פסוקי בטחון

פסוקי בטחון יש לאומרם כולם או חלק מהם כל יום חלק מהם, מינימום 40 יום עד כמה שרוצים או מרגישים מחוזקים.., פסוקי בטחון אלו מחדדים את ההכרה השיכלית - שהשם יתברך אוהב אותנו, עמו וצאן מרעיתו, ומרחם כרחם אב על בנים, ומעוררים את הלב - להתקרבות ודביקות בה', ומסוגלים להמתיק דינים מעל האדם, והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה.

פסוקי בטחון אומרים בעת צער ולחץ, ובלבולי המחשבה וכד'
את הפסוקים טוב לומר גם בימים של פגועים וחשש בטחוני כמו בימנו.
טוב לומר פסוקי בטחון אלו גם בעת שרוצים לפעול דבר גשמי או רוחני, וצריכים הצלחה וסייעתא דשמיא.
כשיש בלבולי אמונה פחדים וחששות ומחשבות רעות חוסר בטחון עצמי, הנובע מחוסר אמונה,
טוב להתחזק באמירת הפסוקים לחזק את האמונה והבטחון בהשם ואמונתו פסוקי בטחון מסוגלים לכך.

פסוקי בטחון – מקורות :

לשון ספר החינוך מצוה תקי"ב: מזמורים אלו של פסוקי בטחון יש בהם דיבורים אשר יעוררו נפש היודע אותם לחסות בשם, ולהשים בו כל מבטחו, ולקבוע בלבבו יראתו ולסמוך על חסדו וטובו ומתוך התעוררות על זה יהיה נשמר בלי ספק מכל נזק. עכ"ל.

ונמצא כתוב בשם הגאון החסיד מופלג בדורו נר ישראל הר' רבי לייב אב"ד פראג, הנקרא בשם מהר"ל מפראג, שיאמר כל אדם פסוקי בטחון כדי להרגיל עצמו בבטחון ואמונה, וזאת עיקר דת הישראלי וצריך להתחזק בזה מאד מאד, ואחרי אמירת הפסוקים יבקש מהשם יתברך שיזכהו להיות חזק מאד באמונה ובטחון כרצונו יתעלה.

עוד אומר המהר"ל

מפי זקנו הגאון ר' חיים שמקובל בידינו מהקדמונים שאמירת פסוקי בטחון מסוגלים לבטל כל גזירות קשות. והיו אומרים פסוקי בטחון במערכות המלחמה ושמו בטחונם בהקדוש ברוך הוא והיו ניצולים וכן מסוגל הוא לומר פסוקי בטחון לפני משא ומתן וכל עסק שהוא. ("משפט צדק" תהילים אות רי"ד)

וגם נמצא בכתבי הרמח"ל (כרך ח' בסדרת ספרי הרמח"ל הנקרא ספר קיצור הכוונות, בנספחים) שליקט פסוקי קיווי (בטחון) וסדרם חלק לאומרם בכל יום וחלק לאומרם בחמשת ימי השבוע.

וכן כתב החסיד ר' זונדל מסלנט ז"ל (אור ישראל מכתב כד') באגרת לבנו "ותחזור תמיד פסוקי בטחון וישועה ואז תלך לבטח ותשועת ה' כהרף עין" (אור יחזקאל-ערך אמונה).

ר' מרדכי מלכוביץ זצ"ל אמר על הכתוב: "האמנתי כי אדבר" (תהילים קט"ז י') פי' על ידי הדיבור שחוזרים אמונה בפה זוכים לאמונת הלב. וכן ירמיה הנביא מתאונן: "אבדה האמונה ונכרתה מפיהם" (ירמיה ז' כח') מדוע אבדה האמונה מליבם מפני שנכרתה מפיהם ולא חוזרים אמונה בפה, ע"כ.

והרי על קיום מצוות המעשיות דרש ר' יצחק (במס' עירובין נ"ד) על הפסוק: "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" (דברים ל' יד') אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו.

ובמהרש"א שם:

ר"ל כל זמן שערוכה בפיך הרי הדבר קרוב אליך להיות שמור בלבבך לעשותו ואם לאו הרי תשכח מלבבך ולא תבוא לידי עשייה עכ"ל. וכל שכן במצוות שבמחשבה שצריך את החיזוק הזה של החזרה בדיבור.

לגבי קורבנות ועוד דברים אמרו חז"ל: "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" והפירוש: הדיבור שאומר רוצה אני עושה הרצון באמת.

בר"ה אומר הקב"ה "אימרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם". וגם כאן הכוונה שהדיבור בהמלכת ה' יקבע האמונה בלב. וכן הענין של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר לאמור בפה כדי שיקבע האמונה בלב. וזה כוונת ספר החינוך, המהר"ל והרמח"ל ור' זונדל זצ"ל באמירת פסוקי בטחון שעי"ז יקבע בלב וממילא תבוא הישועה למי שצריך.

בברכה והצלחה חסידי ברסלב

ישיבת ברסלב מאיר – מבקשת ממי שיש בידו לסייע בממון ובטירחה, להדפיס ולהפיץ חינם קונטרס של פסוקי בטחון למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים, קונטרסים בסיגנון של פסוקי בטחון עולים כ – 2,800 ש"ח לאלף העתקים / 3,800 ש"ח ל 2,000 העתקים, כולל גרפיקאי/ת הדפסה והפצה חינם !!!

אנא קחו יוזמה לזיכוי הרבים שאין לו ערך לחזק ולהחיות נפשות ישראל !

ניתן להקדיש שמות לעילוי נשמה או לברכה בסכום סימלי או הוראת קבע – ברוכים תהיו ויהי' רצון שמצווה זו תחזק את השגחת עיני השם עליכם בכל מעשה ידיכם ויהי' משכורתכם שלימה מאת השם ! ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022.

פסוקי בטחון :

תורה

לישועתך קויתי ה'.
כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו כה' אלוהינו בכל קראנו אליו.
חזקו ואימצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלוהיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך.
וה' הוא ההולך לפניך הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת.
אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויביך לך ואתה על במותימו תדרוך.

שמואל

אין קדוש כה', כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו.
ויאמר יהונתן אל הנער נושא כליו לכה ונעברה אל מצב הערלים האלה אולי יעשה ה' לנו כי אין לה' מעצור להושיע ברב או במעט.
ותצר לדוד מאד כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל העם איש על בנו (קריא "בניו") ועל בנותיו ויתחזק דוד בה' אלוהיו.
ויאמר ה' סלעי ומצודתי ומפלטי לי.

אלוהי צורי אחסה בו מגיני וקרן ישעי משגבי ומנוסי מושיעי מחמס תושיעני.

כי בכה ארוץ גדוד באלוהי אדלג שור.

האל תמים דרכו אמרת ה' צרופה מגן הוא לכל החוסים בו.

כי מי אל מבלעדי ה' ומי צור מבלעדי אלוהינו.

ישעיה

והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להישען על מכהו ונשען על ה' קדוש ישראל באמת.

הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עוזי וזמרת יה ה' ויהי לי לישועה.

ביום ההוא ישעה האדם על עושהו ועיניו אל קדוש ישראל תראינה.

כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחורב כי רוח עריצים כזרם קיר.

ואמר ביום ההוא הנה אלוהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו.

יצר סמוך תיצור שלום שלום כי בך בטוח.

בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים.

אף אורח משפטיך ה' קיווינוך לשמך ולזכרך תאות נפש.

כי ה' שופטנו ה' מחוקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו.

אימרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלוהיכם נקם יבוא גמול אלוהים הוא יבוא ויושעכם.

וקווי ה' יחליפו כוח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו.

אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלוהיך אימצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי.

כי אני ה' אלוהיך מחזיק ימינך האומר לך אל תירא אני עזרתיך.

אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאום ה' וגואלך קדוש ישראל.

ועתה כה אמר ה' בוראך יעקב ויוצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשימך לי אתה.

כי תעבור במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא יכווה ולהבה לא תבער בך.

אנוכי אנוכי ה' ואין מבלעדי מושיע.

אל תפחדו ואל תירהו הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתם עדי היש אלוה מבלעדי ואין צור בל ידעתי.

פנו אלי והיוושעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד.

והיו מלכים אומניך ושרותיהם מיניקותיך אפיים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעת כי אני ה' אשר לא יבושו קווי.

(את שמות הקודש האלה קוראים : אדוני-אלוהים):ואד-וני י-הוה יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש.

מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו יבטח בשם ה' וישען באלוהיו.

בזעקך יצילוך קיבוציך ואת כולם ישא רוח יקח הבל והחוסה בי ינחל ארץ ויירש הר קדשי.

ירמיה

מקווה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארץ וכאורח נטה ללון.

היש בהבלי הגויים מגשימים ואם השמים יתנו רביבים הלא אתה הוא י-הוה אל-הינו ונקווה לך כי אתה עשית את כל אלה.

ונתתיך לעם הזה לחומת נחושת בצורה ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי איתך אני להושיעך ולהצילך נאום י-הוה.

ה' עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל.

ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו.

והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבוא חום והיה עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי.

כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם נאום ה' מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקווה.

הנה אני ה' אלוהי כל בשר הממני יפלא כל דבר.

ואתה באלוהיך תשוב חסד ומשפט שמור וקווה אל אלוהיך תמיד.

ואנוכי ה' אלוהיך מארץ מצרים ואלוהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי.

אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו אשר בן ירוחם יתום.

יואל

וה' מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ וה' מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל.

מיכה

והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת ה' כרביבים עלי עשב אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם.

ואני בה' אצפה אוחילה לאלוהי ישעי ישמעני אלוהי.

נחום

טוב ה' למעוז ביום צרה ויודע חוסי בו.

צפניה

והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה'.

תהילים

נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו.

ואתה ה' מגן בעדי כבודי ומרים ראשי.

זבחו זבחי צדק ובטחו אל ה'.

בשלום יחדיו אשכבה ואישן כי אתה ה' לבדד לבטח תושיבני.

וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אוהבי שמך.

ה' אלוהי בך חסיתי הושיעני מכל רודפי והצילני.

ויהי ה' משגב לדך משגב לעיתות בצרה.

ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשיך ה'.

ראיתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזוב חלכה יתום אתה היית עוזר.

למנצח לדוד בה' חסיתי איך תאמרו לנפשי נודי הרכם ציפור.

ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי.

מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך.

ויאמר ארחמך ה' חזקי.

ה' סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגיני וקרן ישעי משגבי.

יקדמוני ביום אידי ויהי ה' למשען לי.

כי בך ארוץ גדוד ובאלוהי אדלג שור.

האל תמים דרכו אמרת ה' צרופה מגן הוא לכל החוסים בו.

כי המלך בוטח בה' ובחסד עליון בל ימוט.

בך בטחו אבותינו בטחו ותפלטמו.

אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו.

גול אל ה' יפלטהו יצילהו כי חפץ בו.

כי אתה גוחי מבטן מבטיחי על שדי אמי.

גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עימדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני.

אלוהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו אויבי לי.

גם כל קוויך לא יבושו יבושו הבוגדים ריקם.

הדריכני באמיתך ולמדני כי אתה אלוהי ישעי אותך קיוויתי כל היום.

שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך.

לדוד שפטני ה' כי אני בתומי הלכתי ובה' בטחתי לא אמעד.

לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא ה' מעוז חיי ממי אפחד.

אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח.

קווה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקווה אל ה'.

ה' עוזי ומגיני, בו בטח ליבי ונעזרתי ויעלוז ליבי ומשירי אהודנו.

ה' עוז למו ומעוז ישועות משיחו הוא.

בך ה' חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני.

הטה אלי אוזנך מהרה הצילני היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני.

כי סלעי ומצודתי אתה ולמען שימך תנחני ותנהלני.

תוציאני מרשת זו טמנו לי כי אתה מעוזי.

שנאתי השומרים הבלי שווא ואני אל ה' בטחתי.

ואני עליך בטחתי ה' אמרתי אלוהי אתה.

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם.

חיזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה'.

רבים מכאובים לרשע והבוטח בה' חסד יסובבנו.

הנה עין ה' אל יראיו למייחלים לחסדו.

נפשנו חיכתה לה' עזרנו ומגיננו הוא.

כי בו ישמח ליבנו כי בשם קדשו בטחנו.

יהי חסדך ה' עלינו כאשר ייחלנו לך.

דרשתי את ה' וענני ומכל מגורותיי הצילני.

טעמו וראו כי טוב ה' אשרי הגבר יחסה בו.

כפירים רשו ורעבו ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב.

עייני ה' אל צדיקים ואזניו אל שוועתם.

פודה ה' נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו.

בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה.

והתענג על ה' ויתן לך משאלות ליבך.

גול על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה.

דום לה' והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עושה מזימות.

כי מרעים יכרתון וקווי ה' המה יירשו ארץ.

כי יפול לא יוטל כי ה' סומך ידו.

קווה אל ה' ושמור דרכו וירוממך לרשת ארץ בהיכרת רשעים תיראה.

ותשועת צדיקים מה' מעוזם בעת צרה.

ויעזרם ה' ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו.

כי לך ה' הוחלתי אתה תענה אדוני אלוהי.

ועתה מה קויתי אדוני תוחלתי לך היא.

קווה קיוויתי ה' ויט אלי וישמע שוועתי.

ויתן בפי שיר חדש תהילה לאלוהינו יראו רבים וייראו ויבטחו בה'.

אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב.

ישישו וישמחו בך כל מבקשיך יאמרו תמיד יגדל ה' אוהבי תשועתך.

מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי, הוחילי לאלוהים כי עוד אודנו ישועות פניו.

אלוהים לנו מחסה ועוז עזרה בצרות נמצא מאד.

ה' צבאות עימנו משגב לנו אלוהי יעקב סלה.

ואני כזית רענן בבית אלוהים בטחתי בחסד אלוקים עולם ועד.

הנה אלוהים עוזר לי אדוני בסומכי נפשי.

השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך, לא יתן לעולם מוט לצדיק.

ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך.

יום אירא אני אליך אבטח.

באלוהים אהלל דברו באלוהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי.

באלוהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי.

חנני אלוהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבור הוות.

נכון ליבי אלוהים נכון ליבי אשירה ואזמרה.

באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו.

אגורה באuהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה.

אך אל אלוהים דומיה נפשי, ממנו ישועתי.

אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט רבה.

אך לאלוהים דומי נפשי כי ממנו תקוותי.

אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט.

על אלוהים ישעי וכבודי צור עוזי מחסי באלוהים.

ביטחו בו בכל עת עם שיפכו לפניו לבבכם אלוהים מחסה לנו סלה.

כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן.

ישמח צדיק בה' וחסה בו ויתהללו כל ישרי לב.

נוראות בצדק תעננו אלוהי ישענו מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים.

אל יבושו בי קוויך אדוני אלוהים צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלוהי ישראל.

ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלוהים אוהבי ישועתך.

ואני עני ואביון אלוהים חושה לי עזרי ומפלטי אתה ה' אל תאחר.

בך ה' חסיתי אל אבושה לעולם.

היה לי לצור מעון לבוא תמיד ציווית להושיעני כי סלעי ומצודתי אתה.

כי אתה תקוותי אדוני אלוהים מבטחי מנעוריי.

כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז.

ואני תמיד אייחל והוספתי על כל תהילתך.

ואני תמיד עימך – אחזת ביד ימיני.

ואני קירבת אלוהים לי טוב שתי באדוני אלוהים מחסי לספר כל מלאכותיך.

וישימו באלוהים כסלם ולא ישכחו מעללי אל ומצוותיו ינצורו.

ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך.

שמרה נפשי כי חסיד אני הושע עבדך אתה אלוהי הבוטח אליך.

יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן.

אומר לה' מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו.

כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות.

באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו.

לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם.

כי אתה ה' מחסי עליון שמת מעונך.

כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי.

יקראני ואענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו.

אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה' יסעדני.

ברוב שרעפי בקירבי תנחומיך ישעשעו נפשי.

ויהי ה' לי למשגב ואלוהי לצור מחסי.

משמועה רעה לא יירא נכון ליבו בטוח בה'.

סמוך ליבו לא יירא עד אשר יראה בצריו.

ישראל בטח בה' עזרם ומגינם הוא.

בית אהרון ביטחו בה' עזרם ומגינם הוא.

יראי ה' ביטחו בה' עזרם ומגינם הוא.

ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם.

ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי.

טוב לחסות בה' מבטוח באדם.

טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים.

כל גויים סבבוני בשם ה' כי אמילם.

סבוני גם סבבוני בשם ה' כי אמילם.

דחה דחיתני לנפול וה' עזרני.

עוזי וזמרת יה ויהי לי לישועה.

שיברתי לישועתך ה' ומצוותיך עשיתי.

שיר המעלות הבוטחים בה' כהר ציון לא ימוט לעולם ישב.

ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם.

קיוויתי ה' קיוותה נפשי ולדברו הוחלתי.

נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר.

יחל ישראל אל ה' כי עם ה' החסד והרבה עימו פדות.

אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אימו כגמול עלי נפשי.

יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם.

אדוני אלוהים עוז ישועתי סכותה לראשי  ביום נשק.

כי אליך אדוני אלוהים עיניי בכה חסיתי אל תער נפשי.

זעקתי אליך ה' אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים.

השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי.

חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגיני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי.

אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על אדוני אלוהיו.

רוצה ה' את יראיו את המייחלים לחסדו.

משלי

בטח אל ה' בכל ליבך ואל בינתך אל תישען.

כי ה' יהיה בכסלך ושמר רגלך מלוכד.

ביראת ה' מבטח עוז ולבניו יהיה מחסה.

גול אל ה' מעשיך ויכונו מחשבותיך.

משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח בה' אשריו.

מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב.

אל תאמר אשלמה רע קווה לה' ויושע לך.

להיות בה' מבטחך הודעתיך היום אף אתה.

נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטח.

רחב נפש יגרה מדון ובוטח על ה' ידושן.

בוטח בליבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט.

חרדת אדם יתן מוקש ובוטח בה' ישוגב.

כל אימרת אלוה צרופה מגן הוא לחוסים בו.

איוב

ותהי לדל תקווה ועולתה קפצה פיה.

הן יקטלני לא (קרי- לו) אייחל אך דרכי אל פניו אוכיח. 

איכה

זאת אשיב אל ליבי על כן אוחיל.

חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו.

חדשים לבקרים רבה אמונתך.

חלקי ה' אמרה נפשי על כן אוחיל לו.

טוב ה' לקוו לנפש תדרשנו.

טוב ויחיל ודומם לתשועת ה'.

כי לא יזנח לעולם אדוני. 

דברי הימים

ויקרא אסא אל ה' אלוהיו ויאמר ה' אין עימך לעזור בין רב לאין כח עזרנו ה' אלוהינו כי עליך נשענו ובשימך באנו על ההמון הזה ה' אלוהינו אתה אל יעצור עימך אנוש.

כי ה' עיניו משוטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו נסכלת על זאת כי מעתה יש עימך מלחמות.

חיזקו ואימצו אל תיראו ואל תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל ההמון אשר עימו כי עמנו רב מעימו.

עימו זרוע בשר ועימנו ה' אלוהינו לעזרנו ולהילחם מלחמותינו ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה.

קטעים מתפילות

כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו. נגילה ונשמחה בישועתך.

ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשימך באמת ושים חלקנו עימהם ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו ועל חסדך הגדול באמת נשעננו.

כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה.

הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קיווינו לך.

תשועתם היית לנצח. ותקוותם בכל דור ודור.

שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך.

עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך ה' אלוהינו ואל תטשנו ה' אלוהינו לנצח.

כי בך לבד בטחנו. מלך אל רם ונישא אדון עולמים.

כי דורשיך לעולם לא יכשלו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך.

ובכן תן כבוד ה' לעמך תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך ופתחון פה למייחלים לך.

פסוקי בטחון מביאים אמונה שמחה וששון

יהי רצון שתתקבלנה כל תפילותינו במרומים  אמן.

נמצא כתוב בשם המהר"ל מפראג זצ"ל שיאמר כל אדם פסוקי בטחונות כדי שירגיל את עצמו למידת הבטחון והאמונה.
ואחר אמירת הפסוקים יבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכהו למידת אמונה ובטחון כרצונו יתברך.

ועוד כתב: שקבלה בידו מהקדמונים שאֵלו הפסוקים מסוגלים לבטל כל גזירות קשות.
ובדוק ומנוסה הוא להם שהיו אומרים פסוקים הללו בכמה מערכות המלחמה ושמו בטחונם חזק בקדוש ברוך הוא, והיו ניצולים.
וגם הפסוקים האלו מסוגלים לבעלי משא ומתן לאומרם על הדרכים, וגם בביתם קודם עסקיהם.

פסוקי בטחון נוספים :

"יְיָ צְבָ-אוֹת, אַשְׁרֵי אָדָם בֹּטֵחַ בָּךְ" (תהלים פ"ד, י"ג).

"אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר שָׂם יְיָ מִבְטַחוֹ, וְלֹא פָנָה אֶל רְהָבִים וְשָׂטֵי כָזָב" (תהלים מ', ה').

"אַל תִּבְטְחוּ בִנְדִיבִים, בְּבֶן אָדָם שֶׁאֵין לוֹ תְשׁוּעָה" (תהלים קמ"ו, ג').

"אֹמַר לַיְיָ מַחְסִי וּמְצוּדָתִי, אֱלֹהַי אֶבְטַח בּוֹ" (תהלים צ"א, ב').

"אֱלֹהַי, בְּךָ בָטַחְתִּי אַל אֵבוֹשָׁה, אַל יַעַלְצוּ אוֹיְבַי לִי" (תהלים כ"ה, ב').

"אֵלֶיךָ זָעֲקוּ וְנִמְלָטוּ, בְּךָ בָטְחוּ וְלֹא בוֹשׁוּ" (תהלים כ"ב, ו').

"אִם תַּחֲנֶה עָלַי מַחֲנֶה, לֹא יִירָא לִבִּי, אִם תָּקוּם עָלַי מִלְחָמָה, בְּזֹאת אֲנִי בוֹטֵחַ"(תהלים כ"ז, ג').

"בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּיְיָ וְהָיָה יְיָ מִבְטַחוֹ" (ירמיהו י"ז, ז').

"בִּטְחוּ בַיְיָ עֲדֵי עַד כִּי בְּיָהּ יְיָ צוּר עוֹלָמִים" (ישעיהו כ"ו, ד').

"בְּטַח אֶל יְיָ בְּכָל לִבֶּךָ וְאֶל בִּינָתְךָ אַל תִּשָּׁעֵן" (משלי י"ג, ה').

"בֵּאלֹהִים בָּטַחְתִּי לֹא אִירָא מַה יַּעֲשֶׂה בָשָׂר לִי" (תהלים נ"ו, ה').

"בּוֹטֵחַ בְּעָשְׁרוֹ הוּא יִפֹּל וְכֶעָלֶה צַדִּיקִים יִפְרָחוּ" (משלי י"א, כ"ח).

"יִשְׂרָאֵל בְּטַח בַּיְיָ עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא" (תהלים קט"ו, ט').

"גּוֹל עַל יְיָ דַּרְכֶּךָ וּבְטַח עָלָיו וְהוּא יַעֲשֶׂה" (תהלים ל"ז, ה').

"וְאָמַרְתָּ בַּיּוֹם הַהוּא אוֹדְךָ יְיָ כִּי אָנַפְתָּ בִּי יָשֹׁב אַפְּךָ וּתְנַחֲמֵנִי" (ישעיה י"ב, א').

"הִנֵּה אֵ-ל יְשׁוּעָתִי אֶבְטַח וְלֹא אֶפְחָד כִּי עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ יְיָ וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה"(ישעיה י"ב, ב').

"הַשְׁמִיעֵנִי בַבֹּקֶר חַסְדֶּךָ כִּי בְךָ בָטָחְתִּי, הוֹדִיעֵנִי דֶּרֶךְ זוּ אֵלֵךְ כִּי אֵלֶיךָ נָשָׂאתִי נַפְשִׁי" (תהלים קמ"ג, ח').

"וַאֲנִי כְּזַיִת רַעֲנָן בְּבֵית אֱלֹהִים בָּטַחְתִּי בְחֶסֶד אֱלֹהִים עוֹלָם וָעֶד" (תהלים נ"ב, י').

"וְיִבְטְחוּ בְךָ יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ כִּי לֹא עָזַבְתָּ דֹרְשֶׁיךָ יְיָ" (תהלים ט', י"א).

"וְאֶעֱנֶה חֹרְפִי דָבָר כִּי בָטַחְתִּי בִּדְבָרֶךָ" (תהלים קי"ט, מ"ב).

"וַאֲנִי בְּחַסְדְּךָ בָטַחְתִּי, יָגֵל לִבִּי בִּישׁוּעָתֶךָ, אָשִׁירָה לַיְיָ כִּי גָמַל עָלָי" (תהלים י"ג, ו').

"וַיִּשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל בֶּטַח בָּדָד עֵין יַעֲקֹב אֶל אֶרֶץ דָּגָן וְתִירוֹשׁ אַף שָׁמָיו יַעַרְפוּ טָל"(דברים ל"ג, כ"ח).

"זִבְחוּ זִבְחֵי צֶדֶק וּבִטְחוּ אֶל יְיָ" (תהלים ד', ו').

"טוֹב לַחֲסוֹת בַּיְיָ מִבְּטֹחַ בָּאָדָם" (תהלים קי"ח, ח').

"טוֹב לַחֲסוֹת בַּיְיָ מִבְּטֹחַ בִּנְדִיבִים" (תהלים קי"ח, ט').

"יְיָ עֻזִּי וּמָגִנִּי בּוֹ בָטַח לִבִּי וְנֶעֱזָרְתִּי וַיַּעֲלֹז לִבִּי וּמִשִּׁירִי אֲהוֹדֶנּוּ" (תהלים כ"ח, ז').

"יִרְאֵי יְיָ בִּטְחוּ בַיְיָ עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא" (תהלים קט"ו, י"א).

"יוֹם אִירָא אֲנִי אֵלֶיךָ אֶבְטָח" (תהלים נ"ו, ד').

"כֹּה אָמַר יְיָ: אָרוּר הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בָּאָדָם וְשָׂם בָּשָׂר זְרֹעוֹ וּמִן יְיָ יָסוּר לִבּוֹ"(ירמיה י"ז, ה').

"כִּי בוֹ יִשְׂמַח לִבֵּנוּ כִּי בְשֵׁם קָדְשׁוֹ בָטָחְנוּ" (תהלים ל"ג, כ"א).

"כִּי אַתָּה תִקְוָתִי, יְיָ אֱלֹהִים מִבְטַחִי מִנְּעוּרָי" (תהלים ע"א, ה').

"כִּי לֹא בְקַשְׁתִּי אֶבְטָח וְחַרְבִּי לֹא תוֹשִׁיעֵנִי" (תהלים מ"ד, ז').

"לָכֵן שָׂמַח לִבִּי וַיָּגֶל כְּבוֹדִי אַף בְּשָׂרִי יִשְׁכֹּן לָבֶטַח" (תהלים ט"ז, ט').

"מִי בָכֶם יְרֵא יְיָ שֹׁמֵעַ בְּקוֹל עַבְדּוֹ אֲשֶׁר הָלַךְ חֲשֵׁכִים וְאֵין נֹגַהּ לוֹ יִבְטַח בְּשֵׁם יְיָ וְיִשָּׁעֵן בֵּאלֹהָיו" (ישעיה נ', י').

"נוֹרָאוֹת בְּצֶדֶק תַּעֲנֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ מִבְטָח כָּל קַצְוֵי אֶרֶץ וְיָם רְחֹקִים" (תהלים ס"ה, ו').

"רַבִּים מַכְאוֹבִים לָרָשָׁע וְהַבּוֹטֵחַ בַּיְיָ חֶסֶד יְסוֹבְבֶנּוּ" (תהלים ל"ב, י').

"שָׁמְרָה נַפְשִׁי כִּי חָסִיד אָנִי, הוֹשַׁע עַבְדְּךָ אַתָּה אֱלֹהַי הַבּוֹטֵחַ אֵלֶיךָ" (תהלים פ"ו, ב').

מאמרים הקשורים לפסוקי בטחון :

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה