. ומה יותר בעיון, ואמרו חז"ל (ירושלמי ברכות פ"ב) יגע ר' בון בתורה לכ"ח שנה, מה שלא יגע תלמיד ותיק במאה שנה. והדברים מבהילים ומחייבים.

האדם לעמל יולד ואי אפשר לברוח מהצרות רק ע"י עסק ועמל התורה !

ואיתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל (לקוטי מוהר"ן תנינא סי' קיט) שאפילו מי שנדמה עליו שיש לו עולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים עושר ונכסים וכבוד והון רב, וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטים וסגולות מלכים וכו', אם יסתכלו בו היטב – הוא גם כן מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה אופנים וענינים כנראה בחוש, ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מוח בקדקודו, ומסתכל קצת בהם באמת. וכמו שאמר שלמה המלך ע"ה (קהלת ב) גם כל ימיו כעס ומכאובות, וכתיב (איוב יד) אדם לעמל יולד. קצר ימים ושבע רוגז, וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטון ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כ"א לברוח להשי"ת ולעסוק בתורה, וכמובא במדרש (ב"ר יג-ב) אדם לעמל יולד – אשרי מי שעמלו בתורה, היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, וא"א להמלט מזה בשום אופן אפילו יהיה לו כל חללי דעלמא. בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה. ע"כ החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה. אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העוה"ז וזוכה לחיי עוה"ב. ויהי חלקינו בין עמילי אורייתא.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת חסידי ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

 

תרומות יתקבלו בברכה

1. לתרומות בכל הכרטיסי אשראי = חד פעמי / הוראת קבע , בדף מאובטח – של חברת קשר הו"ק 

קשר

2. ע"י PAYPAL חברת סליקה באינטרנט בעלת תקן והבטחה בין לאומית PCI – ללא צורך ברישום ו/או חברות כדי לתרום !! לחץ כאן לתרומות חד פעמי בלבד (לא תומך בהוראות קבע !) לחץ כאן !

DONATE-PAYPAL

 

 

 

3. סליקה ע"י נציג העמותה בטלפון 050-4161022 או 054-8451238 ניתן להתקשר במשך כל שעות היום. טל'/פקס : 153-25850667.

בנק הפועלים שם חשבון : ישיבת ברסלב "נצח מאיר" מספר חשבון בנק : 311101 מספר סניף הבנק : 533, בנק מספר 12

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה